Abu al-cAtahiya : poeta, błazen, asceta

Authors

Paweł Siwiec
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-8419-9672

Synopsis

Książka ta jest zwieńczeniem zainteresowań autora jedną z najbardziej wy-razistych indywidualności literackich arabskiego średniowiecza, jaką był Abū al-cAtāhiya (748-828). Poeta ów zaliczany jest do pokolenia tzw. modernistów (al-muḥdaṯūn) końca ósmego i początku dziewiątego stulecia, którzy postanowili na dobre zerwać z beduińskim etosem i stylem. Obok takich szermierzy rymów jak Abū Nuwās (756-814) czy cAbbās Ibn al-Aḥnaf (750-809) stał się on ikoną cza-sów Hārūna ar-Rašīda (763-809), najsławniejszego z abbasydzkich kalifów.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Transkrypcja i objaśnienie znaków .......... 6
 • Od autora .......... 7
 • Wprowadzenie .......... 9
 • Od hulaki do ascety .......... 15
 • Marność nad marnościami .......... 34
 • Metaforyka śmierci .......... 52
 • Bogactwo formy .......... 61
 • I. Metryka .......... 61
 • II. Warstwa brzmieniowa .......... 64
 • III. Warstwa znaczeniowa .......... 82
 • Ekspresja składniowo-stylistyczna .......... 86
 • Wiersze wybrane .......... 99
 • Posłowie .......... 181
 • Bibliografia .......... 182

Author Biography

Paweł Siwiec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Arabista, profesor Uniwersy­tetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. W swojej pracy badawczej skupia się głównie na średniowiecznej poezji i poetyce arabskiej. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje po­nadto zagadnienia języka arabskiego oraz problema­tykę społeczno-polityczną Bliskiego Wschodu, zwłasz­cza współczesnego Iraku. Wydał m.in. Rytm staroarabskiej kasydy (Kraków 2005) - studium budowy rytmicznej średniowiecznej stychiki arabskiej osa­dzone w kontekście współczesnej wersologii europejskiej, oraz Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego (Kraków 2009) - całościowe opracowanie problematyki związanej z klasycznym wierszem arabskim (wersyfikacja, sty­listyka, gatunki liryczne).

Published

May 5, 2012