Młoda Rosja: Pozasystemowe formy kultury

Authors

Martyna Kowalska (ed)
Jagiellonian University, Krakow, Poland
https://orcid.org/0000-0002-2349-3050
Bartłomiej Brążkiewicz (ed)
Jagiellonian University, Krakow, Poland
https://orcid.org/0000-0003-2223-8151

Keywords:

Russia, russian culture, theater, literature

Synopsis

Monografia została obmyślona w momencie, gdy rozważania nad Rosją, jej historią, kulturą czy mentalnością nagle stały się niepopularne w polskim dyskursie naukowym, a jednocześnie pozostają niezwykle potrzebne i mają szansę odegrać ważną rolę społeczną, pomagając czytelnikom w uchwyceniu istotnych cech charakteryzujących kulturowo-społeczną i ideową przestrzeń rosyjską. […] Tom odznacza się wielogłosowością, dyferencjacją tematyki i metodologii oraz różnym stopniem szczegółowości, a jednocześnie jest zaskakująco spójny, ponieważ wydobywa nieoczywiste aspekty systemowości i niesystemowości, które okazują się zdumiewająco sobie bliskie. W różnorodnych przykładach negacji zastanych form autorzy zbioru wykazali bowiem odniesienia do tych samych kategorii: prawdy, szczerości, autentyczności i prawa indywidualizacji przeżycia.
dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

Tom stanowi potrzebną, bardzo wartościową publikację, radykalnie poszerzającą wiedzę o współczesnej kulturze rosyjskiej w jej pozasystemowych emanacjach, które – jak przekonują Autorzy – są istotnym głosem młodego pokolenia Rosjan niewpisujących się w oficjalną propagandowo-polityczną, agresywną narrację władz państwowych bądź świadomie sprzeciwiających się unifikującym tendencjom współczesnej kultury masowej.
dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ

Chapters

Author Biographies

Martyna Kowalska, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Zainteresowania naukowe: współczesna literatura i kultura rosyjska, kultura młodzieżowa w Rosji i ZSRR, rosyjska proza kobiet. Najważniejsze publikacje: Aleksander Sołżenicyn. Homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy, Toruń 2011, W Kręgu Problemów Emigracji; Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, Kraków 2014 – współredaktor (z M. Kuryłowiczem); The Theme of Freedom in Maria Arbatova’s Drama, „Mundo Eslavo” 2020, Vol. 19, s. 133-140; Wybrane aspekty ewolucji prozy kobiet – dwa pokolenia, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2020, nr 30, s. 113-127; Echa subkultury hipisowskiej w opowieści Iriny Bogatyriewej „AutoSTOP”, „Slavia Orientalis” 2022, nr 1, s. 117-132.

Bartłomiej Brążkiewicz, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Zainteresowania naukowe: literaturoznawstwo rosyjskie, antropologia kultury rosyjskiej (w szczególności szaleństwo w kulturze rosyjskiej; choroba psychiczna w kontekstach: religijnym, społecznym i politycznym; filozofia i antropologia Petersburga; „tekst miejski” i „tekst miasta” Petersburga). Najważniejsze publikacje: Psychiatria radziecka jako instrument walki z opozycją polityczną w latach 1918-1984, Toruń 2004; Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej, Kraków 2011, Societas, 27; „Смирительная рубашка для гениев” Сергея Арно или вопрос o литературном кризисе, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” 2017, nr 13, s. 235-244; Petersburg – miasto jako bohater literacki, „Kultura Słowian” 2018, nr 14, s. 305-333; Потерянный во времени. Сюжетные сложности современной русской прозы. Выбранные примеры, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, red. A. Dudek, Kraków 2019, s. 591- 601; W zderzeniu z teraźniejszością. Dialogiczność współczesnej prozy petersburskiej, „Ethos” 2020, nr 1(129), s. 91-116; Decyzyjna niedyspozycja. Niektóre oblicza relatywizmu w wybranych utworach prozatorskich Jegora Fietisova, „Kultura Słowian” 2021, nr 17, s. 249-266; Powtórzenie jako konsekwencja zapomnienia w powieści Wiaczesława Rybakowa „На мохнатой спине”, „Kultura Słowian” 2022, nr 18, s. 241-250.

