Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia

Authors

Sławomira Kołsut
Politechnika Śląska
https://orcid.org/0000-0001-7319-2769

Keywords:

action-task approach, constructivism, neuroeducation

Synopsis

The action-task approach is a modern approach to language learning and teaching, offering more opportunities for active participation in the class and greater engagement in the learning process than traditional approaches, which include for example the communicative approach. The aim of this publication is to show the action-task approach from multiple perspectives: pedagogical, glottodidactic and neurobiological. In the pedagogical dimension, it refers to the issues of the new culture of learning and teaching and to the constructivist model of learning. In practice, this means that learners acquire knowledge and skills actively through their own actions. This method implies that classes are oriented towards shaping learners‘ independence and their gradual acquisition of autonomy. In the modern school, the learner acquires, apart from knowledge, which is no longer the priority of teaching, the competences needed for future work. In the modern knowledge society, these competences are becoming increasingly important, as they are more difficult to acquire than generally available knowledge. Therefore, during the modern learning process the student is provided with conditions for the development of social, methodological as well as personal competences, which play a very important role in achieving individual well-being. The action-task approach is not only a constructivist way of learning and teaching languages, but also a philosophy, referring to considerations of learning, teaching, perception of reality, communication and interaction with fellow learners, and formation of attitudes and values needed in human life.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Od Redaktora serii .......... 11
 • Wprowadzenie .......... 13
 • ROZDZIAŁ I. W STRONĘ NOWEJ KULTURY UCZENIA SIĘ. KONSTRUKTYWIZM W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH.......... 21
 • 1. Teoretyczne założenia współczesnej dydaktyki języków obcych .......... 21
 • 1.1. Kultura uczenia się .......... 22
 • 1.2. Koncepcja nowej kultury uczenia się .......... 25
 • 1.3. Podejście konstruktywistyczne .......... 42
 • 1.4. Pojęcie uczenia się w ujęciu glottodydaktycznym i pedagogicznym .......... 63
 • 1.5. Podsumowanie .......... 73
 • ROZDZIAŁ II. OD DYDAKTYKI KOMUNIKACYJNEJ KU NAUCZANIU DZIAŁANIOWO-ZADANIOWEMU .......... 75
 • 2. Podejście działaniowo-zadaniowe jako kontynuacja podejścia komunikacyjnego .......... 75
 • 2.1. Teoretyczne podstawy podejścia komunikacyjnego .......... 75
 • 2.2. Dydaktyka komunikacyjna.......... 85
 • 2.3. Podsumowanie .......... 97
 • ROZDZIAŁ III. PODEJŚCIE DZIAŁANIOWE. WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO .......... 99
 • 3. Charakterystyka podejścia działaniowego .......... 99
 • 3.1. Geneza podejścia działaniowego .......... 99
 • 3.2. Podbudowa teoretyczna podejścia działaniowego .......... 102
 • 3.3. Cechy charakterystyczne podejścia działaniowego .......... 108
 • 3.4. Formy pracy w podejściu działaniowym .......... 120
 • 3.5. Schemat lekcji w podejściu działaniowym .......... 124
 • 3.6. Ocenianie .......... 126
 • 3.7. Podsumowanie .......... 131
 • ROZDZIAŁ IV. PODEJŚCIE ZADANIOWE (TASK-BASED LEARNING). PRAGMATYKA KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO .......... 133
 • 4. Charakterystyka podejścia zadaniowego .......... 133
 • 4.1. Geneza podejścia zadaniowego .......... 133
 • 4.2. Rozwój podejścia zadaniowego w wybranych krajach europejskich .......... 137
 • 4.3. Cechy charakterystyczne podejścia zadaniowego .......... 142
 • 4.4. Zalety i wady podejścia zadaniowego .......... 174
 • 4.5. Podejście zadaniowe vs. podejście komunikacyjne (PPP) .......... 178
