Między Wschodem a Zachodem: O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi

Authors

Tamara Czerkies (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9572-9632
Adriana Prizel-Kania (ed)
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6072-5482

Keywords:

Polish as a foreign language, teaching Polish to Chinese students, Polish grammar, intercultural model of didactic, Polish culture

Synopsis

Monografia jest pionierską i aktualną analizą obrazu zmagań, wyzwań oraz sukcesów osób podejmujących studia w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ. Spojrzenie metodologiczne zakłada ogląd z wnętrza Polski, oczyma polskich filologów, którzy na co dzień przygotowują studentów do pisania prac licencjackich i są autorytetami w dziedzinie. Dla chińskiego badacza to ciekawe ujęcie poznawcze, ponieważ wnioski oraz konkluzje naukowe są czynione synchronicznie do powstałych nie tak dawno studiów polskich. To notowanie na bieżąco spostrzeżeń, porażek, wyzwań oraz dalekosiężnych efektów, które uznaję za cenną wiedzę mogącą w przyszłości być punktem wyjścia do badań w zakresie porównawczym studiów polsko-chińskich.
(z recenzji prof. nadzw. dr Li Yinan, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych)

Recenzowany tom stanowi udany wkład zespołu specjalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwój refleksji nad nowym obszarem w glottodydaktyce polonistycznej – nauczaniem JPJO w Chinach. (…) Świadczy to nie tylko o znaczeniu wschodnioazjatyckiego partnera, lecz także o potrzebie wyspecjalizowania się w odpowiadaniu na potrzeby konkretnych grup zainteresowanych polszczyzną i polskością. (…) Publikacja przynosi starannie pomyślany i rzetelnie wykonany zbiór prac na temat nauczania polszczyzny w ważnym kraju Dalekiego Wschodu.
(z recenzji dr. Piotra Kajaka, Uniwersytet Warszawski)

Tom jest efektem pracy zespołu nauczycieli oraz wykładowców Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczęli zajęcia w ramach I edycji studiów na kierunku studia polskie – język, kultura, społeczeństwo na Wydziale Polonistyki UJ. (…) Specyfika nauczania polszczyzny uczących się z odległego kręgu kulturowego to nie tylko rozwijanie działań językowych oraz przekazywanie wiedzy na temat podsystemów języka, lecz także kształcenie świadomości kulturowej i kompetencji w tym zakresie. (…) Uczący się przybywa do Polski ze specyficznym bagażem kulturowym i, poznając język, zmuszony jest wielokrotnie przekraczać granice własnego świata, modelu uczenia się oraz związanych z tym nawyków.
(Tamara Czerkies, Adriana Prizel-Kania, fragment Wstępu)

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
 • CZĘŚĆ I. SPECYFIKA POTRZEB ORAZ PROGRAM NAUCZANIA STUDENTÓW Z CHIN
 • Potrzeby chińskojęzycznych studentów uczących się języka polskiego jako obcego .......... 13
  Zhang Huiling
 • Program kształcenia językowego na kierunku studia polskie – język, kultura, społeczeństwo .......... 39
  Iwona Janowska
 • CZĘŚĆ II. DYDAKTYCZNA CODZIENNOŚĆ
 • Wymiary kultur oraz ich wpływ na proces uczenia się oraz komunikację w języku polskim jako obcym .......... 59
  Adriana Prizel-Kania
 • Rozwijanie kompetencji chińskich studentów w zakresie działań receptywnych na zajęciach z języka polskiego jako obcego .......... 75
  Małgorzata Banach, Dominika Bucko
 • „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. O nauczaniu gramatyki na kierunku studia polskie – język, kultura, społeczeństwo słów kilka .......... 95
  Joanna Machowska
 • I Chińczykom gramatyka problemy sprawia, czyli o wyzwaniach składniowych (i nie tylko) chińskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego .......... 113
  Beata Terka
 • Co nosimy w sobie jak pieczęć? O próbach przełamywania wzorów myślenia oraz rozwijania świadomości kulturowej .......... 133
  Tamara Czerkies
 • Projekt edukacyjny jako aktywizująca metoda nauczania międzykulturowego .......... 153
  Dominika Bucko
 • Wyzwania oraz sposoby wsparcia chińskich studentów przygotowujących prace licencjackie .......... 165
  Małgorzata Banach, Dominika Bucko
 • CZĘŚĆ III. SEMINARIA LICENCJACKIE, CZYLI ZWIEŃCZENIE WSPÓLNYCH WYSIŁKÓW
 • Program seminarium licencjackiego w odniesieniu do nowych wyzwań stojących przed studiami polonistycznymi w Chinach .......... 181
  Piotr Horbatowski
 • Prace licencjackie chińskich studentów powstałe na zakończenie I edycji programu, czyli przekraczanie granic własnego świata .......... 201
  Tamara Czerkies

Author Biographies

Tamara Czerkies, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Adiunkt w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005–2007 pracowała na Uniwersytecie Trinity College w Dublinie, prowadząc wykłady z literatury i kultury polskiej oraz nauczała języka polskiego jako obcego. Od września 2014 do sierpnia 2016 r. pracowała jako visting professor na Hankuk University of Foreign Studies, gdzie prowadziła wykłady, seminaria magisterskie oraz nauczała języka. Jest autorką monografii Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) (2012), podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego z wykorzystaniem tekstów literackich pt. Literackie lustro kultury (2019) oraz książki Bliżej tekstów (2016) – podręcznika wydanego w Korei z myślą o tamtejszych uczących się. Pisze artykuły dotyczące zagadnień nauczania języka oraz kultury, które publikuje w monografiach zbiorowych i czasopismach branżowych.

