Administracinio teismo istorija Lietuvoje 1918-1940 m.

Authors

Ieva Deviatnikovaitė
Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-0623-6757

Keywords:

interwar Lithuania, history, 1918–1940, administrative court

Synopsis

The book is comprised of three parts: the first one reviews the institutions that were similar to an administrative court in their competence; the second one analyzes legal acts and draft laws in which the control of the legality of administrative acts had been established or was intended to be established; and in the third one the scientific doctrine of administrative justice in interwar Lithuania is researched, as well as the journalistic articles of practitioners, mostly civil servants, and the attitude of students to the administrative court are reviewed. The analysis of these three aspects – institutions, legal acts, and doctrine – helped to achieve the goal of the research: to comprehensively reveal the history of the administrative court in interwar Lithuania.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Monografijoje vartojamos santrumpos .......... 11
 • Įžanga .......... 13
 • I. INSTITUCIJOS, PRIŽIŪRĖJUSIOS VIEŠOSIOS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TEISĖTUMĄ .......... 23
 • 1. Seimo komisijos – administracinio teismo „paliatyvas“ .......... 24
 • 2. Ministerijų juriskonsultų komisija – „rudimentinis administracinio teismo surogatas“ .......... 46
 • 3. Valstybės Taryba – „administracinio teismo funkcijos užuomazga“ .......... 70
 • 4. Bendrosios kompetencijos teismai ir administracinių aktų teisėtumo kontrolė .......... 73
 • 5. „Erzacadministraciniai“ teismai .......... 93
 • 6. Administracinis teismas ir Klaipėdos kraštas .......... 106
 • II. ADMINISTRACINIS TEISMAS TEISĖS AKTUOSE IR PROJEKTUOSE .......... 127
 • 1. Administracinis teismas nuolatinėse konstitucijose ir jų projektuose .......... 127
 • 2. Įstatymų, kuriuose numatyta reglamentuoti administracinių aktų teisėtumo kontrolę, projektai .......... 157
 • 3. Administracinio teismo įstatymo projektai ir jų rengimas .......... 184
 • 4. Administracinio teismo pradai savivaldybių veiklos kontrolėje .......... 237
 • III. MOKSLAS APIE ADMINISTRACINĮ TEISMĄ TARPUKARIO LIETUVOJE .......... 267
 • 1. M. Römerio indėlis, kuriant administracinio teismo koncepciją .......... 267
 • 2. Mokslininkai, praktikai ir studentai apie administracinį teismą .......... 300
 • DOKUMENTAI .......... 347
 • Konstitucijų straipsniai, susiję su administracijos kontrole .......... 349
 • Ištrauka iš protokolo dėl Lietuvos Valstybės Tarybos komisijų sudarymo .......... 351
 • Įstatymas apie savivaldybių privalomų įsakymų leidimą ir pildymą .......... 352
 • Nr. 290 Ministerijų Juriskonsultų Komisija .......... 354
 • Steigiamojo Seimo Skundų ir Tardymo Komisijos Statutas .......... 356
 • 1929 m. gegužės 15 d. Valstybės Tarybos statuto fragmentas .......... 357
 • Klaipėdos krašto administracijos teismo sprendimams skųsti įstatymo projektas .......... 359
 • 1938 m. Lietuvos Konstitucijos projektų fragmentai .......... 361
 • ADMINISTRACINIO TEISMO ĮSTATYMO PROJEKTAI 1932–1940 .......... 365
 • Administracinio teismo įstatymas .......... 367
 • Administracinio teismo įstatymo projekto fragmentas, rastas 1936-1937 m. byloje .......... 382
 • Administracinio teismo įstatymas .......... 384
 • KITI PRIEDAI .......... 399
 • M. Römerio pasisakymai apie teismus, administracinį teismą ir teisėjus (nepanaudoti tekste) .......... 401
 • 1 Lentelė „Kvaziadministracinės justicijos institucijos Lietuvoje 1917–1940“ .......... 403
 • 2 Lentelė „Administracinio teismo istorija dokumentuose“ .......... 404
 • 3 Lentelė „Administracinis teismas tarpukario teisės moksle“ .......... 406
 • Monografijoje naudojamų nuotraukų sąrašas .......... 408

Published

March 11, 2022

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-640-1