Neoimperializm rosyjski w kontekście wojny na Ukrainie

Authors

Małgorzata Kiwior-Filo (ed)
Jagiellonian University, Krakow
https://orcid.org/0000-0002-4797-8079
Ewa Bujwid-Kurek (ed)
Jagiellonian University, Krakow
https://orcid.org/0000-0001-7634-828X
Bartosz Kwieciński (ed)
Jagiellonian Univeristy, Krakow
https://orcid.org/0000-0002-3035-0269

Synopsis

Pozycja, którą oddajemy w ręce czytelnika, dotyczy aktualnej i bardzo ważnej problematyki szczególnie z perspektywy dwóch dyscyplin naukowych: dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz dyscypliny nauki o kulturze i religii. Poświęcona została bowiem nie tylko kwestii neoimperializmu rosyjskiego w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie, lecz także wyzwaniom, z którymi musiały się zmierzyć władze samorządowe i społeczność lokalna powiatu olkuskiego od początku agresji, tj. od 24 lutego 2022 r. Przykład Olkusza jak w soczewce ogniskuje większość problemów, przed jakimi stanęły władze lokalne oraz mieszkańcy, którzy postanowili aktywnie włączyć się w akcje pomocowe.
Redaktorzy

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Redaktorskich słów kilka. Nowe oblicza rosyjskiego imperializmu – wyzwania dla samorządowej pomocy humanitarnej .......... 7
 • MODUŁ TEORETYCZNY. NEOIMPERIALIZM ROSYJSKI W KONTEKŚCIE WOJNY W UKRAINIE
 • Rozdział I. Neoimperializm rosyjski – geneza i współczesne implikacje .......... 17
  Małgorzata Kiwior-Filo, Monika Kwiatkowska
 • Rozdział II. Zbrojna agresja Rosji, destabilizacja Ukrainy, kryzys humanitarny i jego skutki .......... 43
  Bartosz Kwieciński, Roman Kozlov
 • Rozdział III. Polska w obliczu wojny w Ukrainie – prawno-instytucjonalne uwarunkowania działań pomocowych i reakcja polskiego społeczeństwa .......... 77
  Ewa Bujwid-Kurek, Jakub Siatka
 • MODUŁ EMPIRYCZNY. WYZWANIA DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POWIATU OLKUSKIEGO
 • Rozdział IV. Powiat olkuski i nowe wyzwania po 24 lutego 2022 roku .......... 119
  Monika Kwiatkowska, Dawid Berbeć
 • Rozdział V. Problemy uchodźców i udzielona pomoc – studium przypadku na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w Olkuszu / powiecie olkuskim .......... 153
  Ewa Bujwid-Kurek, Jakub Siatka
 • Rozdział VI. Rozwój współpracy bilateralnej Olkusza i Niżyna w początkowym okresie wojny w Ukrainie (luty-wrzesień 2022 roku) .......... 199
  Mateusz Kamionka

Author Biographies

Małgorzata Kiwior-Filo, Jagiellonian University, Krakow

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, politolożka, badaczka współczesnych myśli politycznych, zwłaszcza włoskiej, i niedemokratycznych systemów władzy. Interesuje się także problematyką społeczną, bezpieczeństwem państwa oraz współczesny mi wyzwaniami i zagrożeniami systemów demokratycznych. Jest współredaktorką i autorką publikacji naukowych z zakresu współczesnych doktryn politycznych, w tym monografii Myśl polityczna włoskich liberałów wobec faszyzmu (Kraków 2013).

Ewa Bujwid-Kurek, Jagiellonian University, Krakow

Politolożka, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W pracy badawczej zajmuje się problematyką współczesnych systemów politycznych ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Jest autorką wielu publikacji, w tym kilku monografii naukowych, m.in.: Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne (Kraków 2008), Legitymizacja ustroju politycznego państw pojugosłowiańskich (Kraków 2019). Jest też współautorką m.in. podręcznika akademickiego Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (Kraków 2015) oraz monografii III Rzeczpospolita Polska 1990-2016. Opinie – dylematy – kontrowersje (Kraków 2016) i Culture and Identities (Beograd 2020). Przetłumaczyła z języka serbskiego na język polski Konstytucję Republiki Serbii i opatrzyła ją odautorskim wstępem; publikacja została wydana w ramach serii Biblioteka Sejmowa – Konstytucje Świata nakładem Wydawnictwa Sejmowego (Warszawa 2018).