Adriana Prizel-Kania, Jagiellonian University, Kraków

Adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego jako Obcego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik studiów licencjackich na kierunku studia polskie – język, kultura, społeczeństwo. W latach 2013–2019 zastępca dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ ds. kształcenia cudzoziemców, od 2012 r. członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Bierze udział w realizacji projektów badawczych oraz edukacyjnych współfinansowanych przez European Commision, MNiSzW oraz MSZ. W centrum jej zainteresowań naukowych znajdują się metodyka nauczania języków obcych oraz neurobiologiczne i kulturowe uwarunkowania procesu uczenia się języków obcych. Autorka licznych artykułów naukowych, pomocy dydaktycznych oraz monografii Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym (2013).

Zhang Huiling, Zhejiang International Studies University

Absolwentka polonistyki Kantońskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła studia II stopnia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Współautorka chińskiego przekładu zbioru felietonów Wisławy Szymborskiej pt. Lektury nadobowiązkowe oraz opowiadania Sławomira Mrożka pt. Moniza Clavier. Laureatka nagrody dla najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2020 w kategorii studiów magisterskich. Obecnie pracuje jako lektorka języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych Zhejiang w Hangzhou. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim nauczaniem języka i kultury polskiej chińskojęzycznych studentów.

Iwona Janowska, Jagiellonian University, Kraków

Profesor uczelni, kieruje Zakładem Języka Polskiego jako Obcego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. pełni funkcję sekretarza Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W swojej pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem podejścia ukierunkowanego na działanie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych, rozwijaniem działań językowych i planowaniem dydaktycznym. Jest autorką monografii oraz artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej i dydaktyki języka polskiego jako obcego, programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych: Planowanie lekcji języka obcego (2010), Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych (2011), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2 (2011/2016), Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej (2019).

Dominika Bucko, Jagiellonian University, Kraków

Adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik studiów licencjackich na kierunku studia polskie dla cudzoziemców. Prowadzi zajęcia z obcokrajowcami, studentami studiów II stopnia i studiów podyplomowych oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli. W latach 2016–2019 była koordynatorem sieci wspomagania i samokształcenia dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie oraz powracające z zagranicy. Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Współautorka monografii poświęconej sprawności czytania (M. Banach, D. Bucko, Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, 2019). Autorka podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla dorosłych oraz dzieci.

Joanna Machowska, Jagiellonian University, Kraków

Starszy wykładowca w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentką filologii polskiej UJ, językoznawcą oraz absolwentką studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego oraz logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W 2010 r. wydała zbiór ćwiczeń do gramatyki dla poziomu A1 Gramatyka? Dlaczego nie?, natomiast w 2011 r. zbiór ćwiczeń dla poziomu A2 Gramatyka? Ależ tak!. Współtworzyła Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2 (2011). W 2021 r. ukazał się podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego, poziom A2: Razem po polsku, którego jest współautorką. Jest także autorką zadań na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego dla obcokrajowców oraz egzaminatorem z uprawnieniami przewodniczącej egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Specjalizuje się w nauczaniu gramatyki na poziomach niższych – A1, A2 i B1.

Beata Terka, Jagiellonian University, Kraków

Asystent w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Uczy cudzoziemców języka polskiego. Jest autorką zadań certyfikatowych i egzaminatorem w państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się gramatyka, zwłaszcza morfologia czasownika, a także dydaktyka języków obcych. Prowadzi badania związane z kategorią aspektu w perspektywie
porównawczej i glottodydaktycznej.

Piotr Horbatowski, Jagiellonian University, Kraków

Jest pracownikiem Pracowni Kultury Polskiej na Świecie w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań nad polskim teatrem poza krajem, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wschodu oraz Dalekiego Wschodu. W zakresie glottodydaktyki zajmuje się przede wszystkim kwestiami podejścia międzykulturowego do nauczania kultury polskiej. Był dwukrotnym stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, pracował jako visiting professor na University of Connecticut, Central Connecticut State University oraz Indiana University (USA), Tokyo University of Foreign Studies (Japonia), Guangdong University of Foreign Studies (Chiny), Hankuk University of Foreign Studies (Korea Południowa).

Czerkies-Prizel-Kani-Miedzy-Wschodem-a-Zachodem

Published

December 10, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-823-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-822-1