Leksykon syndonologiczny

Summary

Informujemy o rozpoczęciu w 2021 roku prac nad edycją Leksykonu syndonologicznego, który będzie udostępniony w postaci e-booka tworzonego online na stronie books.akademicka.pl. Kilka razy w roku do wersji elektronicznej będą dodawane nowo opracowane hasła zatwierdzone przez komitet redakcyjny. Po ukończeniu prac wersja elektroniczna zostanie przetłumaczona i wydana w formie papierowej po polsku i po angielsku.

Książka, którą zaczynamy tworzyć w wersji elektronicznej, jest rezultatem projektu badawczego „Leksykon syndonologiczny” realizowanego przez zespół naukowców z następujących uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

 

Streszczenie
Zainteresowanie Całunem Turyńskim, płótnem, na którym znajduje się wizerunek ciała mężczyzny, widziany z frontu i z tyłu, ze śladami tortur podobnych do zadanych Jezusowi i opisanych w ewangeliach Nowego Testamentu, od XX wieku znalazło także miejsce w światowej nauce. Zwłaszcza po słowach Papieża Jana Pawła II wypowiedzianych w katedrze turyńskiej, gdzie Całun jest przechowywany. Stając przed dylematem, czy mamy do czynienia z całunem pogrzebowym Jezusa, czy średniowiecznym fałszerstwem, tak genialnym, że nauka XXI wieku nie potrafi tej tezy ani falsyfikować, ani potwierdzić, Papież uznał, że rozstrzygnięcie tej kwestii nie leży „w szczególnej kompetencji Kościoła”. Może być ona natomiast podjęta przez naukowców, gdyż „nie chodzi tu o przedmiot wiary”. Powinna zatem stać się przedmiotem studiów podejmowanych „bez uprzedzeń, które by prowadziły do fałszywych wyników; (…) do działania z wewnętrzną wolnością i troskliwym szacunkiem, zarówno z punktu widzenia metodologii naukowej, jak i wrażliwości wierzących”. Przygotowywany leksykon ma za zadanie zaprezentować dotychczasową historię syndonologicznych badań i stać się elementem warsztatu naukowego, który pomaga zapoznać się z rzetelnie opracowywanymi rezultatami badawczymi, oraz służyć jako standardowa praca referencyjna do dalszych projektów badawczych o charakterze monograficznym.

 

Abstract
Interest in the Shroud of Turin, a canvas with an image of a man's body, seen from the front and back, with traces of torture similar to that inflicted on Jesus and described in the Gospels of the New Testament, has also found a place in world science since the 20th century. Especially after the words of Pope John Paul II in the Turin Cathedral, where the Shroud is kept. Faced with the dilemma of whether we are dealing with the burial shroud of Jesus or a medieval forgery, so ingenious that the science of the 21st century is unable to either falsify or confirm this thesis, the Pope decided that resolving this issue was not "in the Church's special competence". On the other hand, it can be undertaken by scientists, because "it is not a matter of faith", but should become the subject of studies undertaken "without prejudice that would lead to false results; (...) to act with inner freedom and caring respect, both from the point of view of scientific methodology and the sensitivity of believers. " The prepared lexicon has the ambition to present the history of syndonological research to date and to become an element of a scientific workshop that helps to get acquainted with reliable research results and to serve as a standard reference work for further research projects of a monographic nature.

 

Recenzenci haseł
Ks. prof. dr ha. Waldemar Chrostowski (UKSW), dr hab. Tomasz Kawalec (UJ), prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz


Instytucje sprawcze
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Uniwersytet Gdański

Kolegium redakcyjne
Roman Bogacz, Tomasz Graff, Jan S. Jaworski, Wojciech Kucewicz, Krzysztof Pilarczyk (koordynator), Zbigniew Treppa

 

Redakcja naukowa
Krzysztof Pilarczyk


pod patronatem
Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie
logo_polskie_centrum_Syndologiczne_zmn.png

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • HASŁA GŁÓWNE (PRZEGLĄDOWE / PROBLEMOWE)
 • 1. Całun Jezusa w historii chrześcijaństwa
 • 1.1. Całun Jezusa w ewangeliach kanonicznych chrześcijańskich
 • 1.1.1. Męka Jezusa w świetle Ewangelii i Całunu [porównawczo]
 • 1.1.2. Całun a teksty prorockie ST
 • 1.1.3. Medyczne aspekty śmierci Jezusa
 • 1.1.4. Pogrzebowe zwyczaje żydowskie (K. Pilarczyk)
 • 1.2. Literatura patrystyczna, apokryficzna i itineraria oraz wybrane artefakty o całunie i obrazach Jezusa (K. Pilarczyk)
 • 1.3. Mandylion z Edessy
 • 1.4. Całun w Konstantynopolu
 • 1.5. Templariusze a Całun
 • 1.6. Całun w Chardeny i spory o jego autentyczność
 • 1.7. Całun w Turynie
 • 1.7.1. Bractwo Najświętszego Całunu w Turynie
 • 1.7.2. Międzynarodowe Centrum Syndonologiczne w Turynie
 • 1.7.3. Papieże przed Całunem w Turynie
 • 1.8. Całun w liturgiach chrześcijańskich
 • 1.8.1. Płaszczenica
 • 1.9. Teologia (semiotyka) Całunu
 • 1.10. Reprodukcje Całunu (np. Całun z Basacon; Broumov)
 • 1.11. Całun prototypem obrazowania Jezusa
 • 1.11.1. Całun a Mandylion (mandyliony)
 • 1.11.2. Całun a kanon Imago pietatis
 • 1.11.3. Całun a obraz Jezusa Miłosiernego z Wilna (Treppa)
 • 2. Historia badań Całunu
 • 2.1. Całun Turyński - opis fizyczny
 • 2.2. Fizyczne badania
 • 2.2.1. Fotografie Całunu
 • 2.2.2. STRUP (J.S. Jaworski)
 • 2.2.3. Hipotezy powstania obrazu na Całunie
 • 2.3. Chemiczne badania Całunu (J.S. Jaworski)
 • 2.3.1. Krew na Całunie (J.S. Jaworski)
 • 2.4. Biologiczne badania Całunu
 • 2.5. Sądowo-Medyczne badania Całunu
 • 2.6. Polska syndonologia (K. Pilaczyk)
 • 3. Całun z Turynu a inne acheiropity
 • 3.1. Welon z Manoppello
 • 3.2. Tilma z Guadalupe
 • 3.3. Całun z Turynu a inne relikwie Grobu Pańskiego
 • 3.4. Chusta z Oviedo
 • 4. Tablica chronologiczna
 • HASŁA OSOBOWE
 • HASŁA GEOGRAFICZNE

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Leksykon syndonologiczny
Forthcoming
July 31, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-8138-519-0