Wiersz arabski : ewolucja formy

Authors

Paweł Siwiec
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-8419-9672

Synopsis

Książka ta jest pierwszym polskim studium, poświęconym ewolucji fomy wiersza arabskiego. Jest to ukoronowanie badań autora, który opublikował wcześniej dwie pozycje książkowe, zajmujące się zagadnieniami wersologii i poetyki arabskiej. Warto też zaznaczyć, że trndno jest znaleźć odpowiednik tego typu publikacji wśród znanych mi pozycji obcojęzycznych (w tym arabskich), które miałyby tak szeroko zakrojony, przekrojowy charakter analizy fomy wiersza arabskiego od jego początków po poezję współczesną, włączając w to utwory skom­ponowane w dialekcie irackim, którego autor jest znawcą. ( ... ) mamy do czynienia z pracą naukową w sposób przejrzysty i zorganizowany prezentującą rozwój arabskich form poetyckich, zarówno z punktu widzenia wersologii jak i poetyki arab­skiej na przestrzeni wieków. Autor pracy oczywiście skoncentrował się głównie na okresie od odrodzenia poezji arabskiej po czasy nam współczesne, gdyż klasycznej poezji arabskiej poświęcone były jego wcześniejsze prace, ale nawet czytelnik nieznający jego poprzednich książek będzie w stanie podążać za wywodami autora.
Dr hab. Przemysław W Turek

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Transkrypcja i objaśnienie znaków .......... 6
 • Wprowadzenie .......... 7
 • Od kasydy do strofiki .......... 11
 • Narodziny nowego wiersza arabskiego .......... 31
 • Awangarda iracka i tak zwany wiersz wolny .......... 62
 • Spór o band .......... 107
 • Ekspansja wiersza nieregularnego .......... 111
 • Arabski wiersz nienumeryczny .......... 132
 • W stronę tonizmu .......... 154
 • Podsumowanie .......... 164
 • Bibliografia .......... 169
 • Indeks terminów arabskich .......... 174
 • Indeks nazwisk poetów arabskich .......... 177

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Paweł Siwiec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Arabista, profesor Uniwersy­tetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. W swojej pracy badawczej skupia się głównie na średniowiecznej poezji i poetyce arabskiej. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje po­nadto zagadnienia języka arabskiego oraz problema­tykę społeczno-polityczną Bliskiego Wschodu, zwłasz­cza współczesnego Iraku. Wydał m.in. Rytm staroarabskiej kasydy (Kraków 2005) - studium budowy rytmicznej średniowiecznej stychiki arabskiej osa­dzone w kontekście współczesnej wersologii europejskiej, oraz Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego (Kraków 2009) - całościowe opracowanie problematyki związanej z klasycznym wierszem arabskim (wersyfikacja, sty­listyka, gatunki liryczne).

Published

May 5, 2017