W kręgu badań języka i stylu : wybór prac

Authors

Władysław Śliwiński
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-5142-5197

Keywords:

Polish nationwide language, utility styles, vocabulary

Synopsis

IN THE CIRCLE OF RESEARCH OF THE LANGUAGE AND STYLE

The book presents selected works of the Krakow linguist Prof. Władysław Śliwiński, PhD, from 1977–2017, published earlier in scientific journals and collective volumes. The book consists of two parts: “Polszczyzna ogólna i style użytkowe” [“General Polish and Utility Styles”] and “Szyk wyrazów, składnia i słownictwo w języku artystycznym” [“Word Order, Syntax and Vocabulary in the Artistic Language”. Overall, it comprises 21 articles.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Prof. dr hab. Władysław Śliwiński. Biogram .......... 7
 • Od szyku wyrazów do intertekstualnej wizji języka. O dorobku naukowym prof. Władysława Śliwińskiego .......... 9
 • Uwagi o książce Władysława Śliwińskiego W kręgu badań języka i stylu .......... 17
 • Prof. dr hab. Władysław Śliwiński. Spis publikacji (1975–2018) .......... 23
 • POLSZCZYZNA OGÓLNA I STYLE UŻYTKOWE
 • O pewnym słowotwórczym typie w terminologii technicznej .......... 33
 • Udział zdania pojedynczego w języku pisanym współczesnej polszczyzny .......... 39
 • Z zagadnień przenikania wyrazów gwarowych do współczesnego języka ogólnopolskiego .......... 51
 • W poszukiwaniu metody opisu szyku wyrazów w grupach nominalnych współczesnej polszczyzny pisanej .......... 69
 • Kłopoty z szykiem wyrazów w grupach nominalnych zawierających dopełnienie lub okolicznik .......... 93
 • Rola składników syntaktycznych w budowie telewizyjnej wypowiedzi mówionej (na materiale list frekwencyjnych) .......... 105
 • Zmiany w polszczyźnie mieszkańców wybranych wsi Małopolski i Śląska Cieszyńskiego na tle przemian współczesnej kultury .......... 123
 • Kolokacje rzeczownikowo-przymiotnikowe w dwudziestowiecznych tekstach konstytucji państwa polskiego .......... 141
 • Jaki typ polszczyzny upowszechniają gminne tablice ogłoszeń w ziemi tarnowskiej? .......... 155
 • Wpływ semantyki, gramatyki i uzusu na szyk wyrazów w grupach nominalnych (na materiale współczesnej polszczyzny) .......... 169
 • O badaniu słownictwa specjalistycznego w literaturze (na przykładzie powieści Jalu Kurka Grypa szaleje w Naprawie) .......... 191
 • SZYK WYRAZÓW, SKŁADNIA I SŁOWNICTWO W JĘZYKU ARTYSTYCZNYM
 • Rozważania nad szykiem przydawek przymiotnych w poezji Jana Kochanowskiego .......... 201
 • Metoda badania dialektyzmów we współczesnym tekście literackim (na przykładzie powieści Wilhelma Macha) .......... 213
 • Możliwości opisu poetyckich konstrukcji nominalnych w utworach Adama Mickiewicza .......... 225
 • Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego wiersza .......... 241
 • Terminologia językowa i stylistyczna wpisana w poetyckie konstrukcje nominalne .......... 251
 • Somatyzmy jako podstawy poetyckich konstrukcji nominalnych w dawnych i współczesnych utworach wierszowanych .......... 259
 • Gwara góralska i jej funkcje w Listach Hanusi Kazimierza Przerwy-Tetmajera .......... 269
 • Linearne sposoby kształtowania grup nominalnych w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (na przykładzie Kroniki olsztyńskiej i Pieśni) .......... 285
 • Ludy słowiańskie i ich przywódcy w Pierwszych wiekach historii polskiej Adama Mickiewicza .......... 305
 • Poetyckie konstrukcje nominalne Jana Kochanowskiego i innych twórców renesansu w świetle badań intertekstualnych .......... 323

Published

December 13, 2021

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-514-5