 • 4.6. Podejście zadaniowe na tle podejścia działaniowego i komunikacyjnego .......... 179
 • 4.7. Podsumowanie .......... 182
 • ROZDZIAŁ V. DYDAKTYKA DZIAŁANIOWO-ZADANIOWA W UJĘCIU GLOTTOPEDAGOGICZNYM .......... 185
 • 5. Koncepcja nowego podejścia .......... 185
 • 5.1. Nauczanie działaniowo-zadaniowe na tle nowej kultury uczenia się .......... 186
 • 5.2. Konstruktywistyczne podłoże podejścia .......... 194
 • 5.3. Podejście działaniowo-zadaniowe na tle koncepcji dydaktyki konstruktywistycznej .......... 200
 • 5.4. Nowe podejście jako wypadkowa podejścia działaniowego i zadaniowego .......... 203
 • 5.5. Podsumowanie .......... 205
 • ROZDZIAŁ VI. DYDAKTYKA DZIAŁANIOWO-ZADANIOWA Z PERSPEKTYWY NEUROPEDAGOGICZNEJ .......... 207
 • 6. Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się .......... 207
 • 6.1. Rozwój struktur neuronowych .......... 208
 • 6.2. Uczenie się społeczne .......... 228
 • 6.3. Mózg jako organ społeczny .......... 229
 • 6.4. Proces uczenia się w ujęciu neurobiologicznym .......... 237
 • 6.5. Uczenie się języka obcego z perspektywy neurobiologicznej .......... 240
 • 6.6. Wyniki badań neurobiologicznych nad procesami uczenia się .......... 243
 • 6.7. Wnioski wypływające z badań neurobiologicznych nad procesami uczenia się .......... 246
 • 6.8. Podejście działaniowo-zadaniowe na tle badań neurobiologicznych .......... 258
 • 6.9. Model uczenia się z perspektywy podejścia działaniowo- -zadaniowego – koncepcja autorska .......... 264
 • 6.10. Perspektywy podejścia działaniowo-zadaniowego do uczenia się i nauczania języków obcych .......... 270
 • 6.11. Podsumowanie .......... 274
 • ROZDZIAŁ VII. ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ JĘZYKA OBCEGO A EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO. PROJEKT EMPIRYCZNY .......... 277
 • 7. Interdyscyplinarny wymiar projektu badawczego .......... 277
 • 7.1. Emocje a kognicje .......... 278
 • 7.2. Zaangażowanie emocjonalne uczących się na lekcjach języka obcego .......... 278
 • 7.3. Koncepcja badań i przyjęte hipotezy badawcze .......... 280
 • 7.4. Metodologia badań .......... 281
 • 7.5. Narzędzia badawcze .......... 283
 • 7.6. Dobór i opis grupy respondentów .......... 291
 • 7.7. Przebieg badań .......... 295
 • 7.8. Rezultaty przeprowadzonych badań empirycznych .......... 298
 • 7.9. Weryfikacja hipotez badawczych – dyskusja .......... 331
 • 7.10. Podsumowanie i perspektywy .......... 335
 • Zakończenie .......... 337
 • Aneks .......... 341
 • Bibliografia .......... 405
 • Spis tabel .......... 429
 • Spis schematów .......... 433
 • Indeks osobowy .......... 439

Author Biography

Sławomira Kołsut, Politechnika Śląska

Lingwistka, dydaktyczka i badaczka w zakresie neuroedukacji, od lat wspierająca rozwój dydaktyki języków obcych w nurcie konstruktywistycznym, działaniowym i projektowym, skorelowanym z uwarunkowaniami psychologicznymi związanymi z emocjami w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. W 2020 r. na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego obroniła doktorat poświęcony zaangażowaniu emocjonalnemu w procesie kształcenia językowego. Autorka i współautorka podręczników oraz materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego ogólnego, zawodowego i specjalistycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych projektów badawczo-dydaktycznych, których celem było m.in. opracowanie zorientowanych konstruktywistycznie interaktywnych multimedialnych materiałów do nauki języków obcych oraz pomocy dydaktycznych wspierających kształcenie językowe dzieci i młodzieży z dysleksją.

Published

December 22, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 29 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 29 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-608-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-609-8