Beatus vir : chrystologiczny Psałterz trzebnicki w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (IF 440) wobec egzegezy biblijnej i duchowości cysterskiej XIII stulecia

Authors

Dariusz Tabor
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8071-4174

Keywords:

Psalter of Trzebnica, library in Wroclaw, 13th century

Synopsis

BEATUS VIR. THE CHRISTOLOGICAL PSALTER IN THE UNIVERSITY LIBRARY IN WROCLAW (IF 440), TOWARDS BIBLICAL EXEGESIS AND CISTERCIAN SPIRITUALITY OF 13TH CENTURY

The psalter of Trzebnica (Trebnitz) (Wroclaw, University Library IF 440) has been kept since 1810 in the collection of manuscripts in the University Library of Wroclaw. It has been registered in two catalogues – catalog of J. Ch. Friedriech and catalog of W. Goeber. This codex was an object of researches and studies of many scholars. The first of them was Artur Haseloff, who collocated this manuscript in the Thuringian-Saxon school of book painting of 13th century. Many other scholars contributed to the knowledge about this book. Władysław Podlacha, Feliks Kopera, Erich Kloss, Reiner Maria Libor, Michał Walicki, Alicja Karlowska-Kamzowa, Konstanty Klemens Jażdżewski, Andrzej Wałkówski, Sergiusz Michalski, Gude Suckale Redlefsen, Dariusz Tabor, Romuald Kaczmarek, Anna Sutowicz – these were the researchers, who have taken the study on our psalter. Their research touched especially upon styles of the illuminations, problem of provenance of style, connections with miniature of Saxon-Thuringian school, dependence on the cultural center of Bamberg and connections with the family of Andechs Meranier. Only two researchers studied the paleography of scripture. Dariusz Tabor studied the meaning of miniature and its exegetical and spiritual context.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • Stań badań .......... 15
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
  PSAŁTERZ TRZEBNICKI W SWYM KSZTAŁCIE KODYKOLOGICZNYM, W SWEJ ZAWARTOŚCI TEKSTOWEJ I W SWYM KONTEKŚCIE KULTUROWYM
 • ROZDZIAŁ PIERWSZY
  Psałterz trzebnicki – struktura i zawartość: opis kodykologiczny .......... 29
 • A. Oprawa księgi .......... 30
 • B. Materiał i format kart kodeksu .......... 31
 • C. Organizacja karty .......... 32
 • D. Poszyty – składki .......... 32
 • E. Rodzaj pisma oraz typy inicjałów .......... 33
 • F. Opis zawartości kodeksu .......... 34
 • G. Ubytki kart i braki tekstu .......... 36
 • H. Psałterz trzebnicki na tle produkcji książkowej XIII stulecia na Śląsku .......... 39
 • ROZDZIAŁ DRUGI
  Psałterz trzebnicki jako kolekcja tekstów. Struktura i treść warstwy tekstowej kodeksu .......... 45
 • A. Część wstępna i jej składowe .......... 45
 • B. Psalterium, czyli Księga Psalmów .......... 49
 • C. Przegląd psałterzy oraz podziałów ich psalterium .......... 60
 • D. Pozostałe teksty modlitewne – biblijne i pozabiblijne .......... 75
 • E. Psałterz jako kolekcja tekstów i jako symptom przełomu w kulturze książki .......... 87
 • ROZDZIAŁ TRZECI
  Kraina historyczna, w której powstał psałterz, i osoba jego właścicielki. Śląsk Henryka I Brodatego i Henryka II Pobożnego pierwszej połowy XIII stulecia oraz wyjątkowa księżna .......... 93
 • A. Śląsk w pierwszej połowie XIII wieku. Henrykowska monarchia jako bezpośredni kontekst Psałterza trzebnickiego .......... 93
 • B. Święta Jadwiga z rodu Andechs-Meranien: właścicielka i użytkowniczka Psałterza trzebnickiego .......... 111
