Świadek przekonań – podmiot sumienia : Paul Ricoeur i filozofia świadectwa

Authors

Robert Grzywacz
Akademia Ignatianum, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8353-6238

Keywords:

discourse, convictions, testimony, witness, conscience, biblical faith

Synopsis

In the book which the reader finds in their hands, I attempt to justify the hypothesis that the hermeneutical philosophy of Paul Ricoeur pro-vides a solid framework and conceptualisation for a coherent approach to the coexistence of different religious convictions in the situation of worldview pluralism. The chosen hermeneutics develops its own as-sumptions which are gradually clarified in the course of the presenta-tion of the aforementioned framework and concepts. At the same time, the coherence of all the arguments turns out to be a test of the rational-ity and universality of these hermeneutical foundations. Additionally, I try to demonstrate the productivity of reading the works of the French thinker, not only in chronological order but also retrospectively. Thus, some phenomenological analyses serve to make the subsequent herme-neutical-ontological attainments more concrete. This is precisely what is intended by the description of the functioning of attention, inasmuch as it is related to how the human conscience works

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 11
 • Rozdział 1. Zagadnienia metodologiczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
 • 1.1. W kręgu metodologicznych inspiracji myśli Paula Ricoeura .......... 24
 • 1.2. Ricoeurowska koncepcja rozumu praktycznego .......... 83
 • 1.3. Podsumowanie i wnioski .......... 105
 • Rozdział 2. Ricoeurowska teoria dyskursu
 • 2.1. Pojęcie dyskursu w pismach Paula Ricoeura na tle innych współczesnych koncepcji .......... 110
 • 2.2. Semantyka dyskursów poetyckich .......... 129
 • 2.3. Pozasemantyczne aspekty poetyckiego znaczenia .......... 150
 • 2.4. Podmiot dyskursu .......... 158
 • Rozdział 3. Dyskurs biblijny jako poetycki dyskurs religijnych przekonań
 • 3.1. Stosunek hermeneutyki filozoficznej do hermeneutyki biblijnej .......... 175
 • 3.2. Hermeneutyczna konstytucja wiary biblijnej i specyfika religijnego dyskursu Biblii .......... 187
 • 3.3. Czytelnik ukształtowany w konfrontacji ze światem Pisma .......... 223
 • Rozdział 4. Dyskurs jako świadectwo w otwartym horyzoncie nadziei
 • 4.1. Filozoficzne przybliżenia nadziei .......... 251
 • 4.2. Hermeneutyka świadectwa .......... 280
 • 4.3. Podmiot jako świadek .......... 306
 • Rozdział 5. Dyskurs przekonań i podmiot jako ich świadek w publicznej przestrzeni uznania
 • 5.1 Stosunek miłości do sprawiedliwości w przestrzeni publicznej. Przekonania, zasady sprawiedliwości i etyka dyskusji .......... 346
 • 5.2 Kontrowersja pomiędzy zaangażowaniem a zdystansowaniem – „schizmatycki” wybór a praktyka przekładu, „językowej gościnności” i tolerancji .......... 398
 • 5.3 Ekonomia daru wobec sprawiedliwości a problem przebaczenia w sferze publicznej – egzemplaryczny przekład .......... 407
 • 5.4 Narracyjna tożsamość podmiotu sumienia jako świadka przekonań religijnych .......... 415
 • Zakończenie .......... 429

Published

December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-377-6