Starzenie się społeczeństwa : wymiar społeczny, gospodarczy i polityczny

Authors

Katarzyna Zamorska
Uniwersytet Wrocławski
Marta Makuch
Uniwersytet Wrocławski

Synopsis

Książka zasługuje na uwagę, gdyż jej tematyka wypełnia istotną niszę na rynku wydawniczym, podejmując m.in. takie zagadnienia, jak konsekwencje zmian demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem przemian demograficznych na Dolnym Śląsku; polityka zdrowotna i senioralna oraz polityka społeczna wobec starości; aktywność zawodowa odchodzącej generacji; srebrna gospodarka; model pomyślnego, aktywnego i zdrowego starzenia się oraz obywatelstwo seniorów i prawa ludzi starszych, będące w istocie prawami człowieka [… ]. Przywołując słowa Olgi Tokarczuk z powieści Bieguni: „nikt nie nauczył nas się starzeć, nie wiemy, jak to jest” – pragnę powiedzieć, że monografia Marty Makuch i Katarzyny Zamorskiej wprowadza Czytelnika w złożone społeczno-polityczne i gospodarcze niuanse starzenia się społeczeństwa, a zarazem uczy, jak przyjmować niekiedy trudny czas starości. Któż z nas nie pragnie „starzeć się z wdziękiem”, w sposób pomyślny, zachowując na stare lata zdrowie, ogólną sprawność fizyczną i psychiczną, ale również aktywnie angażując się w życie. Może jednak nadejść „złe starzenie się”, nacechowane biedą, bezradnością i biernością, a także syndromem samotnej starości – oto zaledwie niektóre z wątków tematycznych recenzowanej książki, która jest pierwszym tak obszernym i wnikliwym studium wielowymiarowości starzenia się społeczeństwa polskiego.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama A. Zycha

Monografia stanowi wartościową pozycję dotyczącą aktualnego problemu, jakim jest obecnie starość. Na uwagę zasługuje nie tylko zasadniczy temat pracy, ale przede wszystkim sposób jego ujęcia. Łączy ona ciekawe rozważania o charakterze teoretycznym z analizą empiryczną ważnych dziedzin życia osób starszych. Takie ujęcie problemu starości możliwe było dzięki wykorzystaniu bogatej literatury krajowej i obcojęzycznej, jak i materiału empirycznego. Wartością pracy jest również interdyscyplinarne ujęcie problemu starości, co jest ważne z punktu widzenia przyszłych jej czytelników, jakimi mogą być praktycy oraz studenci. Ukazany w pracy wymiar społeczny, gospodarczy i polityczny starości może być inspiracją dla szerokiego grona praktyków odpowiedzialnych za poziom i jakość życia osób starszych do działań na rzecz ich poprawy. Dla studentów zaś lektura pracy może być podstawą do zrozumienia złożoności problemu starości i dyskusji.
Z recenzji dr. hab. Adama Kubowa, prof. UE we Wrocławiu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
 • ROZDZIAŁ PIERWSZY. ZROZUMIEĆ STAROŚĆ .......... 19
 • Obraz osoby starej w historii .......... 19
 • Starość jako przedmiot zainteresowania nauki .......... 24
 • Kiedy zaczyna się starość? .......... 29
 • Społeczne teorie starzenia się .......... 38
 • ROZDZIAŁ DRUGI. KONSEKWENCJE DEMOGRAFICZNEGO STARZENIA SIĘ .......... 47
 • Starzenie się jednostki a starzenie się społeczeństwa .......... 47
 • Sytuacja demograficzna w Polsce. Piramida wieku .......... 51
 • Skutki zmian demograficznych .......... 58
 • Przemiany demograficzne na Dolnym Śląsku .......... 64
 • ROZDZIAŁ TRZECI. STAROŚĆ JAKO ZAGADNIENIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .......... 69
 • Punkt wyjścia do rozważań nad miejscem seniorów w społeczeństwie i polityką senioralną .......... 69
 • Polityka senioralna – utrata autonomii czy szansa dla starych ludzi? .......... 72
 • Geneza polityki senioralnej .......... 72
 • Model aktywnego starzenia się .......... 81
 • Polityka senioralna na poziomie lokalnym .......... 86
 • ROZDZIAŁ CZWARTY. POLITYKA SPOŁECZNA DOTYCZĄCA STAROŚCI .......... 93
 • Kwestie podstawowe .......... 93
 • Zdrowie i profilaktyka zdrowotna w starszym wieku – polityka zdrowotna .......... 99
 • System zabezpieczenia społecznego .......... 113
 • Ubóstwo osób starszych .......... 128
 • Polityka wobec ludzi starych na Dolnym Śląsku .......... 134
 • ROZDZIAŁ PIĄTY. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA A UMIEJĘTNOŚCI, PRODUKTYWNOŚĆ I OTWARTOŚĆ NA NOWE WYZWANIA .......... 141
 • Aktywność zawodowa osób starszych – wybór czy konieczność w XXI wieku? Silver economy .......... 141
 • Bariery w uczestnictwie osób starszych na rynku pracy .......... 148
 • Trzecia kariera, czyli pracownik na emeryturze. Strategia zarządzania wiekiem .......... 153
 • Edukacja przez całe życie i nauka międzypokoleniowa .......... 164
 • ROZDZIAŁ SZÓSTY. OD POMYŚLNEGO STARZENIA SIĘ DO ZALEŻNOŚCI OD INNYCH .......... 173
 • Organizacja opieki dla osób starszych – kto odpowiada? .......... 173
 • Rodzina jako gwarant opieki nad starszymi osobami .......... 177
 • Publiczne usługi opiekuńcze .......... 184
 • Udział trzeciego sektora w opiece nad seniorami.......... 195
 • Prywatyzacje usług adresowanych do seniorów i ich rodzin .......... 198
 • ROZDZIAŁ SIÓDMY. STAROŚĆ, OBYWATELSTWO I SOLIDARYZM MIĘDZYPOKOLENIOWY .......... 201
 • Starzy ludzie jako członkowie wspólnoty .......... 201
 • Prawa seniorów .......... 210
 • Prawa jako instrument integracji lub wykluczenia .......... 210
 • Młodzi versus starzy .......... 217
 • Zakończenie. Uwagi podsumowujące .......... 223
 • Bibliografia .......... 235
 • Indeks nazwisk .......... 261

Downloads

Download data is not yet available.

Published

June 8, 2018