Antropologia Kultury Rosyjskiej

1 Titles
 Antropologia Kultury Rosyjskiej

Seria wydawnicza Antropologia Kultury Rosyjskiej to forma prezentacji wyników badań nad sformułowanymi i immanentnymi koncepcjami człowieka, problemami jego kondycji, poczucia tożsamości, świadomości, aksjologii, wyobraźni, mentalności oraz czynnikami, które je ukształtowały w kulturze rosyjskiej. Wspólną cechę kolejnych tomów serii stanowi antropologiczna perspektywa refleksji i interdyscyplinarny charakter badań nad człowiekiem tworzącym kulturę rosyjską i kształtowanym przez nią.

W serii prezentowane są prace stanowiące:
a) rezultat badań artefaktów, dzieł artystycznych, sensów i wartości obecnych w rosyjskiej przestrzeni i świadomości społecznej, traktowanych jako ślady kulturotwórczej aktywności człowieka;
b) wyniki analiz kulturowych konsekwencji urzeczywistniania sformułowanych i ujawnionych w rzeczywistości rosyjskiej koncepcji antropologicznych.

Seria ma charakter otwarty – jest pomyślana jako kierowane do wszystkich autorów, niezależnie od ich zawodowej afiliacji, zaproszenie do prezentacji wyników badań naukowych nad różnymi aspektami rosyjskich wizji człowieka.

All Books

Antropologia Kultury Rosyjskiej, Vol. 3

Czas w kulturze rosyjskiej

Andrzej Dudek (ed)
September 21, 2019