 • C. Psałterz w fundacji Henryka I w rękach Jadwigi .......... 119
 • CZĘŚĆ DRUGA
  TOŻSAMOŚĆ I CHARAKTER, GENEZA I FUNKCJA STYLU MINIATUR CAŁOSTRONICOWYCH ORAZ STYLU INICJAŁÓW ORNAMENTALNYCH
 • ROZDZIAŁ PIERWSZY
  Miniatury całostronicowe. Między stylem „zygzakowym” a stylem łagodnych linii i obłych draperii .......... 127
 • ROZDZIAŁ DRUGI
  Inicjał B(eatus vir) oraz inicjały rozpoczynające psalmy newralgiczne: końcowy etap ewolucji pochodnych channel style .......... 157
 • ROZDZIAŁ TRZECI
  Czas powstania Psałterza trzebnickiego .......... 177
 • ROZDZIAŁ CZWARTY
  Styl miniatur i styl inicjałów Psałterza trzebnickiego jako media komunikacji istotnych treści i jako identyfikatory kulturowe .......... 179
 • CZĘŚĆ TRZECIA
  MINIATURY PSAŁTERZA TRZEBNICKIEGO. ICH IKONOGRAFIA, RELACJE Z TEKSTAMI ORAZ ICH TREŚCI TEOLOGICZNE W KONTEKŚCIE EGZEGEZY BIBLIJNEJ I DUCHOWOŚCI CYSTERSKIEJ EPOKI
 • ROZDZIAŁ PIERWSZY
  Treść, rozmieszczenie oraz związek z tekstami 17 miniatur całostronicowych Psałterza trzebnickiego .......... 191
 • A. Trzy cykle miniatur Psałterza trzebnickiego. Ich struktura i funkcja .......... 191
 • B. Problem genezy dyspozycji miniatur w trzech cyklach obrazowych Psałterza trzebnickiego .......... 194
 • C. Miniatury wpisane w zestaw modlitw następujący po psalterium. Ich funkcja i znaczenie .......... 226
 • D. Problem genezy trzech cyklów miniatur całostronicowych w Psałterzu trzebnickim .......... 228
 • ROZDZIAŁ DRUGI
  Biblijne podłoże treści i rozmieszczenia chrystologicznych miniatur w Psałterzu trzebnickim .......... 245
 • A. Tradycja interpretacji psalmów: od św. Augustyna do Glossa Libri Psalmorum .......... 245
 • B. Egzegeza biblijna wieków średnich a interpretacja psalmów .......... 264
 • C. Egzegeza psalmów jako źródło treści miniatur .......... 275
 • ROZDZIAŁ TRZECI
  Monastyczne źródła chrystologizacji psałterza i chrystologicznego orędzia jego miniatur .......... 283
 • A. Chrystocentryzm monastyczny .......... 283
 • B. Dziedzictwo duchowe cystersów .......... 286
 • Aneks I
  Zaginione miniatury .......... 301
 • Aneks II
  Niedokończone części .......... 307
 • Zakończenie .......... 309

Author Biography

Dariusz Tabor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prezbiter Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, historyk sztuki zaangażowany w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJP2 w Krakowie. Odbył studia w dziedzinie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, w dziedzinie teologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Pontificia Universita Gregoriana w Rzymie. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację – w  Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Prowadzi badania nad iluminowanymi kodeksami średniowiecznymi, sztuką cysterską, wzajemnymi relacjami sztuk plastycznych i egzegezy biblijnej oraz retoryki w wiekach średnich, związkami sztuki i duchowości oraz nad szeroko pojętymi treściami dzieł sztuki w średniowieczu. Jest autorem monografii cysterskiego malarstwa książkowego na Śląsku (Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku, 2004 oraz śląskiego miniatorstwa XIV stulecia (Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, 2008).

Published

January 5, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 34 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 34 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-379-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-378-3