Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym

Authors

Hubert Wolanin
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1512-2353

Keywords:

filologi klasyczna, podręcznik akademicki, łacina

Synopsis

Opracowanie niniejsze stanowi próbę zastosowania metodologii i aparatury pojęciwo-terminologicznej współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego do stworzenia pełnego synchronicznego opisu systemu fonologicznego, morfologicznego i syntaktycznego klasycznej łaciny. Materiał badawczy i egzemplifikacyjny został zaczerpnięty z korpusu tekstów autorów klasycznych pochodzących z okresu od II w. przed Chr. do IV w. po Chr.

W pracy przedstawiona została m.in. problematyka łacińskiej prozodii, segmentacji tekstu na poziomie fonologicznym, morfologicznym i składniowym, typologii łacińskich fonemów, morfemów i wyrazów, klasyfikacji funkcjonalnej leksemów oraz struktury morfologicznej wyrazów. Podręcznik zawiera również pełną paradygmatykę fleksyjną, charakterystykę funkcjonalną wszystkich klas leksemów (części mowy), opis struktury syntaktycznej zdania, a także systematykę zdań złożonych. Jest to pierwszy na polskim rynku wykład całości gramatyki opisowej starożytnej łaciny sporządzony na poziomie akademickim i ujęty w ramy modelu spełniającego standardy nowoczesnej lingwistyki strukturalno-funkcjonalnej. Dołączony na końcu obszerny wyklaz literatury przedmiotu ułatwi pogłębienie wiedzy w wybranej dziedzinie lub podjęcie własnych studiów w interesującym Czytelnika zakresie.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 15
 • Wprowadzenie .......... 17
 • I. FONOLOGIA I FONETYKA
 • 1. Głoska, fonem, allofon .......... 25
 • 2. Łaciński konsonantyzm .......... 28
 • 3. Łaciński wokalizm .......... 33
 • 4. Sylaba .......... 37
 • 5. Sylaba w łacinie .......... 42
 • 6. Uwagi szczegółowe na temat łacińskiego konsonantyzmu .......... 55
 • 7. Uwagi szczegółowe na temat łacińskiego wokalizmu .......... 80
 • 8. Wybrana literatura .......... 94
 • II. MORFOLOGIA
 • 1. Wprowadzenie .......... 97
 • 2. Fleksja .......... 105
 • 3. Funkcjonalna klasyfi kacja leksemów: części mowy .......... 114
 • 4. Paradygmatyka fl eksyjna rzeczowników i przymiotników .......... 125
 • 5. Paradygmatyka fleksyjna zaimków .......... 146
 • 6. Paragygmatyka fleksyjna czasowników .......... 163
 • 7. Charakterystyka funkcjonalna rzeczowników .......... 190
 • 8. Charakterystyka funkcjonalna przymiotników .......... 268
 • 9. Charakterystyka funkcjonalna przysłówków .......... 274
 • 10. Charakterystyka funkcjonalna zaimków .......... 278
 • 11. Charakterystyka funkcjonalna liczebników .......... 383
 • 12. Charakterystyka funkcjonalna czasowników .......... 413
 • 13. Charakterystyka funkcjonalna przyimków .......... 491
 • 14. Charakterystyka funkcjonalna spójników .......... 497
 • 15. Charakterystyka funkcjonalna partykuł .......... 504
 • III. SKŁADNIA
 • 1. Ogólna typologia składniowa wypowiedzeń .......... 511
 • 2. Wypowiedzenia niezdaniowe niezależne składniowo (równoważniki zdań niezależne składniowo) .......... 512
 • 3. Zdanie .......... 515
 • 4. Zdania złożone .......... 639
 • Bibliografia .......... 793
 • Skróty .......... 815

Author Biography

Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Kierownik Zakładu Języka Greckiego i Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 r. obronił pracę doktorską pt. Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka, w 2005 r. habilitował się na podstawie pracy Fleksja w gramatyce starożytnej Grecji. Przedmiotem jego badań są dzieje językoznawstwa w starożytności grecko-rzymskiej oraz metodologia opisu języków klasycznych. Jest autorem licznych artykułów w czasopismach naukowych i współautorem Słownika łacińsko-polskiego pod redakcją Józefa Korpantego oraz polskiego przekładu Digestów Justyniańskich pod redakcją Tomasza Palmirskiego.

Published

August 18, 2012

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 53 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 53 PLN)

ISMN-13 (25)

978-83-7638-603-4

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-214-2