Historia Ukrainy: Ziemia i ludzie

Authors

Paul Robert Magocsi

Summary

Dzieło profesora Magocsiego obejmuje opis bardzo długiego okresu dziejów ziem, na których dziś znajduje się państwo ukraińskie: od przeszłości archeologicznej, starożytnej, aż po wypadki, które rozegrały się w ostatnich latach na naszych oczach. Jest to swoista encyklopedia historyczna, bardzo erudycyjna. Budzi podziw orientacja autora w olbrzymiej i różnojęzycznej (angielskiej, ukraińskiej, niemieckiej, rosyjskiej, czeskiej i francuskiej) literaturze przedmiotu. Uwzględnia on także punkt widzenia historiografii izraelskiej (żydowskiej). Dorobek badań polskich jest wykorzystany skromniej, choć w bibliografii znajdujemy opracowania w języku polskim. Jest to praca naprawdę syntetyczna, to znaczy przemyślana przez autora, a nie posklejana z cudzych narracji. Stanowi całość podporządkowaną pewnej wizji historii, konsekwentnie realizowanej przez autora. [… ]
[… ] Historia Ukrainy profesora Magocsiego [… ] uznaje wszystko, co się działo na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, za jej własną historię. Proponuje ukraiński odpowiednik tzw. historii publicznej, czyli oficjalnej i służebnej wobec potrzeb społecznych wizji dziejów danego państwa. Prawdę mówiąc, jest to powielenie amerykańskiego sposobu pisania o przeszłości ziem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, w który włączona jest historia ludów rdzennych, zamieszkujących je przed przybyciem białych osadników. [… ]

(z posłowia prof. Andrzeja A. Zięby)

