Omamienie – cudowność – afekt : dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć

Authors

Elżbieta Nowicka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-8166-8306

Keywords:

opera libretto, theatre, magic drama

Synopsis

The book consists of four parts, concerning the magic drama, opera libretto as well as the romantic opera and tradition of the Old Polish drama in inter-uprising criticism. In this context, the analysis includes the forms and artistic phenomena which status is perfectly defined by the formula “between”: genres, styles, social circulations, different kinds of aesthetics, arts, etc. The cognitive horizon of the book is determined also by three components of the title, which are derived from the language of the epoch describing with them its own self-awareness. “Befuddlement” (illusion), affect and marvelousness defined at that time the needs and expectations of recipients of literature and theatre. Furthermore, these elements constituted the categories of interpretation and evaluation of particular artistic phenomena, literary genres and single works.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Uwagi wstępne .......... 7
 • ROZDZIAŁ I. DRAMA CZARODZIEJSKA .......... 13
 • W Wiedniu .......... 13
 • W polskich teatrach .......... 19
 • Theatrum mundi? .......... 27
 • Kryzys, ironia i czary .......... 33
 • Szybko, szybciej .......... 42
 • Muzyka „okropna” i „przyjemna” .......... 53
 • „Wiedeński Szekspir” .......... 58
 • ROZDZIAŁ II. LIBRETTO I DRAMAT .......... 75
 • Wprowadzenie .......... 75
 • „Słownik zaklętych słów do muzyki” (O librettach „oper narodowych” J. Elsnera i K. Kurpińskiego) .......... 80
 • Przerwana ofiara Wintera – Bogusławskiego, czyli niespokojny czas Europy w operze .......... 101
 • Der Freischütz i Wolny strzelec (O polskim przekładzie libretta opery C. M. Webera) .......... 113
 • ROZDZIAŁ III. W STRONĘ OPEROWOŚCI ROMANTYCZNEJ .......... 133
 • Uwagi nad cudownością w operze .......... 133
 • Mickiewicz wobec opery .......... 144
 • Faust w operze (Uwagi na temat Fausta Gounoda) .......... 159
 • ROZDZIAŁ IV. DRAMAT STAROPOLSKI W KRYTYCE MIĘDZYPOWSTANIOWEJ .......... 171
 • Czas dramatu minął? .......... 171
 • W stronę misterium .......... 177
 • Jak zawiązać dramat? .......... 185
 • Obrazy rodzimości .......... 192
 • Historia w dramacie, dramat w historii .......... 198
 • W stronę biedermeieru .......... 202
 • UWAGI KOŃCOWE .......... 207
 • Bibliografia .......... 215

Author Biography

Elżbieta Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Zajmuje się historią literatury romantyzmu, historią dramatu oraz historią i estetyką opery. Kieruje Uniwersyteckim Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym. Jest współredaktorką (razem z dr hab. Aliną Borkowską-Rychlewską) serii książek zbiorowych poświęconych librettu operowemu oraz literacko-muzycznym formom kantaty i oratorium. W ciągu ostatnich lat opublikowała książkę Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery (Poznań 2012) oraz dwie książki wspólnie z dr hab. Aliną Borkowską-Rychlewską: Opery Verdiego w polskich dziewiętnastowiecznych przekładach (Poznań 2016) i Oblicza wieku dziewiętnastego: studia z historii literatury, teatru i opery (Poznań 2017). Publikuje w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim” i książkach zbiorowych.

Published

December 22, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 24 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 24 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-550-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-549-7