Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych: Zagadnienia prawno-finansowe

Authors

Grzegorz Kuca (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8713-3241

Summary

Zagadnienia omawiane przez poszczególnych Autorów są ważne i aktualne, a wielowątkowość podjętych tematów oraz spojrzenie na nie zarówno przez prawników, jak i ekonomistów wyróżniają tę publikację spośród innych. Należy podkreślić, że obowiązujące w Polsce przepisy prawa finansowego są bardzo złożone, często niespójne i niejasne, a ich mnogość oraz duży stopień skomplikowania utrudniają funkcjonowanie wszystkim podmiotom, których dotyczą, i stają się źródłem ryzyka dla uczestników stosunków prawno-finansowych, zwłaszcza podatników. Rozwiązania zastosowane w sytuacji aktualnego kryzysu związanego z pandemią wymagają udoskonalenia, na co zwracają uwagę wszyscy Autorzy poszczególnych opracowań.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Grzegorz Kuca, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor uczelni, Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych, a także adwokat - Partner Adwokackiej Spółki Partnerskiej Legal Skills. Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych: Institute of Advanced Legal Studies w Londynie (2019), Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (2017), Uniwersytet w Lucernie w Szwajcarii (2012), Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii (2004). Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Uczestniczył w ponad 60 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, na wielu z nich zaprezentował referaty. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii podziału władzy, prawie wyborczym oraz konstytucyjnych aspektach finansów publicznych.

Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego kierownika Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem wielu prac naukowych, w tym 16 książek i ponad 80 artykułów naukowych. Jest także recenzentem wielu prac naukowych, recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na makroekonomii, polityce monetarnej, finansach przedsiębiorstw i rynkach finansowych. Posiada także bogate doświadczenie w pracy w instytucjach rządowych, gdzie zajmował wysokie stanowiska – był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1994-1996), członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1994-1995), podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów (2002-2003), członkiem Rady Polityki Pieniężnej (2003-2010). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Ruczkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; adwokat; radca prawny; członek Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego oraz Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa podatkowego i publicznego prawa gospodarczego.

Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sferze jego zainteresowań naukowych mieszczą się zagadnienia przede wszystkim z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa finansowego. Prowadzi badania dotyczące w szczególności normatywnego statusu przedsiębiorców i wybranych organów administracji publicznej, prawnych warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz regulacji wyznaczających porządek gospodarczy i finansowy państwa.

Urszula K. Zawadzka-Pąk, Uniwersytet w Białymstoku

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka prawa i filologii francuskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, prawa i zarządzania finansami publicznymi na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Master 2). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej w latach 2014-2015), polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych uczonych w latach 2014-2017) oraz francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (stypendium Bourse Eiffel w latach 2009-2010). Kierownik grantów Sonata i Preludium oraz główny wykonawca grantu promotorskiego, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka niemal 100 publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, również w ujęciu interdyscyplinarnym. Prelegent na międzynarodowych konferencjach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Republice Czeskiej, Holandii, Danii, Francji, Norwegii, we Włoszech, na Węgrzech oraz Białorusi. Wiceprezes Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego. Więcej informacji znajduje się na jej stronie internetowej www.uzawadzka.org.

Marcin Grzybowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk prawnych, radca prawny i rzecznik patentowy; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – magisterium z zakresu prawa autorskiego; tam też obronił doktorat – w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony prywatności i dóbr osobistych w prawie amerykańskim i polskim. Autor szeregu publikacji dotyczących prawa własności intelektualnej. Jego zainteresowania badawcze, obok ochrony dóbr niematerialnych, obejmują także działalność regulacyjną państwa i jej wpływ na funkcjonowanie rynków regulowanych oraz sytuację prawną i prawa odbiorcy usług infrastrukturalnych. Od 2019 r. adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Radosław T. Skowron, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktorant w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasbourgu. Adwokat od 2007 r. Autor kilkunastu publikacji naukowych.

Maciej Serowaniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Visiting Professor na Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” w Rzymie. Kierownik grantu pt. „Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2018/02/X/HS5/00047). W charakterze wykonawcy brał ponadto udział w realizacji prestiżowych międzynarodowych grantów badawczych finansowanych ze środków UE (m.in. „Better Knowledge for better Solution” – Grant no. 101015421 czy „Parliamentary Procedures and Legislative Drafting” – grant finansowany przez Komisję Europejską w ramach umowy nr 2015-2312/001-001-EMJMD). Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego oraz The International Society of Public Law (ICON Society).

Robert Rybski, Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) oraz Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.). Przygotowana pod opieką prof. dra hab. Marka Zubika rozprawa doktorska jest poświęcona problematyce energetyki jądrowej w Niemczech i stanowi opracowanie z pogranicza niemieckiego prawa konstytucyjnego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska. Kierownik projektu pt. „Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin w niemieckim systemie prawnym z perspektywy zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności, źródeł finansowania oraz bezpieczeństwa państwa”, realizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, finansowany w całości przez Narodowe Centrum Nauki (2021/05/X/HS5/00926). W latach 2015-2019 członek zespołu badawczego (wykonawca) w ramach projektu pt. „Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treści wolności komunikowania się w Europie w dobie rozwoju technologicznego”, realizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Zubik), finansowanego w całości przez Narodowe Centrum Nauki (2015/17/B/HS5/01408). Związany w przeszłości ze społeczeństwem obywatelskim, pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Fundacji ClientEarth Poland, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie zatrudniony w administracji publicznej na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2015 r. jest członkiem unijnego gremium normodawczego, funkcjonującego w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority, ESMA): Commodity Derivatives Task Force (CDTF), a także światowego gremium normodawczego: IOSCO Committee 7 on Derivatives (International Organization of Securities Commissions). Autor publikacji z zakresu prawa publicznego.

Piotr Łasak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ. Do jego najważniejszych zainteresowań należy tematyka finansów międzynarodowych, bezpieczeństwo sektora bankowego oraz zagadnienie niesprawności występujących na rynkach finansowych (mechanizmy występowania kryzysów finansowych i walutowych). Jednym z kluczowych obszarów badawczych jest również problematyka kształtowania instytucjonalnej struktury nadzoru nad sektorem bankowym, w szczególności w Polsce. W przeszłości zajmował się analizą procesów rozwoju rynków wschodzących, w tym głównie gospodarki chińskiej. Obecnie rozwijanym wątkiem badawczym jest problematyka wpływu technologii finansowych na przekształcenia rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.

Cover for Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych: Zagadnienia prawno-finansowe
Published
June 30, 2022
Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-628-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-627-2