THE WAR MUST GO ON: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski

Authors

Artur Gruszczak (ed)
Jagiellonian University in Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3450-8377

Keywords:

Ukraine, Russia, West, Russian-Ukrainian conflict, war

Synopsis

Minął rok od brutalnej napaści zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjska agresja była ciosem w chwiejący się liberalny porządek międzynarodowy łączony z uniwersalnymi – jak się wydawało – wartościami i zasadami, takimi jak praworządność, suwerenność, pokój czy współpraca. Była również brutalnym aktem podważenia zrębów pozimnowojennego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, kwestionującym jego logikę oraz rewidującym mechanizmy utrzymujące go w stanie względnej równowagi.

Wybuch wojny w Ukrainie wstrząsnął fundamentami porządku międzynarodowego i wyzwolił energię, która podsyca działania zbrojne oraz odsuwa perspektywę pokojowego zakończenia wojny w odległą przyszłość. Ma to istotne konsekwencje nie tylko dla bezpośrednich stron konfliktu, tj. Rosji i Ukrainy, lecz także dla państw graniczących z obydwoma krajami, w tym Polski.

Niniejsza książka zawiera zestaw krótkich artykułów analityczno-prognostycznych napisanych przez naukowców z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, odnoszących się do zasadniczych aspektów wojny w Ukrainie i jej różnorodnych reperkusji, w szczególności skutków dla bezpieczeństwa Polski.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Artur Gruszczak, Jagiellonian University in Kraków

Prof. dr hab., kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania obejmują teorie i koncepcje współczesnych wojen, międzynarodową współpracę wywiadowczą, sekurytyzację migracji. Jest współredaktorem The Routledge Handbook of the Future of Warfare (w zapowiedziach na 2023 r.).

Adrian Tyszkiewicz, Jagiellonian University

Dr hab., adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Absolwent kierunków politologia (UJ) oraz zarządzanie przedsiębiorstwem (studia podyplomowe, UEK). Od 2012 r. zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, a od 2020 r. dyrektor tejże jednostki. Kierownik zespołu badawczego UJ#GeoLab. Członek Rady Naukowej i przewodniczący Komisji Historii i Klasyki Geopolityki Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Paweł Frankowski, Jagiellonian University

Dr hab., profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Obszar zainteresowań: handel międzynarodowy i standardy prawa pracy, prawo kosmiczne, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych oraz integracja regionalna w Afryce. Stypendysta Departamentu Stanu USA, European University Institute, rządu Republiki Chińskiej, Salzburg Seminar for American Studies. Profesor wizytujący na uczelniach takich jak: EUI, National Sun Yat-sen University, National Chung Cheng University, University of Iceland, University of St. Gallen.

Dominika Dziwisz, Jagiellonian University

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Doktorat z wyróżnieniem na temat polityki cyberbezpieczeństwa USA uzyskała na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w 2014 r. Jej badania koncentrują się na analizie strategii i polityki cyberbezpieczeństwa państw, cyberwojnie i szarej strefie działań wojennych, a także związkach big data z prawami człowieka.

Błażej Sajduk, Jagiellonian University

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ; zastępca kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką. Uczestnik licznych kursów z zakresu zarządzania i biznesu (m.in. w Zeppelin Universität, Ivey Business School) oraz szkoleń poświęconych militarnym aspektom wykorzystania nowoczesnych technologii (m.in. prowadzonych przez Joint Special Operations University). Zainteresowania badawcze: wymiary militarny, etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii (zwłaszcza AI i 5G), analiza polityczna.

Marek Czajkowski, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab., profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego. Jego ostatnie publikacje to monografia Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA (2020 r.) oraz artykuły: Anti-Satellite Weapons: A Political Dimension (2021 r.) oraz Hypersonic Weapons – Selected Political and Strategic Issues (2022 r.).

Piotr Bajor, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab., profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania badawcze dotyczą procesów transformacji społeczno-politycznej państw obszaru postsowieckiego, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, jak również procesów integracyjnych, z uwzględnieniem organizacji i struktur międzynarodowych.

Mykhailo Volokhai, Jagiellonian University in Kraków

Mgr, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Specjalizuje się w historii politycznej apartheidu w RPA i dominiów brytyjskich. Przygotowywana przez niego rozprawa doktorska dotyczy rozwoju południowoafrykańskiej doktryny bezpieczeństwa z perspektywy teoretycznej i empirycznej.

Piotr Orłowski, Jagiellonian University in Kraków

Mgr, asystent w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką obronności i sił zbrojnych, w szczególności sił/wojsk specjalnych, Sił Zbrojnych USA, NATO, charakteru współczesnego konfliktu zbrojnego, zagrożeń hybrydowych.

Dariusz Kozerawski, Jagiellonian University in Kraków

Płk rez., prof. dr hab., pracownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Były rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej, członek Bractwa Weteranów w Polsce oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Uczestniczył w międzynarodowych operacjach wsparcia pokoju, prowadził badania w strefach działań wojennych i stabilizacyjnych w: Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Iraku, Afganistanie, Mołdawii, Jordanii, Armenii. Autor ponad 200 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych.

Bogdan Kosowski, Jagiellonian University in Kraków

Dr hab. inż., profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Specjalizuje się w teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, instytucjach i administracji publicznej. Konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem zdobytym w trakcie pełnienia służby w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych.

Wiktor Hebda, Jagiellonian University in Kraków

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa energetycznego oraz kwestii politycznych i gospodarczo-społecznych państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkanów. Jest autorem dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. W ostatnich latach realizował projekty badawcze finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, rząd Republiki Serbii oraz rząd Republiki Słowacji.

Arkadiusz Nyzio, Jagiellonian University in Kraków

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Specjalizuje się w historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz problematyce służb policyjnych i specjalnych.

Mateusz Kolaszyński, Jagiellonian University in Kraków

Dr, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na miejscu i roli służb wywiadowczych w państwach demokratycznych oraz studiach nad inwigilacją.

Gruszczak-The-War-Must-Go-On

Published

February 24, 2023

Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-880-1