Miejski klub sportowy Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej (1923-2023): Przyczynek do historii sportu w mieście

Authors

Lesław Lassota
Andrzej Nowakowski

Keywords:

Kalwaria Zebrzydowska, town, Kalwarianka, sports club, history

Synopsis

„KALWARIANKA” MUNICIPAL SPORTS CLUB IN KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (1923-2023). A SMALL CONTRIBUTION TO THE TOWN’S HISTORY AND SPORT

“Kalwarianka” Sports Club dates back to 1923. The club originally functioned under different names as an independent football section of “Sokół” (“Falcon”) Gymnastic Association, established in 1898. During the first period of the club’s existence, the team was mostly made up of young local residents, students, and apprentices in different trades and crafts (mainly carpentry). In 1939, “Kalwarianka” was officially accredited by the government authorities. During the German occupation (1939–1945), the club was an underground organization, playing matches with teams from neighboring localities. After 1945, it had different fortunes. Due to political reasons, the name “Kalwarianka” was only restored in 1957. In 1955, playing under the name “Kalwaria,” the local footballers clinched the Polish championship title of “Start” sports association.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Rozdział I. ZARYS HISTORII KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
 • 1. W Polsce przedrozbiorowej .......... 15
 • 2. Pod rządami Austrii (1772-1918) .......... 18
 • 3. W niepodległej Polsce (1918-1939) .......... 21
 • 4. W okresie wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945) .......... 24
 • 5. W Polsce Ludowej (1945-1989) .......... 26
 • 6. Kalwaria Zebrzydowska w demokratycznej Polsce (1989-2022) .......... 32
 • Rozdział II. ZORGANIZOWANY RUCH SPORTOWY W MIEŚCIE NAD CEDRONEM
 • 1. Kalwaryjski Sokół w okresie galicyjskim (1888-1918) .......... 39
 • 2. Ruch sokoli w mieście w czasach międzywojennych (1918-1939) .......... 43
 • 3. Inne organizacje sportowe w mieście w okresie międzywojennym .......... 46
 • 4. Rozwiązanie Sokoła po drugiej wojnie światowej (1945 r.) .......... 49
 • 5. Pluralizm w ruchu sportowym po 1989 r. .......... 53
 • Rozdział III. HISTORIA KALWARIANKI OD POWSTANIA KLUBU DO ZAKOŃCZENIA DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
 • 1. Kalwarianka w Polsce międzywojennej (1923-1939) .......... 55
 • 2. Działalność sportowa w Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie okupacji niemieckiej .......... 63
 • Rozdział IV. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU W POLSCE LUDOWEJ (1945-1989/1990)
 • 1. Problemy klubu w uwarunkowaniach Polski Ludowej .......... 67
 • 2. Działalność sportowa Kalwarianki .......... 74
 • 3. Perypetie związane z budową nowego stadionu Kalwarianki (1969-1990) .......... 77
 • Rozdział V. KALWARYJSKI KLUB W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI PO 1989 R.
 • 1. Status prawno-organizacyjny i statut Kalwarianki .......... 83
 • 2. Dalsza rozbudowa bazy klubowej .......... 89
 • 3. Sukcesy i porażki kalwaryjskich piłkarzy w latach 1991-2022 .......... 92
 • 4. Kontakty międzynarodowe kalwaryjskiego klubu .......... 100
 • PODSUMOWANIE .......... 103
 • ZASŁUŻENI DLA KLUBU
 • Leszek Augustyniak (1914-1990) .......... 105
 • Władysław Krawczyszyn (1914-1974) .......... 106
 • Dr Tadeusz Ryłko (1931-2021) .......... 107

Author Biographies

Lesław Lassota

Dr nauk o kulturze fizycznej, zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej, działającym w ramach Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest także trenerem klasy mistrzowskiej w lekkiej atletyce w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, specjalizuje się w chodzie sportowym. Wychował grupę lekkoatletów uprawiających chód sportowy w ramach uczniowskiego klubu sportowego w Bratkowicach (gmina Świlcza, powiat rzeszowski). Jest też trenerem kadry narodowej. W 2012 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Zaborniaka z Uniwersytetu Rzeszowskiego obronił rozprawę doktorską „Rozwój kultury fizycznej w województwie zamojskim w latach 1975-1998”. Napisał i opublikował kilkanaście artykułów z zakresu lekkiej atletyki, w tym chodu sportowego, oraz regionalnej historii kultury fizycznej Podkarpacia. W 2017 r. opublikował artykuł o historii Miejskiego Klubu Sportowego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest działaczem AZS i Sokoła.

Andrzej Nowakowski

Dr hab. nauk prawnych, dr hab. nauk o kulturze fizycznej, w latach 2002-2018 profesor nadzwyczajny (uczelni) w ówczesnej Katedrze Nauk Humanistycznych Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2018-2021 pracował na podobnym stanowisku w Katedrze Wychowania Fizycznego w ramach Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – Akademii Nauk Stosowanych. Jest autorem albo współautorem blisko 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych (historii) oraz nauk prawnych. Wypromował trzech doktorów w naukach o kulturze fizycznej. Sześciokrotnie pełnił funkcję recenzenta w przewodach doktorskich, raz recenzując rozprawę habilitacyjną. Od 1996 r. nieprzerwanie działa w strukturach PTG „Sokół”.
Za całokształt działalności naukowej i sokolej w 2017 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność solidarnościową w 2012 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. W 2019 r. Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał mu uprawnienia kombatanckie, jako byłemu działaczowi opozycji antykomunistycznej. W 2020 r. otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stryszów (województwo małopolskie, powiat wadowicki).

Lassota-Nowakowski-Miejski-Klub-Sportowy

Downloads

Published

June 6, 2023