Studia z dziejów katedry na Wawelu

Authors

Ewelina Zych (ed)
Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej
https://orcid.org/0000-0003-1983-3160

Keywords:

Wawel Cathedral, Cracow Cathedral Chapter, Cracow

Synopsis

Święty Stanisław, Paweł z Zatora, bp Marcin Szyszkowski, kard. Karol Wojtyła, Władysław Łokietek i Kazimierz Jagiellończyk, Władysław Tetmajer… Kaplica Zygmuntowska, kapitularz, kaplica Świętej Trójcy… Kielich, kodeksy rękopiśmienne, miniatura ze św. Anną Samotrzeć... Wszystkie te postacie, miejsca, przedmioty mają wspólny mianownik – katedrę na Wawelu. To właśnie ona stanowi oś dla wszystkich artykułów. Autorzy prezentują nowe, nieznane dotąd szerszej publiczności ustalenia na temat wybranych aspektów z dziejów katedry i kapituły krakowskiej oraz archiwum kapitulnego.

Chapters

Author Biographies

Ewelina Zych, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Doktor nauk humanistycznych, historyk, archiwistka. Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (doktorat obroniła w 2019 r.). Od 2014 r. – pracowniczka Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Do jej zainteresowań badawczych należą dzieje katedry na Wawelu, Krakowskiej Kapituły Katedralnej oraz dzieje archiwów kościelnych. Autorka monografii Archiwum Kapitulnego na Wawelu (2021), artykułów naukowych oraz edycji źródłowych, redaktorka kilku tomów serii „Biblioteka Kapitulna na Wawelu”.

Róża Godula-Węcławowicz, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab., prof. PAN, etnolog/antropolog kulturowy, specjalizuje się w etnologii/antropologii miasta oraz kulturowym dziedzictwie. Absolwentka i wieloletnia wykładowczyni Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII. Kieruje Pracownią Etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie i przewodniczy Komisji Etnograficznej w PAU. Redaktor naczelna „Journal of Urban Ethnology”. Autorka lub współautorka 5 książek i ponad 100 artykułów, m.in. Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie; Polska legenda Świętego Wojciecha. Spojrzenie antropologiczne; Onego czasu gdy św. Wojciech… rzecz o mityzacji Sławnikowicza.

Tomasz Węcławowicz, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. dr hab., historyk sztuki i architekt. Zajmuje się historią architektury i sztuk plastycznych, szczególnie wieków średnich. Kierownik Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Wykładał w instytutach Historii Sztuki UJ i UPJPII, a gościnnie – w Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest m.in. członkiem Komisji Historii Sztuki PAU oraz kierownikiem Sekcji Sztuki Sakralnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Wśród jego licznych publikacji są m.in. książki: Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji; Królewski kościół katedralny na Wawelu. Jubileusz konsekracji 1364-2014 i obszerny artykuł Transitus Sancti Stanislai.

Piotr Pajor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historyk sztuki, od 2018 r. pracownik Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII. Tytuł doktora z zakresu historii sztuki uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim (2018). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na historii architektury średniowiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa sakralnego Europy Środkowej w XIII i XIV w., oraz na wykorzystaniu architektury w propagandzie władzy, na historii urbanistyki i dziejach krakowskiej sztuki.

Ks. Mieszko Ćwiertnia, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej w 2011 r. W 2021 r. uzyskał stopnień licencjata kościelnego z biblistyki pod kierunkiem ks. dr. hab. Bogdana Zbroi, prof. UPJPII. Pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach Niegowić i Luborzyca. Obecnie pracownik Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Pasjonat historii, zwłaszcza pierwszej wojny światowej na terenie Małopolski.

Katarzyna Danilewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, absolwentka wiedzy o teatrze na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z monodii liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Tłumaczka języka angielskiego. Zajmuje się badaniem zagadnień związanych z późnośredniowieczną monodią polską.

Ks. Piotr Maroszek

Dr, historyk, regionalista. Absolwent Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (2004) i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2011). Święcenia prezbiteriatu przyjął w 2011 r., potem był wikariuszem parafii i kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, następnie w Morawicy, obecnie jest duszpasterzem w parafii Rokiciny Podhalańskie. Od 2015 r. współpracuje z rocznikiem „Małopolska” i Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury. Autor licznych artykułów naukowych oraz monografii parafii w Ruszczy (Skarb ukryty w roli, 2012). Doktorat poświęcony Hugonowi Kołłątajowi jako duchownemu obronił w 2022 r. Do jego zainteresowań badawczych należy historia regionalna i dzieje liturgii w rycie łacińskim.

Bartłomiej M. Wołyniec, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr, historyk epoki nowożytnej. Absolwent studiów historycznych w Instytucie Historii UJ w Krakowie oraz studiów doktoranckich z historii na Wydziale Historycznym UJ. Od 2020 r. związany z Instytutem Historii UPJPII w Krakowie. Zajmuje się dziejami Kościoła w okresie nowożytnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności biskupów krakowskich, oraz naukami pomocniczymi historii. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz kolegium redakcyjnego czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”.

