Tożsamość (w) przestrzeni: Studia dedykowane Profesorowi Wasilijowi Szczukinowi

Authors

Matylda Chrząszcz (ed)
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4313-5995
Ksenia Dubiel (ed)
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-7512-2235
Helena Duć-Fajfer (ed)
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9436-3846

Keywords:

geopoetics, space in the anthropological dimension, semiotics of space, classics of russian literature, russian modernism

Synopsis

Tom jubileuszowy, który oddajemy do rąk czytelnika, stanowi wyraz najwyższego uznania wobec imponującego dorobku naukowego oraz wdzięczności za lata działalności dydaktycznej Pana Profesora Wasilija Szczukina. Publikacja jest próbą odzwierciedlenia szerokiego spektrum zainteresowań badawczych Jubilata, oscylujących wokół historii literatury i kultury rosyjskiej, metodologii badań literackich, poetyki sztuki totalitarnej, a także szeroko rozumianej geografii humanistycznej; osadza jednocześnie te pojęcia w kontekście macierzystym badacza – to jest fenomenów przestrzeni i tożsamości. Z wielką radością pragniemy podkreślić, że niniejsza księga, na którą złożyły się teksty wielu wybitnych badaczy literatury, sztuki i kultury, pragnących uhonorować Profesora Szczukina, stanowi platformę do wymiany myśli naukowców reprezentujących ośrodki naukowo-akademickie między innymi w Polsce, Izraelu, Bułgarii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Rosji, na Litwie i Białorusi, co należy uznać za jawne świadectwo swoistej niezależności nauki i jej niepodlegania różnorakim ograniczeniom, które w danym czasie i danej przestrzeni mogą hamować kontakty i zaburzać procesy konsolidacyjne na bazie twórczej wymiany.

Chapters

Duc-Fajfer-Tozsamosc-w-przestrzeni-cover

Published

October 24, 2022