Nauka prawa a praktyka prawnicza: Księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

Authors

Michał Araszkiewicz (ed)
Jagiellonian University in Kraków, The Cracow Bar Association
https://orcid.org/0000-0003-2524-3976
Michał Krok (ed)
The Cracow Bar Association
https://orcid.org/0000-0003-1944-1773
Marcin Sala-Szczypiński (ed)
The Cracow Bar Association, Pedagogical University of Krakow
https://orcid.org/0000-0002-5891-4847

Synopsis

Księga jubileuszowa stanowi zbiór artykułów naukowych i esejów opracowanych z okazji czterdziestolecia utworzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz powstania samorządu radców prawnych. Idea powstania publikacji narodziła się w gronie Prezydium Rady OIRP w Krakowie, gdzie zdecydowano o przygotowaniu zbioru tekstów będących owocem pracy radców prawnych krakowskiej Izby, którzy jedno cześnie z pracą w praktyce prawniczej są aktywni zawodowo w obszarze nauki prawa.

Redaktorzy nie narzucali Autorom doboru tematów, a celem publikacji jest pokazanie intelektualnego potencjału Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie jako wszechstronnej i opiniotwórczej reprezenta cji prawników z krakowskiego ośrodka uniwersyteckiego. Dzięki temu założeniu udało się zebrać opracowania świadczące o bogactwie specjalizacji i wiedzy osób wykonujących zawód radcy prawnego. W oddanym do rąk Czytelników tomie znalazły miejsce zarówno prace teoretyczno prawne, jak i studia historycznoprawne, a także eseje z dziedzin powiązanych z prawoznawstwem oraz oczywiście opracowania z zakresu dogmatyki poszczególnych gałęzi prawa i praktyki stosowania prawa.

Chapters

Author Biographies

Michał Araszkiewicz, Jagiellonian University in Kraków, The Cracow Bar Association

Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce modelowania rozumowań prawniczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami z zakresu wykładni i argumentacji prawniczej, tworzenia prawa oraz rozwiązywania sporów. Pracuje nad problemami związanymi z filozoficznymi i prawnymi implikacjami stosowania systemów inteligentnych. Autor ponad 70 prac naukowych. Sekretarz International Association for Artificial Intelligence and Law (iaail. org) – najstarszej i największej organizacji zajmującej się badaniami nad sztuczną inteligencją i prawem. Ekspert INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. Członek Steering Commitee JURIX – The Foundation for Legal Knowledge Based Systems (jurix.nl) oraz Zarządu Stowarzyszenia ARGDIAP, zajmującego się problematyką argumentacji, dialogu i perswazji (argdiap.pl). Radca prawny, członek Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Partner w kancelarii Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz.

Michał Krok, The Cracow Bar Association

Doktor nauk prawnych. Rozprawę doktorską poświęconą problematyce ciężaru argumentacji i ciężaru dowodu napisał, będąc doktorantem w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów, ochronie dóbr osobistych i ochronie danych osobowych. Wicedziekan Rady OIRP w Krakowie do spraw wykonywania zawodu X i XI kadencji. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Marcin Sala-Szczypiński, The Cracow Bar Association, Pedagogical University of Krakow

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Instytutu Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wicedziekan do spraw wykonywania zawodu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w latach 2013-2016, a od 2016 r. dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Beata Baran-Wesołowska

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, certyfikowany compliance officer. Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej związana z Wydziałem Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert w Biurze Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego kadencji 2016-2020 oraz kadencji 2020-2024. Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa) oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa). Partner naukowy w grancie Komisji Europejskiej OLAF poświęconym compliance i AML. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii. Czynnie działa na rzecz środowiska młodych naukowców oraz młodych prawników. Partner w kancelarii Baran Książek Bigaj.

Agata Cebera, Jagiellonian University in Kraków

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka i współautorka szeregu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym m.in. komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, metodyki dla pełnomocników w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, monografii Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej oraz podręczników.

Jakub G. Firlus, Jagiellonian University in Kraków

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor i współautor szeregu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym m.in. komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, metodyki dla pełnomocników w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz podręczników.Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor i współautor szeregu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym m.in. komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, metodyki dla pełnomocników w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz podręczników.

Piotr Czarny

Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990), studiował także na Uniwersytecie w Bonn (1991-1992, 1994-1995). W latach 1990-1993 odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w 1997 r. W latach 1997-2006 był asystentem Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. W 1998 r. otrzymał przyznane przez Fundację A. von Humboldta stypendium im. Prezydenta RFN R. Herzoga. Od 2006 r. radca prawny OIRP w Krakowie. Od 2008 r. jest ekspertem ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. W latach 2011-2018 był wykładowcą w Szkole Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego DIKAIOSYNE. Jest autorem ponad 100 publikacji przede wszystkim z zakresu prawa parlamentarnego, ustroju Niemiec i Austrii oraz sądownictwa konstytucyjnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Societas Humboldtiana Polonorum.

