Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych : zagadnienia prawno-finansowe

Authors

Grzegorz Kuca (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8713-3241

Keywords:

public deficit, public finances, crisis situation

Synopsis

Zagadnienia omawiane przez poszczególnych Autorów są ważne i aktualne, a wielowątkowość podjętych tematów oraz spojrzenie na nie zarówno przez prawników, jak i ekonomistów wyróżniają tę publikację spośród innych. Należy podkreślić, że obowiązujące w Polsce przepisy prawa finansowego są bardzo złożone, często niespójne i niejasne, a ich mnogość oraz duży stopień skomplikowania utrudniają funkcjonowanie wszystkim podmiotom, których dotyczą, i stają się źródłem ryzyka dla uczestników stosunków prawno-finansowych, zwłaszcza podatników. Rozwiązania zastosowane w sytuacji aktualnego kryzysu związanego z pandemią wymagają udoskonalenia, na co zwracają uwagę wszyscy Autorzy poszczególnych opracowań.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic

Chapters

Author Biographies

Grzegorz Kuca, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor uczelni, Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych, a także adwokat - Partner Adwokackiej Spółki Partnerskiej Legal Skills. Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych: Institute of Advanced Legal Studies w Londynie (2019), Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (2017), Uniwersytet w Lucernie w Szwajcarii (2012), Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii (2004). Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Uczestniczył w ponad 60 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, na wielu z nich zaprezentował referaty. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii podziału władzy, prawie wyborczym oraz konstytucyjnych aspektach finansów publicznych.

Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego kierownika Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem wielu prac naukowych, w tym 16 książek i ponad 80 artykułów naukowych. Jest także recenzentem wielu prac naukowych, recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na makroekonomii, polityce monetarnej, finansach przedsiębiorstw i rynkach finansowych. Posiada także bogate doświadczenie w pracy w instytucjach rządowych, gdzie zajmował wysokie stanowiska – był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1994-1996), członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1994-1995), podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów (2002-2003), członkiem Rady Polityki Pieniężnej (2003-2010). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Ruczkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; adwokat; radca prawny; członek Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa podatkowego i publicznego prawa gospodarczego.

Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sferze jego zainteresowań naukowych mieszczą się zagadnienia przede wszystkim z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa finansowego. Prowadzi badania dotyczące w szczególności normatywnego statusu przedsiębiorców i wybranych organów administracji publicznej, prawnych warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz regulacji wyznaczających porządek gospodarczy i finansowy państwa.

Urszula K. Zawadzka-Pąk, Uniwersytet w Białymstoku

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka prawa i filologii francuskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, prawa i zarządzania finansami publicznymi na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Master 2). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej w latach 2014-2015), polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych uczonych w latach 2014-2017) oraz francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (stypendium Bourse Eiffel w latach 2009-2010). Kierownik grantów Sonata i Preludium oraz główny wykonawca grantu promotorskiego, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka niemal 100 publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, również w ujęciu interdyscyplinarnym. Prelegent na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Republice Czeskiej, Holandii, Danii, Francji, Norwegii, we Włoszech, na Węgrzech oraz Białorusi. Wiceprezes Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego. Więcej informacji znajduje się na jej stronie internetowej www.uzawadzka.org.

Marcin Grzybowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk prawnych, radca prawny i rzecznik patentowy; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – magisterium z zakresu prawa autorskiego; tam też obronił doktorat – w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony prywatności i dóbr osobistych w prawie amerykańskim i polskim. Autor szeregu publikacji dotyczących prawa własności intelektualnej. Jego zainteresowania badawcze, obok ochrony dóbr niematerialnych, obejmują także działalność regulacyjną państwa i jej wpływ na funkcjonowanie rynków regulowanych oraz sytuację prawną i prawa odbiorcy usług infrastrukturalnych. Od 2019 r. adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Radosław T. Skowron, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktorant w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasbourgu. Adwokat od 2007 r. Autor kilkunastu publikacji naukowych.

Maciej Serowaniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Visiting Professor na Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” w Rzymie. Kierownik grantu pt. „Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2018/02/X/HS5/00047). W charakterze wykonawcy brał ponadto udział w realizacji prestiżowych międzynarodowych grantów badawczych finansowanych ze środków UE (m.in. „Better Knowledge for better Solution” – Grant no. 101015421 czy „Parliamentary Procedures and Legislative Drafting” – grant finansowany przez Komisję Europejską w ramach umowy nr 2015-2312/001-001-EMJMD). Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego oraz The International Society of Public Law (ICON Society).

Robert Rybski, Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) oraz Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.). Przygotowana pod opieką prof. dra hab. Marka Zubika rozprawa doktorska jest poświęcona problematyce energetyki jądrowej w Niemczech i stanowi opracowanie z pogranicza niemieckiego prawa konstytucyjnego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Kierownik projektu pt. „Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin w niemieckim systemie prawnym z perspektywy zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności, źródeł finansowania oraz bezpieczeństwa państwa”, realizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, finansowany w całości przez Narodowe Centrum Nauki (2021/05/X/HS5/00926). W latach 2015-2019 członek zespołu badawczego (wykonawca) w ramach projektu pt. „Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treści wolności komunikowania się w Europie w dobie rozwoju technologicznego”, realizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Zubik), finansowanego w całości przez Narodowe Centrum Nauki (2015/17/B/HS5/01408). Związany w przeszłości ze społeczeństwem obywatelskim, pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Fundacji ClientEarth Poland, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie zatrudniony w administracji publicznej na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2015 r. jest członkiem unijnego gremium normodawczego, funkcjonującego w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA): Commodity Derivatives Task Force (CDTF), a także światowego gremium normodawczego: IOSCO Committee 7 on Derivatives (International Organization of Securities Commissions). Autor publikacji z zakresu prawa publicznego.

Piotr Łasak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ. Do jego najważniejszych zainteresowań należy tematyka finansów międzynarodowych, bezpieczeństwo sektora bankowego oraz zagadnienie niesprawności występujących na rynkach finansowych (mechanizmy występowania kryzysów finansowych i walutowych). Jednym z kluczowych obszarów badawczych jest również problematyka kształtowania instytucjonalnej struktury nadzoru nad sektorem bankowym, w szczególności w Polsce. W przeszłości zajmował się analizą procesów rozwoju rynków wschodzących, w tym głównie gospodarki chińskiej. Obecnie rozwijanym wątkiem badawczym jest problematyka wpływu technologii finansowych na przekształcenia rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.

Published

June 30, 2022

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 29 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 29 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-628-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-627-2