Znaki na uwięzi : od semiologii do semiotyki mediów

Authors

Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2351-738X

Keywords:

semiotyka mediów, semiologia, komunikacja masowa, konwencje komunikacyjne, retoryka

Synopsis

Opis semiotyki wszystkich mediów i całej komunikacji masowej jest niemożliwy, bo musiałaby to być semiotyka wszystkiego. Można jednak badać media przy pomocy narzędzi semiologicznych, odkrywając w ten sposób wewnętrzne mechanizmy i prawidłowości, a także błędy, niekonsekwencje, sprzeczności i manipulacje.
Ta książka to zarys semiologii i semiotyki mediów. Opowiada o znakach w naszym życiu, kodach i konwencjach komunikacyjnych, narracjach i retoryce, mitach i ideologiach. Dostarcza semiologicznych narzędzi do analizy studentom, badaczom, dziennikarzom, projektantom komunikacji, jak również ciekawym, kreatywnym i krytycznym użytkownikom mediów. Zawiera podstawową terminologię, najciekawsze teorie, przykłady praktycznych analiz różnych wycinków medialnej rzeczywistości, niekiedy zaś także własne teorie i domniemania autorki. Powinna pomóc w badaniach nad mediami tym czytelnikom, którzy chcą albo muszą je prowadzić. Jednak przede wszystkim jest zaproszeniem do dyskusji.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp • 15 •
 • I. KONTEKST, WARUNKI, ZAŁOŻENIA
 • Semiologia jest nauką • 23 •
 • Materiały, przekazy,teksty, dyskurs • 37 •
 • Kultura technologiczna: konwergencja, partycypacja, inteligencja kolektywna • 46 •
 • Praktyki medialne i socjosemiotyka • 54 •
 • Autorzy, nadawcy, użytkownicy • 59 •
 • Publiczność, audytorium, wspólnota interpretacyjna • 66 •
 • Wiedza, rozumienie, interpretacja, protokół • 74 •
 • II. ZNAKI
 • Znaki, znaczenie, reprezentowanie • 89 •
 • Jak znaczą znaki? • 97 •
 • Materialność znaku • 107 •
 • Komunikacja mieszana i wielomodalność • 114 •
 • W stronę typologii znaków • 137 •
 • Ikony i ikoniczność • 148 •
 • Indeksy i indeksowanie • 169 •
 • Symbole i symboliczność • 177 •
 • III. FIGURY
 • Retoryka: narzędzie myślenia • 187 •
 • Porównania i metafory • 198 •
 • Metonimie • 208 •
 • Ironia • 215 •
 • Tautologie i ekfrazy • 220 •
 • Hiperbola • 226 •
 • Homologia • 230 •
 • IV. REPERTUAR I WYBÓR
 • Osie analizy • 235 •
 • Analiza paradygmatyczna: pytanie o wybór • 243 •
 • Analiza syntagmatyczna: tryby i ich relacje • 257 •
 • Analiza syntagmatyczna: przestrzeń i czas • 269 •
 • Analiza syntagmatyczna: czas i opowieść • 279 •
 • Analiza syntagmatyczna: argumentacja i relacje konceptualne • 296 •
 • Strukturalna analiza tekstu: spójność i konsekwencja • 318 •
 • V. KODY I KONWENCJE
 • Kod • 323 •
 • Kody ograniczone i rozwinięte, media wąskiego i szerokiego oddziaływania • 341 •
 • Konwencjonalne praktyki reprezentacyjne • 347 •
 • Gatunki i formaty • 351 •
 • Intertekstualność, paratekstualność, architekstualność • 367 •
 • VI. REPREZENTACJA I IDEOLOGIA
 • Mity i mitologie • 383 •
 • Ideologia, interpelacja, zaadresowanie • 392 •
 • Ideologia i dekodowanie • 406 •
 • Semiotyka mediów: w poszukiwaniu scalenia • 415 •
 • Bibliografia • 419 •
 • Spis ilustracji • 435 •
 • Indeks nazwisk • 437 •
 • Indeks rzeczowy • 443 •

Published

December 12, 2019

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-117-8