THE WAR MUST GO ON: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski

Authors

Artur Gruszczak (ed)
Jagiellonian University in Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3450-8377

Keywords:

Ukraine, Russia, West, Russian-Ukrainian conflict, war

Synopsis

Minął rok od brutalnej napaści zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjska agresja była ciosem w chwiejący się liberalny porządek międzynarodowy łączony z uniwersalnymi – jak się wydawało – wartościami i zasadami, takimi jak praworządność, suwerenność, pokój czy współpraca. Była również brutalnym aktem podważenia zrębów pozimnowojennego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, kwestionującym jego logikę oraz rewidującym mechanizmy utrzymujące go w stanie względnej równowagi.

Wybuch wojny w Ukrainie wstrząsnął fundamentami porządku międzynarodowego i wyzwolił energię, która podsyca działania zbrojne oraz odsuwa perspektywę pokojowego zakończenia wojny w odległą przyszłość. Ma to istotne konsekwencje nie tylko dla bezpośrednich stron konfliktu, tj. Rosji i Ukrainy, lecz także dla państw graniczących z obydwoma krajami, w tym Polski.

Niniejsza książka zawiera zestaw krótkich artykułów analityczno-prognostycznych napisanych przez naukowców z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, odnoszących się do zasadniczych aspektów wojny w Ukrainie i jej różnorodnych reperkusji, w szczególności skutków dla bezpieczeństwa Polski.

Chapters

Author Biographies

Artur Gruszczak, Jagiellonian University in Kraków

Prof. dr hab., kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania obejmują teorie i koncepcje współczesnych wojen, międzynarodową współpracę wywiadowczą, sekurytyzację migracji. Jest współredaktorem The Routledge Handbook of the Future of Warfare (w zapowiedziach na 2023 r.).

Adrian Tyszkiewicz, Jagiellonian University

Dr hab., adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Absolwent kierunków politologia (UJ) oraz zarządzanie przedsiębiorstwem (studia podyplomowe, UEK). Od 2012 r. zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, a od 2020 r. dyrektor tejże jednostki. Kierownik zespołu badawczego UJ#GeoLab. Członek Rady Naukowej i przewodniczący Komisji Historii i Klasyki Geopolityki Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Paweł Frankowski, Jagiellonian University

Dr hab., profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Obszar zainteresowań: handel międzynarodowy i standardy prawa pracy, prawo kosmiczne, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych oraz integracja regionalna w Afryce. Stypendysta Departamentu Stanu USA, European University Institute, rządu Republiki Chińskiej, Salzburg Seminar for American Studies. Profesor wizytujący na uczelniach takich jak: EUI, National Sun Yat-sen University, National Chung Cheng University, University of Iceland, University of St. Gallen.

Dominika Dziwisz, Jagiellonian University

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Doktorat z wyróżnieniem na temat polityki cyberbezpieczeństwa USA uzyskała na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w 2014 r. Jej badania koncentrują się na analizie strategii i polityki cyberbezpieczeństwa państw, cyberwojnie i szarej strefie działań wojennych, a także związkach big data z prawami człowieka.

Błażej Sajduk, Jagiellonian University

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ; zastępca kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką. Uczestnik licznych kursów z zakresu zarządzania i biznesu (m.in. w Zeppelin Universität, Ivey Business School) oraz szkoleń poświęconych militarnym aspektom wykorzystania nowoczesnych technologii (m.in. prowadzonych przez Joint Special Operations University). Zainteresowania badawcze: wymiary militarny, etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii (zwłaszcza AI i 5G), analiza polityczna.

Marek Czajkowski, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab., profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego. Jego ostatnie publikacje to monografia Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA (2020 r.) oraz artykuły: Anti-Satellite Weapons: A Political Dimension (2021 r.) oraz Hypersonic Weapons – Selected Political and Strategic Issues (2022 r.).

Piotr Bajor, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab., profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania badawcze dotyczą procesów transformacji społeczno-politycznej państw obszaru postsowieckiego, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, jak również procesów integracyjnych, z uwzględnieniem organizacji i struktur międzynarodowych.

Mykhailo Volokhai, Jagiellonian University in Kraków

Mgr, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Specjalizuje się w historii politycznej apartheidu w RPA i dominiów brytyjskich. Przygotowywana przez niego rozprawa doktorska dotyczy rozwoju południowoafrykańskiej doktryny bezpieczeństwa z perspektywy teoretycznej i empirycznej.

Piotr Orłowski, Jagiellonian University in Kraków

Mgr, asystent w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką obronności i sił zbrojnych, w szczególności sił/wojsk specjalnych, Sił Zbrojnych USA, NATO, charakteru współczesnego konfliktu zbrojnego, zagrożeń hybrydowych.

Dariusz Kozerawski, Jagiellonian University in Kraków

Płk rez., prof. dr hab., pracownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Były rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej, członek Bractwa Weteranów w Polsce oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Uczestniczył w międzynarodowych operacjach wsparcia pokoju, prowadził badania w strefach działań wojennych i stabilizacyjnych w: Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Iraku, Afganistanie, Mołdawii, Jordanii, Armenii. Autor ponad 200 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych.

Bogdan Kosowski, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab. inż., profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Specjalizuje się w teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, instytucjach i administracji publicznej. Konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem zdobytym w trakcie pełnienia służby w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych.

Wiktor Hebda, Jagiellonian University in Kraków

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa energetycznego oraz kwestii politycznych i gospodarczo-społecznych państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkanów. Jest autorem dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. W ostatnich latach realizował projekty badawcze finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, rząd Republiki Serbii oraz rząd Republiki Słowacji.

Arkadiusz Nyzio, Jagiellonian University in Kraków

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Specjalizuje się w historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz problematyce służb policyjnych i specjalnych.

Mateusz Kolaszyński, Jagiellonian University in Kraków

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na miejscu i roli służb wywiadowczych w państwach demokratycznych oraz studiach nad inwigilacją.

Gruszczak-The-War-Must-Go-On

Published

February 24, 2023

Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-880-1