Bogumił Naleziński

Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Filozofii i Teorii Prawa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (1988). Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2000 r. W latach 1999-2015 był pracownikiem Biura Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, zatrudnionym w charakterze asystenta sędziów TK oraz starszego specjalisty w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Radca prawny OIRP w Krakowie. Od 2020 r. współpracownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ. Wieloletni wykładowca problematyki ustrojowej na aplikacji radcowskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym współautorem komentarzy do Konstytucji RP.

Tomasz Długosz

Doktor habilitowany nauk prawnych, praktykujący radca prawny, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie energetycznym i prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych; członek Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; autor wielu publikacji, w tym monografii: Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej (Warszawa 2015), Kompetencja w publicznym prawie gospodarczym (Warszawa 2021).

Kamil Dobosz

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Polityk Regulacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, laureat I nagrody organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogólnokrajowego konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą ochronie konkurencji z lat 2015-2018, laureat Diamentowego Grantu realizowanego w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013-2018).

Edyta Figura-Góralczyk

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz prelegentka na licznych konferencjach i seminariach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Monika Florczak-Wątor

Profesor nauk prawnych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Interdyscyplinarnego Programu Doktorskiego „Society of the Future” w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny OIRP w Krakowie.

Magdalena Frańczuk

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego Kolegium Doktoranckiego Wydziałów Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytetu Ruprechta i Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendystka Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu. Pracownik Katedry Polityk Regulacyjnych Instytutu Polityk Publicznych i Administracji, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Radca prawny. Członek Law and Society Association.

Nicholas Ghazal

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalista w zakresie prawa autorskiego oraz prawa cywilnego; radca prawny

Jan Halberda

Adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny. Prowadzi badania w zakresie historii i dogmatyki angloamerykańskiego prawa prywatnego, prawa porównawczego oraz powszechnej historii prawa, przede wszystkim zajmuje się projektami badawczymi w obszarze zagadnień prawa zobowiązań. Publikacja, dzięki której uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (2021), dotyczyła problematyki instytucji estoppel w prawie prywatnym Anglii i Walii, Australii, Kanady oraz poszczególnych amerykańskich stanów. Jest także biegłym sądowym opiniującym na zlecenie sądów powszechnych w zakresie prawa prywatnego krajów common law.

Katarzyna Jasińska

Absolwentka studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, farmaceutycznym oraz przede wszystkim w prawie własności intelektualnej, od kilku lat koncentruje swoją działalność na współpracy z szeroko pojętą branżą kreatywną. Członkini Rady OIRP w Krakowie XI kadencji. Adiunkt w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, opiekun sekcji cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM. Autorka i współautorka ponad pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa – artykułów, monografii, podręczników i komentarzy, w tym jedynego w Polsce komentarza do Ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (red. K. Felchner), kolejnych wydań komentarza do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (red. J. Szwaja) i Prawa własności przemysłowej (t. 14A, red. R. Skubisz) z serii System Prawa Prywatnego oraz Metodyki pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu własności intelektualnej.

Małgorzata Malczyk

Doktor nauk prawnych, radca prawny niewykonujący zawodu, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, czynny adwokat Izby Adwokackiej w Krakowie, arbiter Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Andrzej Matlak, Jagiellonian University in Kraków

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego oraz prawa mediów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Redaktor naczelny czasopisma prawniczego „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”. Członek International Literary and Artistic Association (ALAI). Radca prawny.

Arkadiusz Michalak

Doktor nauk prawnych, radca prawny, rzecznik patentowy, wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, autor szeregu publikacji z zakresu własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Dominika Mróz-Krysta

Radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię, doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła prawnicze studia magisterskie (2007) oraz studia doktoranckie (2012) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2013 r. obroniła pracę doktorską Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i zdała egzamin radcowski (2011). Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego i programu Master współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Orleanie. Autorka i współautorka prac z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego.

Ewa Nowińska

Profesor nauk prawnych; specjalistka z zakresu prawa mediów, prawa konkurencji i reklamy; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Autorka kilkunastu monografii i komentarzy oraz kilkudziesięciu innych publikacji naukowych. Arbiter w Sądzie Polubownym przy KIG oraz w Sądzie ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Radca prawny prowadzący praktykę w kancelarii.

Zbigniew Pinkalski

Radca prawny OIRP w Krakowie, doktor nauk prawnych, laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę doktorską w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP w 2014 r., wykładowca na studiach podyplomowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pracownik naukowy Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat plebiscytu „Gazety Prawnej”: „Rising Stars prawnicy – liderzy jutra”. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologiach, prawie mediów i reklamy, a także w prawie konkurencji i procedurze cywilnej – jest autorem kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Małgorzata Podrecka

Wiceprezes Zarządu Grupy CANPACK, odpowiedzialna za sprawy prawne i zgodności (compliance), kwestie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i komunikacji. Radca prawny OIRP w Krakowie. Doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński). Członkini Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Rady Nadzorczej Pałac Saski Sp. z o.o. W latach 2011-2016 wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i arbitrażu.

Oskar Pogorzelski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalizujący się w teorii i filozofii prawa. Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa w Krakowie.