Olga Caspers, Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany

Doktor nauk filozoficznych, docent w Katedrze Slawistyki. Zainteresowania naukowe: rosyjska kultura protestu, kultura codzienna i teoria mody, multimodalne nauczanie języka i literatury rosyjskiej, filmoznawstwo. Najważniejsze publikacje: Ein Schriftsteller im Dienst der Ideologie. Zur Dostoevskij-Rezeption in der Sowjetunion, Arbeiten und Texte zur Slavistik, München–Berlin Washington 2012; Подпольный поэт и портной. Дискурс моды в трилогии Эдуарда Лимонова «Русское», [w:] Fashion, Consumption and Everyday Culture in the Soviet Union between 1945 and 1985, München 2014, s. 199-211; Кинематографический диалог культур Веры Сторожевой. Парадигма российских ценностей и их преподавание в иностранной аудитории на ма-териале современных отечественных фильмов, [w:] Сборник материалов VI Международной научной конференции «Современные проблемы славянской филологии: гуманитарные ценности в славянских языках и культурах», Taйбей 2015, s. 247-260; Wir werden unsere Musik singen. Musikalische Protestkultur im gegenwärtigen Russland, [w:] Why Music Matters, ed. Rüdiger Ritter, Marburg 2023.

Florence Corrado, University of Bordeaux, Bordeaux, Francje

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o literaturze. Zainteresowania naukowe: poezja rosyjska XX i XXI wieku, współczesna poezja polska, relacje międzypoetyką a etyką oraz kwestia transmisji pamięci w kulturze słowiańskiej. Najważniejsze publikacje: La poésie, mémoire de l’Autre. Lecture d’un poème de Zbigniew Herbert, [w:] Pologne plurielle. Mémoire de l’autre dans la Pologne contemporaine, éd. F. Corrado-Kazanski, A. Wojda, Pessac 2021, s. 135-142; Sobornost’ and Humanism. Cultural-Philosophical Analysis of V. Ivanov Essay. Legion and Sobornost’, „RUDN Journal of Philosophy” 2020, Vol. 24, No. 2, s. 187-200; Les Essais en vers et en prose (1817) de Konstantin Batiouchkov. La poésie au service de la langue et de l’homme, „Slavica Occitania” 2020, No. 50, s. 111-123; Traduire le vers libre. Lecture de deux poèmes de Tadeusz Różewicz traduits en russe, „Modernités russes” 2018, No. 17, s. 165-180; L’ascèse du verbe dans la poésie de Gennadij Ajgi, „Modernités russes” 2017, No. hors-série, s. 107-113.

Michał Kuryłowicz, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Zainteresowania naukowe: systemy polityczne Azji Centralnej, polityka pamięci na obszarze poradzieckim, systemy edukacyjne państw byłego ZSRR. Najważniejsze publikacje: Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji, Kraków 2015 – współredaktor (z M. Kowalską); To Speak to the Hegemon. The Visions of Soviet Past in the History Coursebooks of Central Asia Countries, „Politeja” 2023, nr 1(82), s. 395-408; Analogie historyczne w działaniu politycznym. Casus Kazachstanu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2022, nr 3, s. 61-79; Une présence dans l’absence. La permanence des traces des Lemkoviens dans le Sud-Est de la Pologne, [w:] Pologne plurielle. Mémoire de l’Autre dans la Pologne contemporaine, éd. F. Corrado-Kazanski, A. Wojda, Pessac 2021.

