Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019

Authors

Agnieszka Nitszke (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6108-0663
Janusz Józef Węc (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6331-4133

Synopsis

„W pracy uwagę zwraca przede wszystkim aktualność poruszanej tematyki związanej z istotnymi aspektami funkcjonowania Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Jedynie dla przykładu wymienić można wpływ Parlamentu Europejskiego na ustrój Unii Europejskiej, reprezentację interesów narodowych w Parlamencie czy też jego rolę w kreowaniu aksjologii Unii Europejskiej. Nie mniejsze znaczenie przypisać wypadnie wpływowi Parlamentu Europejskiego VIII kadencji na kształtowanie wybranych polityk sektorowych Unii Europejskiej, a także badaniom efektywności PE w ujęciu ilościowym i jakościowym. Kompleksowość recenzowanej publikacji staje się jej wyróżnikiem na polskim rynku wydawniczym, a przez to zasługuje na uwagę. (…) Recenzowaną pracę wyróżnia także podejście interdyscyplinarne, co pozwala spojrzeć na przedmiot badania z różnych perspektyw naukowych. Znajdujemy tutaj bowiem wysokiej jakości teksty natury m.in. politologicznej, prawnej czy socjologicznej”.

Z recenzji dr. hab. Marka Świstaka

Chapters

 • SPIS TREŚCI
 • Wstęp .......... 7
 • CZĘŚĆ I WPŁW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO VIII KADENCJI NA SYSTEM POLITYCZNY I KWESTIE USTROJOWE UNII EUROPEJSKIEJ
 • Reforma mechanizmu wczesnego ostrzegania w pracach Grupy zadaniowej ds. pomocniczości i proporcjonalności w latach 2017-2018 .......... 13
  Janusz Józef Węc
 • Parlament Europejski: efektywny katalizator zmian ustrojowych czy niedecyzyjny współuczestnik? Ocena pozycji Parlamentu Europejskiego w systemie politycznym Unii Europejskiej z uwzględnieniem kadencji 2014-2019 .......... 37
  Anna Wierzchowska
 • Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej .......... 60
  Łukasz Danel
 • Rosnące znaczenie wzmocnionej współpracy – sukces czy porażka integracji europejskiej? .......... 73
  Ewa Kamarad
 • CZĘŚĆ II INTERESY NARODOWE I POLITYCZNE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM VIII KADENCJI
 • Aktywność Niemiec w Parlamencie Europejskim VIII kadencji .......... 97
  Bogdan Koszel
 • Entuzjaści versus sceptycy – układ sił politycznych w Parlamencie Europejskim VIII kadencji oraz powyborcze scenariusze rozwoju .......... 119
  Beata Kosowska-Gąstoł
 • Pozycja i aktywność austriackich posłów w Parlamencie Europejskim VIII kadencji .......... 139
  Justyna Miecznikowska
 • CZĘŚĆ III PARLAMENT EUROPEJSKI VIII KADENCJI NA STRAŻY AKSJOLOGII UNII EUROPEJSKIEJ
 • Parlament Europejski w latach 2014-2019 wobec przestrzegania praw człowieka na przykładzie promowania i ochrony praw dziecka .......... 159
  Katarzyna Głąbicka-Auleytner
 • Parlamentaryzacja polityki zewnętrznej Unii Europejskiej: wybrane instrumenty wpływu Parlamentu Europejskiego na aktywność międzynarodową UE .......... 189
  Barbara Curyło
 • Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” Parlament Europejski na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej .......... 207
  Bożena Gierat-Bieroń
 • CZĘŚĆ IV PARLAMENT EUROPEJSKI VIII KADENCJI WOBEC WYBRANYCH POLITYK SEKTOROWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
 • Parlament Europejski wobec negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027: między możliwościami a rozwojem .......... 225
  Jan Wiktor Tkaczyński
 • Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej .......... 241
  Paulina Antoń
 • Stanowiska frakcji Parlamentu Europejskiego VIII kadencji wobec kryzysu migracyjnego .......... 255
  Wawrzyniec Banach
 • Parlament Europejski VIII kadencji wobec reformy strefy euro .......... 273
  Klaudia Kudławiec
 • Parlament Europejski VIII kadencji wobec Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy .......... 287
  Marta Labuda
 • Parlament Europejski VIII kadencji wobec reformy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony .......... 301
  Monika Sowa
 • Parlament Europejski VIII kadencji wobec rozwoju współpracy Unii Europejskiej z państwami sąsiedzkimi .......... 315
  Olesia Tkachuk
 • CZĘŚĆ V EFEKTYWNOŚĆ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - UJĘCIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE
 • Parlament Europejski jako przedmiot badań naukowych – wyzwania i dylematy .......... 331
  Tomasz Kownacki
 • Dobra zmiana? Wpływ wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2019 r. na sukces Polski w PE IX kadencji .......... 345
  Adam Kirpsza
 • Czynniki wpływające na reelekcję posłów do Parlamentu Europejskiego .......... 364
  Dawid Nowicki
 • CZĘŚĆ VI ZARZĄDZANIE KRYZYSEM MIGRACYJNYM W UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2014-20`19
 • Szlaki migracyjne Afryki a kwestia bezpieczeństwa regionalnego – geneza, tendencje, perspektywy .......... 379
  Krystian Spodaryk
 • Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego w dobie kryzysu migracyjnego .......... 397
  Agnieszka Nitszke
 • Wykaz najważniejszych skrótów .......... 415
 • Indeks nazwisk .......... 421

Author Biographies

Agnieszka Nitszke, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autorka m.in. monografii Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze (2013), System agencji Unii Europejskiej (2017) oraz artykułów poświęconych integracji europejskiej i partiom politycznym w Europie.

Janusz Józef Węc, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor ponad 250 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 21 monografii i syntez na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Ostatnio wydane: Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016 (2018); Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016 (2017); Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015 (2016); Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – procesy decyzyjne – osiągnięcia i niepowodzenia (2012); Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna (2012).

Published

October 3, 2020

Series

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-088-1