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Adam Świątek, Historia Ukrainy Paula Roberta Magocsiego .......... 15
 • CZĘŚĆ PIERWSZA. INFORMACJE WSTĘPNE I OKRES PRZED POWSTANIEM RUSI KIJOWSKIEJ
 • 1. Środowisko geograficzne i etniczno-językowe Ukrainy .......... 25
 • 2. Historyczne punkty widzenia .......... 37
 • 3. Stepowy interior i nadczarnomorskie miasta .......... 53
 • 4. Słowianie i Chazarowie .......... 69
 • CZĘŚĆ DRUGA. OKRES RUSI KIJOWSKIEJ
 • Powstanie Rusi Kijowskiej .......... 93
 • 6. Konsolidacja i dezintegracja polityczna .......... 111
 • 7. Procesy społeczno-gospodarcze i wydarzenia kulturalne .......... 133
 • 8. Mongołowie i przemiany życia politycznego na Rusi .......... 159
 • 9. Ruś Halicko-Wołyńska .......... 171
 • CZĘŚĆ TRZECIA. OKRES LITEWSKO-POLSKO-KRYMSKI
 • 10. Litwa i jej unia z Polską .......... 191
 • 11. Procesy społeczno-gospodarcze .......... 203
 • 12. Odrodzenie kulturalne prawosławia .......... 219
 • 13. Reformacja, kontrreformacja i unia brzeska .......... 229
 • 14. Tatarzy i Chanat Krymski .......... 241
 • 15. Kozacy i Ukraina .......... 255
 • CZĘŚĆ CZWARTA. PAŃSTWO KOZACKIE 1648-1711
 • 16. Chmielnicki i powstanie 1648 roku .......... 283
 • 17. Carstwo Moskiewskie i ugoda perejasławska .......... 297
 • 18. Ruina .......... 309
 • 19. Struktura kozackiego państwa .......... 323
 • 20. Iwan Mazepa i wielka wojna północna .......... 333
 • 21. Procesy społeczno-gospodarcze i wydarzenia kulturalne w państwie kozackim .......... 347
 • CZĘŚĆ PIĄTA. ZIEMIE UKRAIŃSKIE W XVIII STULECIU
 • 22. Autonomia Ukrainy a Cesarstwo Rosyjskie .......... 365
 • 23. Procesy społeczno-gospodarcze .......... 383
 • 24. Życie religijne i kulturalne .......... 391
 • 25. Prawobrzeże i Ruś Halicka .......... 401
 • CZĘŚĆ SZÓSTA. UKRAINA W CESARSTWIE ROSYJSKIM
 • 26. Zmiany administracyjne i wydarzenia polityczne na Ukrainie Naddnieprzańskiej .......... 419
 • 27. Procesy społeczno-gospodarcze na Ukrainie Naddnieprzańskiej .......... 431
 • 28. Narody Ukrainy Naddnieprzańskiej .......... 449
 • 29. Ukraińskie przebudzenie narodowe na Ukrainie Naddnieprzańskiej do lat sześćdziesiątych XIX wieku .......... 475
 • 30. Ukraiński ruch narodowy na Ukrainie Naddnieprzańskiej po „erze reform” .......... 493
 • CZĘŚĆ SIÓDMA. ZIEMIE RUSKIE W MONARCHII HABSBURGÓW
 • 31. Administracyjna i społeczna struktura ziem ruskich w monarchii Habsburgów przed 1848 rokiem .......... 525
 • 32. Ukraińskie przebudzenie narodowe w monarchii Habsburgów przed 1848 rokiem .......... 539
 • 33. Rewolucja 1848 roku .......... 551
 • 34. Administracyjna i społeczno-ekonomiczna struktura ziem zamieszkiwanych przez Ukraińców w monarchii habsburskiej w latach 1849-1914 .......... 565
 • 35. Ukraiński ruch narodowy w Austro-Węgrzech w latach 1849-1914 .......... 595
 • CZĘŚĆ ÓSMA. I WOJNA ŚWIATOWA I WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ
 • 36. I wojna światowa i Galicja Wschodnia .......... 627
 • 37. Rewolucja w cesarskiej Rosji .......... 637
 • 38. Hetmanat .......... 661
 • 39. Dyrektoriat, wojna domowa i bolszewicy .......... 669
 • 40. Rewolucja a mniejszości narodowe Ukrainy Naddnieprzańskiej .......... 683
 • 41. Zachodnioukraińska Republika Ludowa .......... 697
 • CZĘŚĆ DZIEWIĄTA. LATA MIĘDZYWOJENNE
 • 42. Powojenne traktaty pokojowe i podział ziem ukraińskich .......... 715
 • 43. Ukraina sowiecka – walka o autonomię .......... 723
 • 44. Ukraina sowiecka: integracja gospodarcza, polityczna i kulturalna .......... 747
 • 45. Inne narody Ukrainy sowieckiej .......... 777
 • 46. Ziemie zamieszkiwane przez Ukraińców w międzywojennej Polsce .......... 797
 • 47. Ziemie zamieszkiwane przez Ukraińców/Rusinów Karpackich w Rumunii i Czechosłowacji w okresie międzywojennym .......... 819
 • CZĘŚĆ DZIESIĄTA. OD II WOJNY ŚWIATOWEJ DO NIEPODLEGŁEJ UKRAINY
 • 48. Wybuch II wojny światowej .......... 841
 • 49. II wojna światowa. Niemieckie rządy na Ukrainie .......... 855
 • 50. Powojenna Ukraina sowiecka w okresie rządów Stalina .......... 877
 • 51. Ukraina sowiecka po śmierci Stalina .......... 897
 • 52. Od decentralizacji do niepodległości .......... 915
 • 53. Niepodległa Ukraina .......... 929

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Paul Robert Magocsi

(ur. 1945) – amerykańsko-kanadyjski historyk, emerytowany profesor Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie, członek Harvard Society of Fellows oraz Royal Society of Canada - Canadian Academies of Arts, Humanities and Sciences. Jest autorem licznych prac poświęconych historii Europy Wschodniej, w tym przede wszystkim Rusi Karpackiej, Galicji i Ukrainy. Do jego najważniejszych dzieł należą: Galicia. A Historical Survey and Bibliographic Guide (1983), Roots of Ukrainian Nationalism. Galicia as Ukraine’s Piedmont (2002), Historical Atlas of East Central Europe (1995, 2002), The Blessed Land. Crimea and the Crimean Tatars (2014), With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus' and Carpatho-Rusyns (2015) oraz najbardziej rozpoznawalna i najczęściej cytowana: A History of Ukraine. The Land and its People, która jak dotychczas doczekała się dwóch wydań anglojęzycznych (1996, 2012), dwóch ukraińskich (2007, 2012) oraz prezentowanego tutaj, polskiego.

Cover for Historia Ukrainy: Ziemia i ludzie
Published
April 27, 2022
Categories