Książka – Naród – Religia: Dzieje książki czeskiej do czasów odrodzenia narodowego

Authors

Grzegorz Nieć
Pedagogical University of Krakow
https://orcid.org/0000-0001-9722-8914

Keywords:

Bohemia, Czech, Czech culture, history of book, printing, book studies

Synopsis

The study presents the book culture of the Czech lands from the first appearance of writing there up to the end of the 18th century. The Czech book culture dates back to the 9th century when the territories of what is now known as Czechia belonged to the state of Great Moravia. Monks Cyril and Methodius were invited there to spread Christianity in a Slavonic language. Although their mission was not a long one, mainly due to German intrigues, it left lasting traces in the form of numerous historical records of Glagolitic literature and even more importantly, fostered the idea of recording the local tongue in writing.

Chapters

 • 1. KSIĄŻKA RĘKOPIŚMIENNA IX-XV WIEKU .......... 19
 • Początki kultury pisma na ziemiach czeskich .......... 19
 • Czasy państwa wielkomorawskiego i ich dziedzictwo .......... 21
 • W kręgu kultury łacińskiej .......... 30
 • Wiek XIV i XV .......... 38
 • Książka w relacjach czesko-polskich X-XV w. .......... 66
 • 2. CZESKA KSIĄŻKA DRUKOWANA DO 1620 ROKU .......... 77
 • Sytuacja ziem czeskich po wojnach husyckich .......... 77
 • Kultura i literatura .......... 80
 • Oświata .......... 82
 • Początki drukarstwa w Czechach i na Morawach .......... 83
 • Rozwój drukarstwa na ziemiach czeskich w XVI i początkach XVII wieku .......... 95
 • Introligatorstwo i handel książką w epoce przedbiałogórskiej .......... 131
 • Biblioteki i księgozbiory .......... 148
 • Relacje czesko-polskie w XVI wieku .......... 165
 • Podsumowanie .......... 170
 • 3. CZESKA KSIĄŻKA PO 1620 ROKU .......... 171
 • Wstęp .......... 171
 • Sytuacja polityczna .......... 172
 • Oświata, wychowanie i nauka .......... 178
 • Sytuacja kultury i książki .......... 184
 • Jezuici i kler katolicki jako elita intelektualna narodu .......... 191
 • Rekatolicyzacja a zasoby książki .......... 198
 • Czeski ruch wydawniczy na emigracji .......... 206
 • Produkcja książki w kraju .......... 221
 • Ilustracje, grafika książki .......... 242
 • Introligatorstwo .......... 247
 • Dystrybucja, księgarstwo .......... 250
 • Biblioteki na ziemiach czeskich po 1620 roku .......... 253
 • Bibliografia .......... 290
 • Czesko-polskie kontakty w dobie pobiałogórskiej .......... 300
 • Podsumowanie .......... 302

Author Biography

Grzegorz Nieć, Pedagogical University of Krakow

Polonista, historyk, bibliolog i bibliofil, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorem m.in. licznych prac z zakresu historii książki i prasy, w tym monografii Wtórny rynek książki. Instytucje, asortyment, uczestnicy (Kraków 2016).

Niec-Ksiazka-Narod-Religia

Published

December 22, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-380-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-099-7