Jowita Pustuł

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi kancelarię zajmującą się doradztwem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi podatkowej procesów restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest autorem artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych i współautorem książek o tematyce podatkowej.

Tomasz Regucki

Prawnik i ekonomista, absolwent Harvard Law School (LLM, 2018), Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktor nauk prawnych, 2017; magister prawa, 2013) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (finanse i rachunkowość ze specjalizacją rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne – licencjat, 2010). Radca prawny OIRP w Krakowie. Pracę naukową, prowadzoną w nurcie empirycznego podejścia do analizy instytucji prawnych, poświęca zagadnieniom ze wspólnego zakresu prawa i ekonomii, w szczególności problematyce rynków finansowych, instrumentów finansowych oraz prawa spółek. Jest autorem licznych analiz opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także autorem monografii na temat mechanizmów zwiększających kontrolę w spółkach giełdowych (C.H. Beck, 2018). Doświadczenie praktyczne zdobywał m.in. podczas kilku lat pracy w Europejskim Banku Centralnym, gdzie odpowiadał za zadania związane z prawem operacji rynkowych, compliance oraz bezpośrednim nadzorem bankowym.

Dominika Rogoń

Radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Krakowie. Od wielu lat specjalizuje się w bieżącej obsłudze banków, instytucji finansowych oraz instytucji pożyczkowych z sektora FinTech. Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, Europejskie Kolegium Doktoranckie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ruprecht-Karls- -Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz), doktorat uzyskała na podstawie pracy doktorskiej dotyczącej problematyki kredytu konsumenckiego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego i cywilnego. Posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów branżowych. Wielokrotna prelegentka Kongresów Prawa Bankowego i Informacji oraz Kongresów Kredytu Konsumenckiego organizowanych przez Związek Banków Polskich.

Magdalena Romanowska

Radca prawny OIRP w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym i administracyjnym. Mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, oraz listy mediatorów Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i mediatorów stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pomysłodawczyni i organizatorka Pierwszego Dnia Mediacji Administracyjnej w Polsce i Międzynarodowego Kongresu Mediacji. Propagatorka mediacji administracyjnej. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński). Autorka publikacji i wykładowczyni.

Arkadiusz Sobczyk

Profesor nauk prawnych (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego). Radca prawny. Teoretyk i praktyk specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych. Autor kilkunastu monografii i komentarzy oraz ponad stu pięćdziesięciu innych publikacji naukowych. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczący zespołu do spraw opracowania projektu kodeksu pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016-2018). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz szeregu uniwersytetów europejskich.

Tomasz Spyra

Doktor nauk prawnych i radca prawny, partner w kancelarii SPCG. Specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym i cywilnym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii wykładni prawa. Autor monografii Granice wykładni prawa.

Tomasz Szeląg

Doktor nauk prawnych, absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Adiunkt w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Radca prawny. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Autor monografii historycznych, licznych publikacji z zakresu historii prawa oraz prawa rzymskiego. Publikuje również na portalach WielkaHistoria.pl, TwojaHistoria.pl i Ciekawostkihistoryczne.pl. Oprócz publikacji związanych z prawem rzymskim i historią starożytną jest autorem komentarza Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (wyd. C.H. Beck 2022).

Andrzej Światłowski, Jagiellonian University in Kraków

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny OIRP w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie pracy Porozumienia w polskim procesie karnym publicznoskargowym na tle porównawczym, stopień naukowy doktora habilitowanego zaś na podstawie dorobku i pracy Jedna czy wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania postępowania karnego rozpoznawczego. Wykładowca licznych studiów podyplomowych oraz KSSiP, egzaminator egzaminów radcowskich, rzecznik dyscyplinarny UJ do spraw studentów, a później – nauczycieli akademickich, członek Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW. Członek Komisji Prawniczej PAU oraz Göttingen Association for Comparative and International Criminal Law and Criminal Justice. Autor ponad 100 publikacji, w większości dotyczących prawa karnego procesowego, m.in współautor komentarzy do k.p.k., k.k.s. i k.p.w. Wypromował pięcioro doktorantów. Od roku 2015 kieruje Katedrą Postępowania Karnego UJ.

Bohdan Widła, Jagiellonian University in Kraków

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny.

Marcin Wujczyk

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2013-2018 członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy. W latach 2014- 2015 visiting professor na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Michał Wyrwiński, Jagiellonian University in Kraków

Doktor habilitowany nauk prawnych (Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego) i praktykujący radca prawny. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie Internetu, ochronie dóbr osobistych i prawie umów. Szczególną uwagę w swojej działalności naukowej poświęca zagadnieniom prawnym dotyczącym rynku cyfrowego, m.in. w zakresie ochrony praw autorskich (majątkowych lub osobistych), ochronie konsumentów oraz ochronie prawa do wizerunku lub prywatności. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; członek organizacji naukowej ALAI Poland; ekspert z zakresu treści cyfrowych m.in. dla Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Prywatnych Mediów.

Araszkiewicz-Nauka-prawa-a-praktyka-prawnicza

Published

December 1, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 60 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 60 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-773-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-772-9