Partnerstwo czy członkostwo? Polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 roku

Authors

Piotr Bajor
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2569-2552

Keywords:

Sojusz Północnoatlantycki, ukraińska dyplomacja, NATO

Synopsis

Oddawana w ręce Czytelników książka przedstawia politykę integracji euroatlantyckiej Ukrainy realizowaną przez to państwo po 1991 r. Celem autora było szersze przedstawienie współpracy Ukrainy z NATO na przestrzeni ostatnich lat jako jednego z ważniejszych kierunków polityki zagranicznej tego państwa. Takie ujęcie tematu badawczego naturalnie określiło zakres chronologiczny prowadzonych badań, które obejmują lata 1991-2014. Cezurę początkową bezspornie wyznacza w tym przypadku uzyskanie niepodległości przez państwo ukraińskie. Pełna analiza procesów dotyczących polityki bezpieczeństwa i stosunków z NATO mogła zostać przedstawiona jedynie w odniesieniu do najbardziej aktualnych wydarzeń w tym zakresie, szczególnie wobec zmian, jakie dla wyników badań przyniosła prezydentura Wiktora Janukowycza. Założenie i podstawy programowe dotyczące polityki zagranicznej posłużyły autorowi za punkt wyjścia do właściwych rozważań na temat roli i miejsca NATO w polityce bezpieczeństwa Ukrainy oraz uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych integracji euroatlantyckiej tego państwa. W kolejnej części książki omówiona została polityka NATO wobec zmian zachodzących na wschodzie Europy i decyzje podjęte przez Sojusz, skierowane na zinstytucjonalizowanie współpracy z nowymi partnerami. W dalszych rozdziałach przedstawiono przyczyny zmiany stanowiska Ukrainy wobec NATO, które w ostatnich dwóch dekadach przeszło ewolucję od „akceptacji” (lata 1991-1997), poprzez partnerstwo (1997-2002), wolę członkostwa (2002-2010), „pragmatycznej współpracy” (2010-2014), do ponownego uznania członkostwa w Sojuszu za jeden z priorytetowych kierunków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa ukraińskiego.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • 1. KIERUNKI I RAMY INSTYTUCJONALNE POLITYKI ZAGRANICZNEJ UKRAINY .......... 15
 • 1.1. Uchwała o głównych kierunkach polityki zagranicznej Ukrainy .......... 18
 • 1.2. Ramy instytucjonalne polityki zagranicznej .......... 29
 • 2. NATO WOBEC ZMIAN W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROZPADU ZSRR .......... 43
 • 2.1. Ewolucja stanowiska Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec regionu Europy Środkowej i Wschodniej .......... 43
 • 2.2. Partnerstwo dla Pokoju .......... 49
 • 3. WSPOŁPRACA UKRAINY Z NATO W LATACH 90. .......... 55
 • 3.1. Początki współpracy po uzyskaniu niepodległości .......... 55
 • 3.2. Karta o szczególnym partnerstwie pomiędzy Ukrainą a NATO .......... 61
 • 3.3. Państwowy Program Współpracy Ukrainy z NATO .......... 75
 • 3.4. Interwencja NATO w Jugosławii i jej wpływ na stosunki ukraińsko-natowskie .......... 77
 • 4. POLITYKA INTEGRACJI EUROATLANTYCKIEJ UKRAINY W XXI WIEKU .......... 87
 • 4.1 Pogorszenie stanu demokracji na Ukrainie i jego wpływ na stosunki z NATO .......... 87
 • 4.2. Szczyt Sojuszu w Pradze – niespodziewany sukces ukraińskiej dyplomacji .......... 100
 • 4.4. Szczyt Sojuszu w Bukareszcie – rozbudzone nadzieje i twarda rzeczywistość międzynarodowa .......... 139
 • 4.5. Polityka euroatlantycka Ukrainy w okresie rządów Janukowycza i rewolucji godności .......... 151
 • Zakończenie .......... 161
 • Bibliografia .......... 163
 • Załączniki .......... 191
 • Indeks nazwisk .......... 263

Author Biography

Piotr Bajor, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jest pracownikiem naukowodydaktycznym w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się problematyką polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego. Wykładał oraz odbył staże naukowe w wielu prestiżowych zagranicznych ośrodkach naukowych. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, a także jest członkiem wielu instytucji i gremiów systemu nauki w Polsce.

Published

August 25, 2014

Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-520-4