Weronika Rostworowska-Kenig, Zamek Królewski na Wawelu

Historyk sztuki, doktor nauk o sztuce (na podstawie rozprawy Nekropolia wawelska w I połowie XIX wieku na tle przemian społecznych, historycznych i kulturowych), kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu, kuratorka zbioru metali nieszlachetnych, członkini Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz ICOM Polska.

Marlena Hajduk

Dr nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Znawczyni historii XIX w., w szczególności dziejów Galicji. Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jej rozprawa doktorska Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894 została nagrodzona w konkursie o Nagrodę Miasta Krakowa 2020 oraz wygrała Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dla najlepszej pracy doktorskiej. Autorka artykułów naukowych, stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczestniczka staży zagranicznych z programu Erasmus.

Maciej Sadowski CSsR, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie, wykładowca w Katedrze Historii XIX i XX w. na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie, przewodniczący zespołu redakcyjnego serii „Studia do Dziejów Redemptorystów Polskich”, członek redakcji rocznika „Studia Redemptorystowskie”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, członek Instytutu Historycznego Redemptorystów w Rzymie, członek rady programowej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, współautor i konsultant historyczny filmów dokumentalnych, misjonarz i rekolekcjonista.

Kazimierz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab., kierownik Katedry Homiletyki na Wydziale Teologicznym UPJPII, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Ostatnio wydał trzytomową monografię Kaznodziejstwo (2022). Kierownik projektu „Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych” (2012-2019) Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach którego krytycznie opracowano i wydano 7 obszernych antologii, zawierających polskie kazania z okresu od XIV do XXI w. Zajmuje się historią kaznodziejstwa, homiletyką, edytorstwem kazań i hagiografią.

Bartłomiej Gapiński, Uniwersytet Jagielloński

Dr, historyk i etnolog, absolwent i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego (aktualnie zatrudniony jako adiunkt w Bibliotece Jagiellońskiej UJ), autor książek: Sacrum i codzienność. Prośby o modlitwę nadsyłane do Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1965-1979 (2008), Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939 (2014), Karol Wojtyła na tle kultury epoki. Lata krakowskie 1938-1978 (2022). Zajmuje się antropologią historyczną, historią religijności ludowej, historią i etnologią starości, porusza tematykę samotności, święta, życia codziennego, kultury artystycznej i ludycznej. Pisze prace regionalne z historii Kujaw, Wielkopolski i Małopolski (szczególnie Krakowa), podejmuje też tematy biograficzne.

Ks. Wojciech Matyga, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Historyk, archiwista. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2014). Po święceniach kapłańskich pracował jako duszpasterz w Krzeszowie k. Żywca (2014-2018) i w Krakowie (2018-2021). Od 2018 r. doktorant WHiDK UPJPII, a od 2021 r. archiwista w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Autor publikacji Nowenna przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego (2021), współautor książki Ksiądz Władysław Bożek (1908-1982) i jego Kronika Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krzeszowie koło Żywca (2018), współautor tekstów do programu duszpasterskiego na rok 2022/2023 pt. Modlitwa za Ojczyznę oraz kilkunastu artykułów z zakresu historii Kościoła powszechnego i partykularnego.

Michał Grzesiak, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

Absolwent studiów I stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (licencjat), student Wydziału Teologicznego tej uczelni jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie, po święceniach diakonatu, odbywa praktykę duszpasterską w parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Albert Sendor, Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Dr, absolwent UPJPII (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego) oraz UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej). W ramach stypendium naukowego w latach 2015-2016 studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2021 r. W latach 2016-2018 uczestniczył w projekcie grantowym realizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Towarzystwie Historyczno-Literackim oraz Bibliotece Polskiej w Paryżu. Obecnie zatrudniony w Biurze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na dziejach Galicji i polskiej arystokracji.

Ignacy Jakubczyk

Historyk, konserwator dzieł sztuki, pracujący w Krakowie i jego okolicach, autor artykułów o tematyce konserwatorsko-badawczej, dotyczących wawelskiej katedry, odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Lucyna Rotter, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w

Dr hab., prof. UPJPII, historyk, kostiumolog i semiolog kultury.Zajmuje się dziedzictwem materialnym i niematerialnym, ze szczególnym uwzględnieniemsymboliki w kulturze europejskiej. Prowadzi także badania z zakresu naukpomocniczych historii oraz kostiumologii. Autorka 14 monografii oraz blisko100 artykułów wydanych w kraju i za granicą, również w wydawnictwach zbiorowych.Brała udział w realizacji programów popularyzujących wiedzę, m.in. dla TVP Historia.Kierownik Katedry Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego, kierownik kierunkuTurystyka i Zarządzanie Dziedzictwem, twórczyni podyplomowych studiów „Symbolikaw kulturach świata”, absolwentka Szkoły Tutorów Collegium Wratislavienseoraz studiów z zakresu zarządzania i promocji w kulturze, członkini Polskiej KomisjiAkredytacyjnej i Polskiej Akademii Nauk.

Zych-Studia-z-dziejow-katedry-na-Wawelu

Published

September 29, 2023

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-920-4