Marta Lechowska, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Doktor nauk humanistycznych; filozof, rosjoznawczyni. Adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Zainteresowania: filozofia kultury i teatru, rosyjski teatr współczesny; rosyjska filozofia religijna. Najważniejsze publikacje naukowe: Teatr misteryjny w kulturze rosyjskiej, Kraków 2015, Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, 20; Between Idol and Icon. A Critical Appraisal of the Mystery Project of Culture by Vyacheslav Ivanov in the Context of the Thought of Jean-Luc Marion, [w:] Apology of Culture. Religion and Culture in Russian Thought, ed. A. Mrówczyński-Van Allen, T. Obolevitch, P. Rojek, Eugene, OR 2015, s. 153-161; Perverse heroism. Vyacheslav Ivanov’s dialogue with Nietzsche, „Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies” 2020, Vol. 36, No. 2, s. 254-263; Маскарад как бегство от самого себя: рассуждения Федора Степуна о человеке, времени и вечности, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2019, Antropologia Kultury Rosyjskiej; Sztuka pamięci. O spektaklu „Memoria” w kontekście koncepcji kultury tragicznej, „Kultura Słowian” 2022, nr 18, s. 147-160.

Pascale Melani, University of Bordeaux, Bordeaux, Francja

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Zainteresowania naukowe: historia życia muzycznego i dramaturgii operowej w Rosji (1880-1914). Najważniejsze publikacje: L’Opéra privé de Moscou et l’avènement du spectacle d’opéra moderne en Russie, Paris 2012; Musiques et cultures nationales en Europe centrale et orientale, „Revue des études slaves” 2013, Vol. 84, No. 3-4, s. 355-360 (with D. Francfort); Les coulisses du Ballet. Petipa contre Teliakovski, „Slavica Occitania” 2016, No. 43, s. 263-283; Le Marché des Innocents. Les avatars parisiens d’un ballet de Marius Petipa, [w:] À la recherche de Marius Petipa. Un itinéraire franco-russe. Gros plan sur La Bayadère, Pessac 2019, s. 27-34.

Sergey Troitskiy, Estońskie Muzuem Literatury

Doktor nauk filozoficznych. Zainteresowania naukowe: historia i teoria kultury rosyjskiej, rosyjska awangarda, teoria wykluczenia kulturowego i stref granicznych, filozofia humoru. Najważniejsze publikacje: Is parody dangerous?, „The European Journal of Humour Research” 2021, Vol. 9, No. 2, s. 92-111; Топография чужого: национальные стереотипы учебников географии как основание карикатур- ной визуализации представлений о пространстве на стыке XIX-XX веков, „ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotic” 2021, No. 4(30), s. 234-255; Русский” юмор в контексте направлений юмористической коммуникации: причины гелотофо- бии как социального явления, „Studia Rossica Posnaniensia” 2022, Vol. 47, No. 1, s. 91-110; In Search of Total Order. Solidifying Borders and a Stable Identity, „Journal of Frontier Studies” 2021, Vol. 6(1).

Elżbieta Żak, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, starszy wykładowca w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Zajmuje się językiem rosyjskim, kulturą i literaturą Rosji współczesnej oraz zagadnieniami związanymi ze społeczeństwem postsowieckim, muzyką rosyjską, popkulturą, a także postsowiecką świadomością zbiorową oraz jej przemianami w krajach byłego ZSRR. Najważniejsze publikacje: Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku. Bohater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina, Kraków 2014, Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, 17; La mythification de la mémoire de l’URSS et de la République populaire de Pologne (PRL), [w:] Pologne plurielle. Mémoire de l’Autre dans la Pologne contemporaine, éd. F. Corrado-Kazanski, A. Wojda, Pessac 2021, s. 19-30; Tożsamość państwowa czy komunikacja międzykulturowa? Problemy językowe we współczesnym Kirgistanie, [w:] Kirgistan – oblicza transformacji. Kraków 2020, s. 185-205; Odwiedziny w „nieucywilizowanej” przestrzeni, [w:] Kirgistan – oblicza transformacji, Kraków 2020, s. 361-365; „Karnawał rewolucji. Olga Sławnikowa „2017”, [w:] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, Kraków 2017, s. 99-109, Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, 21; Traumatyczny smak wolności w Rosji postsowieckiej, [w:] „Я выбираю свободу…”. Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, red. Katarzyna Syska, Urszula Trojanowska, Aleksander Wawrzyńczak, Katowice 2015, s. 55-74, Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego, 14.

Kowalska-Brazkiewicz-Mloda-Rosja

Published

January 19, 2024

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8368-021-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8368-020-0