Systemy bezpieczeństwa: Wymiar lokalny i państwowy

Authors

Artur Gruszczak (ed)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-3450-8377
Piotr Bajor (ed)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-2569-2552

Summary

Książka dotyczy problematyki bezpieczeństwa narodowego, analizowanego przez pryzmat systemów, z uwzględnieniem wymiaru lokalnego i państwowego. W publikacji zostały przedstawione najnowsze wyniki badań, dotyczące zróżnicowanych czynników wpływających na zagadnienia bezpieczeństwa, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnym systemu bezpieczeństwa narodowego.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Dominik Sieklucki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor habilitowany nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zajmuje się problematyką systemów politycznych, systemów wyborczych, administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Jacek Wodnicki, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Doktorant na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w sztabach wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Jego główne zainteresowanie badawcze to bezpieczeństwo militarne, a w szczególności przynależność Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Grzegorz Kasprowicz, Warsaw University of Technology

Specjalista z dziedziny szybkich, programowalnych systemów elektronicznych, optoelektronicznych, detekcyjnych i mechatronicznych dla aplikacji naukowych i przemysłowych. Absolwent (z wyróżnieniem) Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Systemów Elektronicznych PW. Współautor kilkunastu wdrożeń i patentów oraz ponad 200 prac naukowych.

Wojciech M. Zabołotny, Warsaw University of Technology

Absolwent (1989) Wydziału Elektroniki (aktualnie Elektroniki i Technik Informacyjnych) Politechniki Warszawskiej. W 1999 roku obronił z wyróżnieniem doktorat na tym Wydziale. W 2019 roku Rada Wydziału WEiTI PW nadała mu stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Zajmuje się rozproszonymi systemami akwizycji danych, zastosowaniami systemów wbudowanych i programowanych układów logicznych.

Krzysztof Poźniak, Warsaw University of Technology

Ukończył studia w 1991 roku, obronił doktorat w 1999 roku i uzyskał habilitację w 2012 roku. Od 1990 roku pracuje w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się modelowaniem i projektowaniem szybkich, rozległych, wielokanałowych i synchronicznych systemów pomiarowo-kontrolnych. Specjalizuje się w opracowywaniu systemów elektronicznych bazujących na układach programowalnych FPGA.

Agata Tyburska, Police Academy in Szczytno

Funkcjonariusz Policji od 1991 roku, magister pedagogiki (1988). Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej (1999), oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (2014). Główne obszary aktywności naukowej to zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapobiegania przestępczości, ochrony infrastruktury krytycznej oraz zarządzania kryzysowego. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Jarosław Struniawski, Police Academy in Szczytno

Funkcjonariusz Policji, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Akademii Obrony Narodowej. W 2012 roku na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień naukowy doktora nauk o obronności. W kwietniu 2019 roku Rada Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Obecnie kieruje Instytutem Kształcenia Kadr w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Bartosz A. Czernicki

Doktor nauk o polityce. Komisarz w stanie spoczynku, były funkcjonariusz m.in. Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP. Autor tekstów poświęconych współpracy międzynarodowej organów ścigania, w szczególności kooperacji polskiej Policji z policjami państw sąsiadujących.

Andrzej Drzewiecki, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii Morskiej w Gdyni. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego i morskiego, a także edukacją obronną w systemie bezpieczeństwa państwa.

Dominik Jurczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Asystent w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, mediator Polskiego Centrum Mediacji, współtwórca (wspólnie z byłym funkcjonariuszem Policji – negocjatorem policyjnym podinsp. Markiem Szczepańskim) koncepcji komunikacji taktycznej – modelowania zachowań zbiorowości, realizowanej lokalnie podczas działań policyjnych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, m.in. podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Małgorzata Kochańska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister nauk politycznych, główna specjalistka ds. bhp. Ponadto w ramach programu UE Leonardo da Vinci uzyskała uprawnienia mediatora społecznego. Od lipca 2014 roku posiada tytuł Master Business Rainer Level Superior w ramach ścieżki szkoleniowo-superwizyjnej w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Od 2016 roku doktorantka Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni, ekspertka WSB z problematyki bezpieczeństwa pracy.

Maciej Szczurowski, Uniwersytet Gdański

Pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce mitów, rytuałów i symboli w polityce. Organizator i pierwszy dyrektor Europejskiego Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych w Warszawie.

Marcin Koczan, Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski. Prowadzi badania naukowe głównie w zakresie bezpieczeństwa i polityki energetycznej, rynków paliwowych, zagadnień związanych ze zmianami klimatu i ich wpływem na światową gospodarkę.

Rafał Miernik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego oraz International Political Science Association.

Martyna Ostrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe autorki dotyczą bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa w mieście oraz lokalnego zarządzania kryzysowego.

Piotr Bogdalski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor uczelni oraz kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Inspektor Policji w stanie spoczynku oraz były rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Autor licznych publikacji z obszaru problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego, procesu policyjnego doskonalenia zawodowego, bezpieczeństwa kadrowego Policji oraz bezpieczeństwa osobistego.

Sabina Olszyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce oraz magister informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa w jego wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, dyplomacji w służbie bezpieczeństwa, a także walki informacyjnej oraz cyberpolityki.

Paweł Szmitkowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Adiunkt w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Jest zatrudniony na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie. Zajmuje się badaniami z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz logistyki w sytuacjach kryzysowych. Jest autorem trzech monografii naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach poświęconych tej problematyce.

Jakub Adamkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Adiunkt b-d na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Luiza Trzcińska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Asystentka na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Cover for Systemy bezpieczeństwa: Wymiar lokalny i państwowy
Published
June 28, 2021
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-367-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISMN-13 (25)
978-83-8138-366-0