Szacunek i wsparcie : kanadyjski system opieki nad weteranami

Authors

Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2322-0669

Keywords:

weterani, kanadyjski system opieki, Karta Praw Weteranów

Synopsis

Truizmem jest stwierdzenie, że udział w walce zbrojnej jest jednym z najbar­dziej traumatycznych doświadczeń, jakie stać się mogą udziałem człowieka. Znacznie rzadziej spotkać jednak można konstatację, że żadna wojna nie kończy się w momencie przerwania działań orężnych, czy też podpisania for­malnych dokumentów wygaszających konfrontację zbrojną. Bez popełnienia błędu założyć można, że w ludzkich umysłach toczy się ona tak długo, jak długo przy życiu pozostaje ostatni z jej uczestników. Zdemobilizowani kom­batanci dźwigają więc cały szereg ciężarów, od ekonomicznych poczynając, a na psychologicznych i egzystencjalnych kończąc. Część z nich nie jest w stanie podołać im bez wsparcia, którego zgodnie z normami prawnymi oraz etycznymi zobowiązany jest dostarczyć im gestor zorganizowanej pomocy, czyli państwo. Oczywiście skala i zakres owej pomocy są nader zróżnicowane, co zjednej strony wynika z ilości możliwych do przeznaczenia na ten cel środków budżetowych, ale nader często również ze splotu rozlicz­nych czynników, materialnych i niematerialnych, które zbiorczo określić można jako „kultura władzy". W czasie gdy z zagadnieniem wsparcia dla we­teranów dwóch wielkich „wypraw ekspedycyjnych" boryka się również Polska, podjęcie tej problematyki w odniesieniu do Kanady, państwa nieaspi­rującego do roli mocarstwa, ale wielokrotnie zaangażowanego w rozmaite konflikty zbrojne, uznać należy za zamierzenie nader zasadne. Rezultaty wy­siłku poznawczego Autorki nie ograniczają się bowiem tylko do warstwy hi­storyczno-deskryptywnej, ale mają bardzo wyraźnie nakreślony wymiar utyli­tarny- stanowić mogą znakomity materiał pomocniczy przy budowie nowo­czesnego, narodowego systemu wsparcia weteranów.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • ROZDZIAŁ 1. MIĘDZY BRYTYJSKĄ OSZCZĘDNOŚCIĄ A AMERYKAŃSKĄ HOJNOŚCIĄ – WETERANI W KANADZIE PRZED ROKIEM 1914 .......... 19
 • 1.1. Nadania ziemi .......... 20
 • 1.2. Liberalny model amerykański .......... 22
 • 1.3. Tradycyjny model brytyjski .......... 25
 • ROZDZIAŁ 2. TRUDNE POCZĄTKI – WETERANI I WOJNY ŚWIATOWEJ .......... 31
 • 2.1. Działalność Komisji ds. Szpitali Wojskowych (Military Hospital Commission – MHC) .......... 33
 • 2.2. Nowe wyzwania w zakresie opieki medycznej .......... 39
 • 2.3. Koszty opieki nad weteranami i zasady przyznawania rent .......... 46
 • 2.4. Szkolenia zawodowe i tworzenie miejsc pracy dla inwalidów .......... 49
 • 2.5. Przygotowania do demobilizacji .......... 54
 • 2.6. Problemy powojenne i próby ich rozwiązania .......... 58
 • 2.7. Organizacje zrzeszające weteranów .......... 62
 • 2.8. Podsumowanie .......... 64
 • ROZDZIAŁ 3. LEKCJA ODROBIONA – II WOJNA ŚWIATOWA I KARTA PRAW WETERANÓW .......... 71
 • 3.1. Nowe standardy opieki medycznej .......... 73
 • 3.2. Zmiany w systemie przyznawania rent .......... 82
 • 3.3. Karta Praw Weteranów .......... 86
 • 3.4. Demobilizacja i repatriacja .......... 87
 • 3.5. Uprawnienia przysługujące zdemobilizowanym żołnierzom .......... 90
 • 3.6. Podsumowanie .......... 104
 • ROZDZIAŁ 4. W KIERUNKU NOWEJ KARTY PRAW WETERANÓW (NEW VETERANS CHARTER) .......... 107
 • 4.1. Uzupełnienia Karty Praw Weteranów w drugiej połowie XX wieku .......... 107
 • 4.2. VIP – program opieki nad weteranami w podeszłym wieku .......... 110
 • 4.3. Ubezpieczenie Service Income Insurance Plan – SISIP .......... 112
 • 4.4. Wyzwania lat 90. XX wieku .......... 114
 • 4.5. Podsumowanie .......... 122
 • ROZDZIAŁ 5. NOWA KARTA PRAW WETERANÓW (NEW VETERANS CHARTER)) .......... 125
 • 5.1. Udział oddziałów kanadyjskich w misji wojskowej w Afganistanie .......... 125
 • 5.2. Nowa Karta Praw Weteranów .......... 128
 • 5.3. Uprawnienia przysługujące osobom pozostającym pod opieką Ministerstwa ds. Weteranów .......... 132
 • 5.4. Podsumowanie .......... 148
 • ROZDZIAŁ 6. NAJTRUDNIEJSZE WYZWANIE – URAZY SPOWODOWANE STRESEM OPERACYJNYM .......... 153
 • 6.1. Definiowanie problemu .......... 154
 • 6.2. Ewolucja podejścia do urazów psychicznych odniesionych przez uczestników misji pokojowo-rozjemczych ostatniej dekady XX wieku .......... 157
 • 6.3. Stres operacyjny – OSI – próba destygmatyzacji problemów psychicznych żołnierzy i weteranów .......... 162
 • 6.4. Obecna sytuacja weteranów cierpiących z powodu urazów psychicznych będących następstwem stresu operacyjnego .......... 169
 • 6.5. Podsumowanie .......... 176

Downloads

Download data is not yet available.

Published

July 12, 2015

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-640-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-586-0