Świadek przekonań – podmiot sumienia : Paul Ricoeur i filozofia świadectwa

Authors

Robert Grzywacz
Akademia Ignatianum, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8353-6238

Summary

Monografia Roberta Grzywacza jest ważnym wkładem w rozumienie nie tylko filozofii Paula Ricouera, lecz także w zarys filozofii nadziei proponowanej w środowisku polskim chociażby przez prof. Józefa Tischnera czy prof. Karola Tarnowskiego. Nadzieja, jak zauważa autor, „dostarcza głębokiego uzasadnienia wyboru podejścia hermeneutycznego, wskazując na semantyczną otwartość dyskursu w ogóle i korelatywne otwarcie jego podmiotu. Ona też czyni możliwą niekonfliktową wersję relacji filozoficznej autonomii i posłuszeństwa autorytetowi słowa”. Dlatego warto taką filozofię proponować i rozwijać.
Podsumowując recenzję monografii Roberta Grzywacza SJ Świadek przekonań — podmiot sumienia. Paul Ricoeur i filozofia świadectwa, należy stwierdzić, że polskie środowisko filozoficzne otrzymuje solidną i rzetelną pracę interpretacyjną filozofii francuskiego myśliciela Paula Ricoeura.
Po pierwsze praca jest napisana rzetelnie, z zacięciem erudycyjnym i świetnym warsztatem interpretacyjnym. Po drugie ukazana jest w sposób kompetentny całość argumentacji związanych z filozofią świadectwa zaproponowaną przez Paula Ricoeura. Po trzecie publikacja powstała w środowisku filozofii hermeneutyczno-fenomenologicznej, którą cechuje obiektywizm i rzetelność w interpretacjach filozoficznych. Po czwarte praca napisana jest z jednej strony językiem specjalistycznym (ale metodologia, klarowność wywodu, spójność uzasadnienia, weryfikacja hipotez badawczych mogą być wzorem dla każdego badacza), z drugiej strony jednak autor swoje wywody uzupełnia odwołaniami do współczesnej literatury, dokumentów, wydarzeń, czyniąc lekturę niezwykle interesującą.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 11
 • Rozdział 1. Zagadnienia metodologiczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
 • 1.1. W kręgu metodologicznych inspiracji myśli Paula Ricoeura .......... 24
 • 1.2. Ricoeurowska koncepcja rozumu praktycznego .......... 83
 • 1.3. Podsumowanie i wnioski .......... 105
 • Rozdział 2. Ricoeurowska teoria dyskursu
 • 2.1. Pojęcie dyskursu w pismach Paula Ricoeura na tle innych współczesnych koncepcji .......... 110
 • 2.2. Semantyka dyskursów poetyckich .......... 129
 • 2.3. Pozasemantyczne aspekty poetyckiego znaczenia .......... 150
 • 2.4. Podmiot dyskursu .......... 158
 • Rozdział 3. Dyskurs biblijny jako poetycki dyskurs religijnych przekonań
 • 3.1. Stosunek hermeneutyki filozoficznej do hermeneutyki biblijnej .......... 175
 • 3.2. Hermeneutyczna konstytucja wiary biblijnej i specyfika religijnego dyskursu Biblii .......... 187
 • 3.3. Czytelnik ukształtowany w konfrontacji ze światem Pisma .......... 223
 • Rozdział 4. Dyskurs jako świadectwo w otwartym horyzoncie nadziei
 • 4.1. Filozoficzne przybliżenia nadziei .......... 251
 • 4.2. Hermeneutyka świadectwa .......... 280
 • 4.3. Podmiot jako świadek .......... 306
 • Rozdział 5. Dyskurs przekonań i podmiot jako ich świadek w publicznej przestrzeni uznania
 • 5.1 Stosunek miłości do sprawiedliwości w przestrzeni publicznej. Przekonania, zasady sprawiedliwości i etyka dyskusji .......... 346
 • 5.2 Kontrowersja pomiędzy zaangażowaniem a zdystansowaniem – „schizmatycki” wybór a praktyka przekładu, „językowej gościnności” i tolerancji .......... 398
 • 5.3 Ekonomia daru wobec sprawiedliwości a problem przebaczenia w sferze publicznej – egzemplaryczny przekład .......... 407
 • 5.4 Narracyjna tożsamość podmiotu sumienia jako świadka przekonań religijnych .......... 415
 • Zakończenie .......... 429

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Świadek przekonań – podmiot sumienia : Paul Ricoeur i filozofia świadectwa
Published
December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)
ISBN-13 (15)
978-83-8138-377-6