Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej

Authors

Monika Florczak-Wątor (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4324-5652
Marcin Krzemiński (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4959-8846

Keywords:

constitutional identity, human rights protection, Constitutional Tribunal

Synopsis

Praca zbiorowa Interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej powstała jako efekt projektu badawczo- dydaktycznego o takim samym tytule, zrealizowanego ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem tego projektu w jego warstwie naukowej było zainicjowanie interdyscyplinarnych badań nad problemem tożsamości konstytucyjnej, a w warstwie dydaktycznej – zaangażowanie w te badania, obok konstytucjonalistów, również studentów różnych kierunków (prawa, socjologii, psychologii i filozofii).

„Zwrócenie uwagi na interdyscyplinarny wymiar tożsamości konstytucyjnej wydaje się jak najbardziej zasadne, ponieważ nie jest ona prostym, łatwym do zdefiniowania pojęciem, lecz właśnie «kategorią» lub «strukturą». Dlatego też spojrzenie na tożsamość konstytucyjną z perspektywy kliku dyscyplin (filozofii, psychologii, politologii, socjologii czy prawa) zasługuje na docenienie”.

z recenzji wydawniczej prof. Mirosława Granata, UKSW

Chapters

Author Biographies

Monika Florczak-Wątor, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor nauk prawnych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, kierownik Interdyscyplinarnego Programu Doktorskiego „Society of the Future” w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, radca prawny.

Marcin Krzemiński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk prawnych, asystent w Katerze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, radca prawny.

Krystyna Mokrzycka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Studentka prawa, kognitywistyki i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, seminarzystka w Katedrze Prawa Karnego. Współpracowniczka Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ. Wieloletnia działaczka kół naukowych Logiki i Filozofii Prawa przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo karne, etykę oraz neurolaw.

Adam Demczuk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Student prawa i psychologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, seminarzysta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Współpracownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ. Założyciel koła naukowego studentów i doktorantów UJ Towarzystwo Filozofii Psychologii. Naukowo interesuje się zagadnieniem niezawisłości sędziowskiej, tożsamością, aksjologią konstytucji i praw konstytucyjnych oraz ochroną praw podmiotowych w relacjach horyzontalnych. Hobbystycznie pasjonuje się filozofią, wędkarstwem oraz swoimi kotami.

Agata Niżnik-Mucha, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka i środków ich ochrony.

Aleksandra Dębowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2017 współpracowała z Biurem Trybunału Konstytucyjnego. Do jej zainteresowań badawczych należą w szczególności zagadnienia związane z sądownictwem konstytucyjnym, prawami i wolnościami jednostki oraz aksjologią prawa.

Piotr Tuleja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, redaktor naczelny „Przeglądu Konstytucyjnego”.

Michał Ziółkowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego Akademii Leona Koźmińskiego, Max Weber Fellow w European University Institute we Florencji (2019-2021); laureat nagrody „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych (2019); członek Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2010-2017); asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (2008-2016).

Bartosz Kielan, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Student prawa oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, seminarzysta w Katedrze Prawa Karnego, współpracownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ. Do jego zainteresowań naukowych należą: prawo konstytucyjne z naciskiem na zasadę podziału władzy i zagadnienie pozycji ustrojowej konstytucyjnych organów państwa wraz z relacjami pomiędzy nimi, prawo ustrojowe porównawcze, a także prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy prawem karnym a prawem konstytucyjnym.

Lena Helińska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktorantka w programie interdyscyplinarnym „Society of the Future” na Uniwersytecie Jagiellońskim, szczególnie zainteresowana prawem międzynarodowym, dialogiem prawa z nauką, zrównoważonością (sustainability), ewolucją globalnego zarządzania i analizą kultur prawnych. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2021), Szkoły Prawa Francuskiego (Université d’Orléans & UJ, 2019) oraz Szkoły Prawa i Kultury Japońskiej (Kobe University & UJ, 2021). Zaangażowana w międzynarodowe projekty badawcze i dydaktyczne.

Paulina Jabłońska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, magistrantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz przewodniczącą Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ. Od dwóch lat współpracuje z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. sądowe stosowanie konstytucji, wykładnię prawa, kontrolę konstytucyjności, sądownictwo konstytucyjne, warunki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności.

Kacper Nowina-Konopka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, seminarzysta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, wiceprzewodniczący Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Autor tekstów na portalach: konstytucyjny. pl, klubjagiellonski.pl i szczepimysie.pl. Do jego zainteresowań naukowych należą: prawo ustrojowe, filozofia prawa, problematyka praw i wolności konstytucyjnych, współczesne wyzwania konstytucjonalizmu, zagadnienia populizmu i „demokracji nieliberalnych”.

Kamil A. Zyzik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Student prawa oraz socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, wieloletni działacz kół naukowych. Interesuje się przede wszystkim teorią i socjologią prawa.

Filip Oszczyk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Student socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ, a także koordynator działającej w ramach KNSSS UJ Sekcji Badań Społecznych. Współpracownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, wolontariusz w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów. Jego zainteresowania naukowe obejmują socjologię kulturową, socjologię problemów społecznych oraz metodologię badań społecznych.

Karolina Mardausz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Studentka socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowniczka Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, długoletnia członkini zwyczajna Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ oraz Koordynatorka Social Mediów. Jej zainteresowania naukowe obejmują socjologię kulturową, socjologię problemów społecznych oraz gender studies.

Published

July 29, 2022

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-714-9