Bartosz Kwieciński, Jagiellonian Univeristy, Krakow

Adiunkt w Zakładzie Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (wcześniej: Centrum Badań Holokaustu UJ). Historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej. Autor monografii Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady (Kraków 2012) oraz licznych artykułów w ramach krajowych i międzynarodowych grantów, w tym dwóch w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stale współpracuje z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Monika Kwiatkowska, Jagiellonian Univeristy, Kraków

Ukończyła studia wschodnie na Uniwersytecie Gdańskim oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obecnie kontynuuje naukę na kierunku studia strategiczne nad Azją. Jest beneficjentką „Grantu dla przyszłości dla wybitnych studentów” w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ, Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UJ, autorką licznych rozdziałów monograficznych, współautorką i redaktorką naukową monografii Undemocratic Systems of the Post-Cold War: Comparative Analysis of Selected States (Kraków 2023) oraz uczestniczką wielu konferencji naukowych o charakterze zarówno ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Specjalizuje się w strategii politycznej i gospodarczej państw Dalekiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem Półwyspu Koreańskiego, myśli konstruktywistycznej w stosunkach międzynarodowych oraz wpływie państw niedemokratycznych na środowisko międzynarodowe.

Roman Kozlov, Jagiellonian Univeristy, Krakow

Absolwent stosunków międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; związany z Kołem Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zespołem redakcyjnym czasopisma „ARENA. Sprawy Międzynarodowe”. Pracę magisterską, którą obronił z wynikiem bardzo dobrym, przygotowywał pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kiwior-Filo, prof. UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce związanej z Unią Europejską, stosunkach Ukrainy z UE, Rosją i Polską oraz Europą Środkowo-Wschodnią. Jest autorem m.in. następujących tekstów: Jemen – państwo na progu upadku, 100 dni wojny w Ukrainie, Przebieg wielowymiarowej konfrontacji między Rosją a Ukrainą. Studium wydarzeń lat 2014-2022, Perception and Rhetoric in the “Frontline States”: An Early Assessment of the Consequences of Russia’s War on Ukraine.

Jakub Siatka, Jagiellonian University

Absolwent politologii programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2022 r. obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w kontekście procesu transformacji systemowej w Polsce w latach 1989-2005 – zagadnienia wybrane” przygotowywaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bujwid-Kurek. Obecnie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i stypendystą Rektora UJ dla najlepszych studentów. Napisał kilka publikacji naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce społeczeństwa obywatelskiego, transformacji systemowych oraz polityki społecznej, w tym szczególnie polityki rodzinnej i senioralnej.

Dawid Berbeć, Jagiellonian Univeristy, Krakow

Absolwent latynoamerykańskich studiów licencjackich w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów magisterskich w zakresie stosunków międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współautorem i redaktorem monografii Undemocratic Systems of the Post-Cold War: Comparative Analysis of Selected States (Kraków 2023). W kręgu jego zainteresowań badawczych pozostają stosunki międzynarodowe Południowego Stożka, polityka zagraniczna Chile, Argentyny i Kuby, a także rola reżimów niedemokratycznych w systemie międzynarodowym.

Mateusz Kamionka

Adiunkt w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk społecznych (2020) specjalizujący się w tematyce obszaru postradzieckiego, w szczególności w aktywności społeczno-politycznej młodzieży w Europie Środkowej i Wschodniej. Pełni również funkcje kierownika Katedry Pedagogiki w Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz docenta w Państwowym Uniwersytecie w Sumach (Ukraina). Autor ponad 60 artykułów naukowych i publicystycznych wydanych m.in. w Niemczech, na Litwie, w Kazachstanie, Wielkiej Brytanii oraz Brazylii. Aktywny działacz organizacji pozarządowej, wiceprezes Stowarzyszenia SIMO w Olkuszu oraz międzynarodowy obserwator wyborów. Ma na swoim koncie ponad 15 misji zagranicznych.

Neoimperializm-rosyjski-w-kontekscie-wojny-na-Ukrainie

Published

November 24, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-879-5

Details about the available publication format: Paperback (Avaliable from january 2024)

Paperback (Avaliable from january 2024)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-878-8