Statutinis Teismas: Monografija

Authors

Ieva Deviatnikovaitė
Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, Lietuva
https://orcid.org/0000-0003-0982-878X

Keywords:

Klaipėda Territory Convention (Convention concerning the Memel Territory), Klaipėda Territory Statute (Statute of the Memel Territory), Statutory Court, Sovereignty, Autonomy, Constitutional Court, Administrative Court

Synopsis

THE STATUTORY COURT

In 1935 the Statutory Court was established in Lithuania, which functions was examination of the legality of laws and administrative acts of Greater Lithuania and Territory of Klaipėda. The book reveals the political, economic, and social context in which the idea of ​​establishing the Statutory Court was developed and at the same time it was destroyed. The monograph analyzes the concepts and doctrines at that time of sovereign rights, sovereignty, autonomy. The book also reveals M. Römeris’ enormous contribution in establishment of the Statutory Court, which essentially embodied the first judicial institution in Lithuania performing the function of a constitutional and administrative courts.

Santrauka

STATUTINIS TEISMAS

1935 m. Lietuvoje buvo įsteigtas Statutinis Teismas, kuris turėjo nagrinėti Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto įstatymų bei administracinių aktų teisėtumą. Knygoje atskleidžiamas politinis, ekonominis, socialinis kontekstas, kuriame gimė idėja steigti Statutinį Teismą, jis buvo įsteigtas, o kartu ir sužlugdytas. Monografijoje analizuojamos suvereno teisių, suvereniteto, autonomijos tuometinės sampratos ir doktrinos. Knygoje taip pat atskleidžiamas milžiniškas M. Römerio indėlis, steigiant Statutinį Teismą, kuris iš esmės įkūnijo pirmą konstitucinio ir administracinio teismo funkciją atliekančią teisminę instituciją Lietuvoje.

Chapters

 • I. STATUTINIO TEISMO STEIGIMO PRIELAIDOS
 • 1. Suvereno teisės ir autonomija .......... 30
 • 2. 1919 m. Veimaro Respublikos Konstitucija ir Reichsrecht bricht Landrecht principas .......... 47
 • 3. Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimas ir jo reikšmė steigiant Statutinį Teismą .......... 50
 • 4. Nesklandumai tarp Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto kaip kontekstas, kuriame buvo steigiamas Statutinis Teismas .......... 66
 • II. INSTITUCIJOS, RENGUSIOS STATUTINIO TEISMO KOMPETENCIJĄ IR STATUSĄ REGLAMENTUOJANČIUS AKTUS
 • 1. Valstybės Tarybos Klaipėdos komisija .......... 140
 • 2. Konsultantų komisija Klaipėdos krašto reikalams prie Ministrų kabineto .......... 155
 • III. STATUTINIS TEISMAS TEISĖS AKTUOSE IR PROJEKTUOSE
 • 1. Statutinis Teismas įstatymų projektuose .......... 218
 • 2. Aiškinamasis raštas grupei įstatymų projektų .......... 245
 • 3. Statutinio Teismo įstatymo aiškinamasis raštas .......... 251
 • 4. Gubernatoriaus teisių įstatymo projekto aiškinamasis raštas .......... 264
 • 5. Statutinio Teismo įstatymas .......... 274
 • 6. Statutinis Teismas 1936–1937 m. rengtuose Lietuvos Konstitucijos projektuose .......... 276
 • IV. STATUTINIO TEISMO SUDĖTIS IR LIKIMAS
 • 1. 1935 m. spalio 24 d. Nr. 927 Respublikos Prezidento aktas .......... 283
 • 2. Statutinio Teismo veikla .......... 285
 • 3. Vokiečių spauda, diplomatų pokalbiai ir pro memorijos .......... 288
 • V. STATUTINIS TEISMAS TARPUKARIO AUTORIŲ DARBUOSE
 • 1. M. Römerio indėlis steigiant Statutinį Teismą .......... 302
 • 2. R. Valsonoko „Klaipėdos problema“ .......... 365
 • 3. T. Petkevičiaus „Klaipėdos krašto statuto vykdymo priežiūra“ .......... 368
 • 4. J. Robinzono darbai .......... 376
 • 5. D. Krivicko „Klaipėdos krašto teisinė būklė Lietuvos konstitucinės teisės sistemoje pagal 1924 m. statutą“ .......... 381
 • 6. S. S. „Hagos tribunolo 1932 metų rugpjūčio 11 d. sprendimas ir jo reikšmė Klaipėdos krašto statuto aiškinimui“ .......... 395
 • 7. M. Anyso „Klaipėdos krašto konvencija ir statutas…“ .......... 397
 • 8. V. Vikerio „Klaipėdos krašto teismų veikimo ir organizaciniai trūkumai“ .......... 397
 • 9. „Klaipėdos prisijungimo sukaktį minint“ .......... 398
 • 10. Užsienio teisininkai apie Statutinį Teismą .......... 398
 • 11. Studentai apie Statutinį Teismą ir Klaipėdos kraštą .......... 424
Deviatnikovaite-Statutinis-Teismas

Published

December 18, 2023

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-999-0