Język, tekst, komunikacja : studia i szkice

Authors

Janina Labocha
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-4143-6068

Keywords:

syntax, linguistic pragmatics, text linguistics

Synopsis

LANGUAGE, TEXT, COMMUNICATION: STUDIES AND OUTLINES

The book presents chosen articles of Prof. Janina Labocha, written in 1981–2019, and published earlier in scientific journals and collective volumes. It consists of three parts: „Syntax, linguistic pragmatics, text linguistics”, „Polish-Czech linguistic borderland” and „Varia”. The book contains 37 texts in total.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Prof. dr hab. Janina Labocha. Biogram .......... 7
 • Uwagi o księdze jubileuszowej Profesor Janiny Labochy .......... 13
 • Prof. dr hab. Janina Labocha. Spis publikacji (1975–2020) ..........15
 • I. SKŁADNIA, PRAGMATYKA JĘZYKOWA, LINGWISTYKA TEKSTU
 • Przerwania jako sygnały trudności wyboru leksykalnego i formalnego w polszczyźnie mówionej .......... 25
 • Pragmatyczny aspekt badań wypowiedzi języka mówionego .......... 37
 • O użyciu spójnika ale we współczesnej polszczyźnie .......... 45
 • Czasownik mieć z imiesłowem biernym w polszczyźnie mówionej .......... 53
 • Przytaczanie „cudzej mowy” w wypowiedziach mówionych .......... 63
 • Język i styl bajki ludowej (na przykładzie tekstu gwarowego O dwóch siostrach) .......... 69
 • Tekst, wypowiedź, dyskurs .......... 79
 • Dyskurs jako proces przekazywania wiedzy .......... 85
 • Narracyjny tekst mówiony współtworzony przez dziecko .......... 93
 • Folklorystyka a lingwistyka tekstu .......... 101
 • Tekst autobiograficzny jako pewna wizja świata .......... 109
 • Wypowiedź publiczna w aspekcie kształcenia retorycznego .......... 117
 • Tekst pisany – tekst zapisany .......... 123
 • Tekst zapisany jako podstawa przemówienia .......... 131
 • Lingwistyka tekstu w Polsce .......... 137
 • Komunikacja językowa a gramatyka .......... 149
 • The Object of Study of Text Linguistics (Textology) .......... 155
 • Tekst, wypowiedź, dyskurs jako kategorie tekstologiczne .......... 167
 • Tekst wśród innych zjawisk językowych .......... 175
 • Dyskurs o sobie i jego aktualizacje w tekstach .......... 183
 • POLSKO-CZESKIE POGRANICZE JĘZYKOWE
 • Sytuacja językowa na Śląsku Cieszyńskim w Czechosłowacji .......... 193
 • Gwara cieszyńska a problem pogranicza językowego w polskich i czeskich opracowaniach dialektologicznych .......... 199
 • O języku mieszkańców miasta Havířova na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej .......... 213
 • Polszczyzna w pasie przygranicznym .......... 221
 • Zachowania komunikacyjne na polsko-czeskim pograniczu językowym na przykładzie użycia zwrotu do osoby .......... 233
 • Ślady niemieckie w mowie Polaków na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej .......... 239
 • Zaolziańska polszczyzna w wypowiedziach oficjalnych .......... 245
 • Problem tożsamości językowej i kulturowej na pograniczu polsko-czeskim .......... 251
 • Polsko-czeskie pogranicze językowe w świetle badań Mieczysława Małeckiego .......... 259
 • „Po naszymu”, czyli gwarą zaolziańską .......... 265
 • Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej (1909–2009) – kuźnia polskiej inteligencji na Zaolziu. Dzieje placówki na tle rozwoju szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim .......... 273
 • Zaolziańska twórczość gwarowa .......... 283
 • Zaolziański dyskurs tożsamości etnicznej .......... 291
 • II. VARIA
 • Język polski .......... 303
 • Polszczyzna i czeszczyzna w aspekcie porównawczym .......... 317
 • Żądać grzecznie i skutecznie .......... 323
 • Czescy slawiści o języku polskim .......... 331

Published

December 14, 2021

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-611-1