Polityka kosmiczna Unii Europejskiej: Zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne

Authors

Bartosz Smolik (ed)
University of Wrocław
https://orcid.org/0000-0001-7173-2389
Paweł Turczyński (ed)
University of Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-0333-9670

Keywords:

European Union, Space Strategy for Europe, space policy, Horizon 2020, European integration

Synopsis

The edited book Space Policy of the European Union. Legal, political and economic issues deals with an important, forward-looking, and not very well-known field in Poland. The book presents the state of the art of EU programs, initiatives and competition with other powers in space exploration and use. The authors whose analyses are included in this study are respected experts who study particular aspects of EU space activity. They bring to light such issues as the functioning of the European Space Agency, the construction of the Galileo satellite navigation system and the prospect of expeditions to other celestial bodies. The book fills a gap in the Polish market caused by the previous lack of a similar multifaceted work on such a popular yet little-known issue.

Chapters

Author Biographies

Bartosz Smolik, University of Wrocław

Politolog, doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także w Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Jest także członkiem Rady Naukowej czasopisma „Ad Astra. Program Badań nad Astropolityką i Prawem Kosmicznym". Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, w tym europejskiej polityki kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności, eksploracji Marsa, Księżyca i innych ciał niebieskich. Osobnym przedmiotem jego zainteresowań jest polski sektor kosmiczny. Jest współorganizatorem cyklów konferencji dotyczących europejskiej polityki kosmicznej i eksploracji Marsa, a także czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i branżowych. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się także wokół zagadnień związanych z myślą polityczną i przywództwem politycznym, zwłaszcza w Chinach kontynentalnych.

Paweł Turczyński, University of Wrocław

Doktor habilitowany nauk politycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor i współautor ponad 50 artykułów i książek dotyczących integracji europejskiej, relacji UE z innymi krajami i miejsca Unii na arenie międzynarodowej, a także polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa. Należą do nich m.in.: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (2007), Bezpieczeństwo europejskie: systemy, instytucje, funkcjonowanie (2011), Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie (2012), Potencjał wojskowy UE na początku XXI w. (2013), Aspiracje Unii Europejskiej jako kreatora ładu międzynarodowego: lata 2005-2012 (2013), 15 lat Polski w NATO. Aspekty polityczne, prawne i militarne (2015), Europa w stosunkach międzynarodowych. Rys historyczny (2019). Specjalizuje się w analizie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, a także unijnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz jej perspektyw rozwoju. Jego zainteresowania dotyczą także kształtowania się europejskiej obronności i zdolności UE do subordynowania jej otoczenia międzynarodowego. Zajmuje się też kulturowo-cywilizacyjnym charakterem tożsamości europejskiej, w tym rolą Polski w budowaniu tej tożsamości.

Zbigniew Czachór, Adam Mickiewicz University, Poznan

Profesor zwyczajny, politolog, dziennikarz i prawnik, specjalista w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego publicznego oraz stosunków międzynarodowych; prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Wieloletni doradca oraz ekspert i analityk w instytucjach rządowych i w Sejmie RP.

Małgorzata Polkowska, War Studies University, Warsaw

Profesor Akademii Sztuki Wojennej, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Instytutu Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej; autorka ponad 140 opracowań z zakresu prawa międzynarodowego, kierownik projektu naukowego MON „Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego”.

Piotr Świerczyński

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, od ponad 18 lat zaangażowany w proces implementacji programów ramowych badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej. W momencie przygotowań do 7. Programu Ramowego odbył staż w Komisji Europejskiej – Dyrekcji ds. Badań i Innowacji, gdzie zyskał praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem programami ramowymi od strony instytucji europejskich, zwłaszcza Komisji Europejskiej. Od kilkunastu lat związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Ekspert od Komitetów Programowych Komisji Europejskiej. Specjalizuje się w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem. Ma bogate doświadczenie w aplikowaniu oraz realizacji projektów z 7PR, funduszy strukturalnych, Horyzontu 2020 oraz Horyzontu Europa.

Krzysztof Lewandowski, Wrocław University of Science and Technology

Doktor inżynier, pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w Zespole Eksploatacji Systemów Logistycznych i Transportowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju konteneryzacji i powstających przy tym zagrożeniach. Zajmuje się również zagrożeniami naturalnymi dla transportu i logistyki miejskiej, problematyką związaną z zarządzaniem miastem i w mieście w obliczu nasilających się zmian klimatu, ekonomiką transportu, w tym turystyki kolejowej, kwestiami przygotowania rewitalizacji linii kolejowych i ich opłacalności. Inny obszar jego zainteresowań naukowych to badania kosmosu, w szczególności Marsa. Pełnił funkcję kierownika budowy polskiego analogu pojazdu MPV (multi purpose vehicle). Ostatnio opublikował monografię pt. Konteneryzacja w PRL (2019).

Maciej Cesarz, University of Wrocław

Doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk o polityce i administracji, Katedra Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski. Jego zainteresowania obejmują funkcjonowanie systemu Schengen i Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności kwestie zarządzania granicami i polityki wizowej UE, prawo UE, relacje UE–Turcja oraz problematykę transhumanizmu.

Piotr Grabowiec, University of Wrocław

Doktor habilitowany nauk o polityce i administracji. Od 2016 r. kierownik Katedry Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia, jak religia obywatelska, biopolityka, transhumanizm i posthumanizm z perspektywy antropologii politycznej, teorie cywilizacji. Autor i współredaktor książek i artykułów naukowych. Do jego najważniejszych publikacji należą monografie: Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej (2014); O bezpieczeństwie i polityce. Refleksje niedokończone (2019).

Smolik-Turczynski-Polityka-kosmiczna-Unii-Europejskiej

Published

October 17, 2022

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-775-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-774-3