Rywalizacja czy integracja? : procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku

Authors

Marcin Grabowski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1447-1818

Synopsis

Ostatnie 25 lat, czyli okres od zakończenia zimnej wojny, to nieustanny wzrost znaczenia re­gionu Azji i Pacyfiku w świecie, jak również stopniowego budowania coraz ściślejszych po­wiązań instytucjonalnych, ale też rywalizacji między państwami narodowymi i poszczegól­nymi koncepcjami integracyjnymi w tym regionie. W monografii, opierając się na podejściu systemowym oraz teoriach integracji regionalnej, przedstawiono procesy i ugrupowania in­tegracyjne w regionie Azji i Pacyfiku. Uwzględniono modele biegunowości w tym systemie, biorąc pod uwagę rolę mocarstw regionalnych, pokazano ewolucję transnarodowego wymia­ru integracji oraz przedstawiono analizę czterech podstawowych wymiarów integracji go­spodarczej, a przede wszystkim zaprezentowano dwa modele integracji regionalnej. Z jednej strony jest to integracja w regionie Azji i Pacyfiku, egzemplifikowana przez Forum Współpra­cy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (ale też faworyzowane przez USA Partnerstwo Transpacyficz­ne - TPP), z drugiej zaś integracja w regionie Azji Wschodniej, gdzie centralną organizacją pozostaje Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), zamierzające do końca 2015 roku utworzyć Wspólnotę ASEAN i stanowiące podstawę do ugrupowań takich jak ASEAN Plus Trzy, Szczyt Azji Wschodniej czy Forum Regionalne ASEAN.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 13
 • ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU REGIONALNEGO I INTEGRACJI W REGIONIE AZJI I PACYFIKU .......... 27
 • 1.1. Podejście systemowe w stosunkach międzynarodowych .......... 28
 • 1.2. Biegunowość w systemie Azji i Pacyfiku .......... 38
 • 1.3. Procesy integracyjne w systemie regionalnym .......... 52
 • ROZDZIAŁ II. DYNAMIKA ROZWOJOWA REGIONU AZJI I PACYFIKU W LATACH 1989-2014: WYMIAR TRANSNARODOWY.......... 71
 • 2.1. Obszar Azji i Pacyfiku .......... 71
 • 2.2. Zmiany demograficzne w regionie .......... 77
 • 2.3. Zróżnicowanie religijne i etniczne .......... 86
 • 2.4. Potencjał i zróżnicowanie gospodarcze regionu .......... 99
 • 2.5. Obszary regionalnej integracji gospodarczej .......... 123
 • ROZDZIAŁ III. FORUM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ AZJI I PACYFIKU (APEC): INTEGRACJA REGIONU PACYFIKU .......... 139
 • 3.1. Geneza powstania i początki APEC .......... 140
 • 3.2. Cele APEC .......... 146
 • 3.3. Struktura APEC .......... 152
 • 3.4. Filary APEC .......... 167
 • 3.5. Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako wyzwanie dla APEC .......... 185
 • 3.6. Ocena działalności i perspektywy APEC .......... 188
 • ROZDZIAŁ IV. ASEAN JAKO KLUCZOWA ORGANIZACJA W AZJI WSCHODNIEJ .......... 197
 • 4.1. Rozwój ASEAN w latach 1967-2015 .......... 197
 • 4.2. Cele i zasady działania ASEAN .......... 220
 • 4.3. Struktura ASEAN .......... 223
 • 4.4. Wspólnota ASEAN – Filary działalności organizacji .......... 230
 • 4.5. ASEAN jako oś współpracy regionalnej w Azji Wschodniej .......... 244
 • 4.6. Próba oceny i możliwości rozwoju ASEAN .......... 269
 • Podsumowanie .......... 275

Author Biography

Marcin Grabowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jest adiunktem w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z nauk politycznych uzyskał na podstawie dysertacji Stany Zjednoczone a procesy integracji gospodarczej w basenie Pacyfiku po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem APEC i ASEAN, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Mani. Badania autora koncentrują się na problematyce integracji gospodarczej Azji i Pacyfiku, polityce zagranicznej USA oraz ChRL, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i teorii stosunków międzynarodowych. Studiował w prestiżowych uczelniach amerykańskich, Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, George Washington University w Waszyngtonie i Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie ukończył Global Leadership Institute. Prowadził też badania w kluczowych ośrodkach zajmujących się problematyką azjatycką: Institute of Southeast Asian Studies w Singapurze, Korea Institute for International Economic Policy w Seulu, Institute of Asia-Pacific Studies Uniwersytetu Waseda w Tokio, East Asian Bureau of Economic Research w Canberze i Nordic Institute of Asian Studies w Kopenhadze. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem następujących pozycji książkowych: Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy (2011), Wiek Pacyfiku: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po 1989 r. (2012), The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community (2012), The United States as a Divided Nation: Past and Present (2014).

Published

September 30, 2015

Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-726-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-601-0