Turcyzmy w bułgarskich dialektach południowo-wschodnich : Dialekty rodopskie i wschodnie

Authors

Jordanka Georgiewa-Okoń

Keywords:

turcyzmy, bułgarskie dialekty, dialekty rodopskie, dialekty wschodnie

Synopsis

We współczesnym języku bułgarskim funkcjonuje wiele zapożyczeń tureckich związanych z turecką kulturą materialną, organizacją wojskową i administracją, będących następstwem długotrwałych kontaktów językowych między Bułgarami a Turkami osmańskimi. Dotychczas uwaga badaczy koncentrowała się na wyrazach pochodzenia tureckiego, funkcjonujących w języku literackim. Niniejsza praca przyjmuje inną optykę, obierając za przedmiot badań zapożyczenia w bułgarskich dialektach południowo-wschodnich. Jej zasadniczą część stanowi słownik turcyzmów podzielony na grupy semantyczne, uzupełniony o analizę fonetyczną i morfologiczną. Celem było pokazanie bogactwa form i znaczeń wyrazów pochodzenia tureckiego zachowanych w dialektach, a zgromadzony materiał może stanowić podstawę do dalszych badań nad językiem bułgarskim i tureckim.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WPROWADZENIE .......... 9
 • DIALEKTY BUŁGARSKIE .......... 11
 • Uwagi wstępne .......... 9
 • Dialekty rodopskie i wschodnie dialekty rupskie .......... 12
 • DIALEKTY TURECKIE NA BAŁKANACH .......... 13
 • ZAPOŻYCZENIA TURECKIE .......... 15
 • Adaptacja fonetyczna zapożyczeń tureckich .......... 16
 • Adaptacja morfologiczna zapożyczeń tureckich .......... 23
 • ŹRÓDŁA .......... 41
 • WYKAZ SKRÓTÓW .......... 42
 • ZNAKI UŻYWANE W TRANSKRYPCJI WYRAZÓW BUŁGARSKICH .......... 43
 • MATERIAŁ LEKSYKALNY .......... 44
 • Rzeczowniki .......... 45
 • Przymiotniki .......... 142
 • Przysłówki .......... 160
 • Wyrażenia wykrzyknikowe .......... 169
 • Partykuły .......... 173
 • Spójniki .......... 174
 • Zaimki .......... 176
 • Liczebniki .......... 176
 • Czasowniki .......... 177
 • BIBLIOGRAFIA .......... 195
 • INDEKS TURCYZMÓW W DIALEKTACH BUŁGARSKICH .......... 213
Georgiewa-Okon-Turcyzmy-w-bulgarskich-dialektach-poludniowo-wschodnich

Published

November 30, 2023

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-135-2