Mickiewiczowski pięcioksiąg romantyczny

Authors

Bogusław Dopart
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-0263-9057

Keywords:

Mickiewicz, Romanticism, folksiness

Synopsis

The book, written in five chapters, presents works which played a key role in developing the romantic trend in Poland by Mickiewicz and creating increasingly complex forms of the romantic work by this artist. Such works included: mythopoetic narrations of the cycle Ballady i romanse (1822), Sonety krymskie of the Moscow edition from the cyclical diptych Sonety (1826), Konrad Wallenrod (1828), poem Dziady as a cyclical work (1823-1832) as well as Pan Tadeusz (1834) in its form as a romantic universal poem.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
 • ROZDZIAŁ I. Od archaiki kulturowej do romantycznej poetyki .......... 13
 • Część I. Mickiewiczowska ludowość jako problem badawczy .......... 13
 • 1. Wstępne sformułowanie problemu .......... 13
 • 2. Folklor w wypowiedziach teoretycznych Mickiewicza .......... 18
 • 3. Mitologia poetycka (mitopoezja) jako problem przewodni niniejszych badań .......... 25
 • Część II. Ballady i Dziady wileńskie – próba lektury .......... 27
 • 1. „Wieść” i „przestroga” .......... 27
 • 2. Czucie i wiara w Romantyczności .......... 39
 • 3. Apologia czucia w IV części Dziadów .......... 43
 • 4. Ekspozycja wiary w II części Dziadów .......... 57
 • 5. Wiara w balladach magicznych .......... 63
 • Część III. Świat poetycki – próba systematyzacji .......... 66
 • Rozdział II. Poezja transcendentalna Sonetów krymskich .......... 91
 • Rozdział III. Tragizm i ojczyzna w Konradzie Wallenrodzie .......... 123
 • Część I. Byronowski tragizm w Konradzie Wallenrodzie .......... 123
 • Część II. Temat ojczyzny w Konradzie Wallenrodzie .......... 159
 • Rozdział IV. Dziady Adama Mickiewicza, czyli dzieło cykliczne .......... 205
 • 1. Kształtowanie utworu, założenia autorskie, rozumienie utworu .......... 205
 • 2. Ludowość romantyczna. Wizja świata w II części Dziadów .......... 212
 • 3. Spór z oświeceniem i romantyczny obraz egzystencji w IV części Dziadów .......... 218
 • 4. III część Dziadów i romantyczna literatura profetyczna .......... 225
 • 5. Dziady drezdeńskie – dzieje bohatera .......... 229
 • 6. Człowiek i naród w czasach ostatecznych .......... 237
 • 7. Dzieło cykliczne .......... 242
 • Rozdział V. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza – o wielopłaszczyznowości poematu uniwersalnego .......... 251
 • Nota od redakcji .......... 291
 • Indeks nazwisk .......... 301

Author Biography

Bogusław Dopart, Uniwersytet Jagielloński

Literaturoznawca, historyk kultury i nauki, krytyk, publicysta. Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu UJ. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności; zastępcą Przewodniczącego Komisji Kultury Słowian PAU. Należy do Komisji Historycznoliterackiej PAN. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Należy do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i do Muzealnej Rady Programowej przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przewodniczący Komitetu Krakowskiego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kieruje Zespołem Nauki przy Think Tank Instytut w Warszawie. Był stypendystą rządu francuskiego i Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim oraz opiniodawcą Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek autorskich, m.in.: Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła (1999), Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza (2002), Polski romantyzm i wiek XIX (2013), Kominy, ludzie i obłoki. Modernizacja i kultura (współautor z T. Epszteinem i M. Gawin, 2012), Mickiewicz. Poeta alternatyw (2021).

Published

December 20, 2021

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-544-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-543-5