Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach

Authors

Jan Stradomski (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-7318-6534
Marzanna Kuczyńska (ed)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-8456-2817

Summary

Cykl artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie podejmuje problematykę różnorodnych i w większości przypadków dość skomplikowanych kontaktów cywilizacyjnych chrześcijaństwa z innymi religiami i wyznaniami na obszarze dawnej Słowiańszczyzny. Zagadnieniom tym poświęcona została międzynarodowa konferencja naukowa Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach symbiozy, migracje, ekskluzje religijne, zorganizowana w Nowym Sączu w dniach 26–28 czerwca 2017 roku w ramach Galicyjskich Spotkań Slawistycznych. W sympozjum uczestniczyło grono naukowców różnych dyscyplin, zajmujących się badaniem kultury Słowian w okresie przednowożytnym, którzy w swoich wystąpieniach oraz dyskusjach panelowych wskazali na rozliczne przykłady znanych i nieznanych dotychczas wpływów chrześcijańskiej i pozachrześcijańskiej myśli teologiczno-filozoficznej, praktyki obrzędowej oraz zwyczajów Słowian. Zakres pól badawczych, jakie reprezentują znajdujące się w niniejszym tomie artykuły, jest bardzo szeroki i obejmuje tematykę teologiczną, literaturoznawczą, językoznawczą, a także problematykę odnoszącą się do badań z zakresu historii sztuki. Wszystkie teksty łączą wyraźnie dwa czynniki: pierwszym jest historyczny zakres źródeł poddanych analizie oraz zjawisk i procesów, które – z małymi wyjątkami – zawierają się w przedziale czasowym XV–XVIII w.; drugim jest terytorium, gdyż w artykułach dominują tematy i źródła właściwe dla regionu Centralnej i Południowej Europy (Bałkany). Szczególny akcent położono jednak tradycyjnie na zagadnienia związane z dziejami dawnej Rzeczypospolitej, gdzie przesuwające się granice religijno-kulturowe pozwalały na tworzenie skomplikowanej symbiozy etnosów, wyznań i postaw politycznych. Współegzystencja ludności zróżnicowanej kulturowo i religijnie w ramach jednego państwa, w którym wolność wyznania często była teoretyczna, a prawa obywatelskie zależały od pochodzenia, sprzyjała narastaniu napięć i wybuchom konfliktów. Skutki braku równouprawnienia i częstych postaw ksenofobicznych dostrzec można na różnych płaszczyznach życia codziennego, począwszy od aktywności religijnej i obrzędowej, aż po osiągnięcia w dziedzinie wojskowości, myśli ideowej, kultury i sztuki. Wszystkie teksty zamieszczone w niniejszym zbiorze są pracami oryginalnymi i mają niewątpliwą wartość naukową. Łączy je także to, że w swojej tematycznej różnorodności posiadają pewne punkty przecięcia, które umożliwiają pewnego rodzaju intertekstualny dialog.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Słowo wstępne .......... 7
  Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska
 • Wielkomorawsko-panońskie "Opowiadanie o przełożeniu ksiąg" .......... 9
  Ryszard Grzesik
 • О взаимодействии четьих сборников в Киевской митрополии: третья редакция Измарагда в составе прологов XVI–XVII вв. .......... 21
  O interakcjach korpusów parenetycznych w Metropolii Kijowskiej: trzecia redakcja Szmaragdu w prologach z XVI–XVII w.
  Marina Čistiakova
 • Этноконфессиональная мозаика болгарских земель XVII века по сведениям католических миссионеров .......... 43
  Etnokonfesyjna mozaika ziem bułgarskich w XVII w. w relacjach misjonarzy katolickich
  Krassimir Stantchev
 • Words and Swords: The Liturgical Printed Books for the Serbs through the 15th and 16th Centuries .......... 55
  Alessandra Andolfo
 • Walki z wyznawcami Mahometa w życiu i twórczości duchowieństwa ruskiego w XVII w. .......... 73
  Alicja Z. Nowak
 • Rycerz Ducha Świętego .......... 89
  O wizerunku Jana III Sobieskiego w "Colloquium lubelskim" Cypriana Żochowskiego
  Agnieszka Gronek
 • Czy w ortodoksyjnych ikonach był obrazowany Czyściec? .......... 101
  Kilka uwag na temat domniemanych idei i motywów zachodnich w ruteńskich ikonach Sądu Ostatecznego
  Mirosław P. Kruk
 • Polemika wyznaniowa w polskich antologiach historycznojęzykowych .......... 135
  Bogdan Walczak
 • Poľské relikty (rekatolizácie) na východe Slovenska .......... 155
  Peter Zubko
 • Особенности использования идей Псевдо-Дионисия Ареопагита в трудах Петра Могилы .......... 175
  Specyfika wykorzystania idei Pseudo-Dionizego Areopagity w utworach Piotra Mohyły
  Natalia Puminova-Ambroziak
Cover for Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach
Published
May 27, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-197-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-163-5