Wspólnoty wartości: Dziedzictwo i tożsamość

Authors

Franciszek Czech (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0001-9499-4007
Leszek Korporowicz (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0002-5890-5991
Paweł Plichta (ed)
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0001-6976-9350

Keywords:

Swiss Confederation, polish culture, community, European Union

Synopsis

Zainteresowania intelektualne – a w ślad za tym naukowe i społeczne – Profesora Andrzeja Porębskiego od samego początku jego aktywności na wielu polach wiązały się z poszukiwaniem tego, co w różnorodności współczesnego świata pozwala łączyć odmienne typy wartości, działań oraz reguł ładu społecznego. W analitycznym, ale i humanistycznie przysposobionym podejściu Profesora można dostrzec metodyczne dążenie do harmonijnego połączenia potrzeby uszanowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz otwarcia na nieuniknione przeobrażenia. Tak określone ramy intelektualne stanowią istotny punkt odniesienia dla refleksji, którą podjęli autorzy niniejszego tomu dedykowanego Profesorowi Andrzejowi Porębskiemu.
Na tom złożyły się studia, których autorzy podejmują kwestie pryncypialne dla zrozumienia jednostki, jej duchowego wymiaru, powinności i roli w świecie, oraz funkcjonowania społeczeństw, także takie, w których formułowane są różne niepokoje, wynikające nie tyle z pesymizmu czy katastrofizmu, ile z troski i odpowiedzialności za wspólnotę. Nie mogło również zabraknąć rozdziałów podejmujących problematykę niezwykle inspirującej wspólnoty, jaką jest Konfederacja Szwajcarska, oraz innych społeczeństw i kultur europejskich współtworzących ulegający nieustannym przeobrażeniom, ale niezmiennie stanowiący dla nas punkt odniesienia krąg kulturowy. Do tej kategorii w sposób szczególny przynależą również rozdziały traktujące o Polakach, Polsce i polskiej kulturze. Wreszcie w tomie można znaleźć rozdziały dotyczące innych, niekiedy odległych regionów – autorzy podejmują wątek współistnienia kultur w różnych kontekstach, a przede wszystkim wspólnot kulturowych, ich dziedzictwa oraz tożsamości.

Chapters

Author Biographies

Franciszek Czech, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog i kulturoznawca z socjologicznym habitusem, zatrudniony w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę kultury politycznej i związków kultury z polityką, a także zagadnienia globalizacyjne i współczesne problemy Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Filipin.

Leszek Korporowicz, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog kultury, pracownik naukowy Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ, kierownik Zakładu Humanistycznych Problemów Nauk o Kulturze, współzałożyciel, a obecnie prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Pełnił kierownicze funkcje akademickie na uczelniach Warszawy i Krakowa. Autor prac z dziedziny socjologii kultury, studiów międzykulturowych, teoretycznych i metodologicznych podstaw badań ewaluacyjnych, autor projektów animujących humanistyczny kierunek analiz kultury współczesnej, jak Jagiellońskie Studia Kulturowe. Doktor honorowy Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie. Jego główne prace to: Tworzenie sensu. Język – kultura – komunikacja (Warszawa 1993), Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji (Warszawa 1996), Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania (Kraków 2011); współredaktor m.in.: Komunikacja międzykulturowa (t. 1-2, Warszawa 1995-1996), Ewaluacja w edukacji (Warszawa 1997), Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego (Kraków 2016), Jagiellonian Ideas towards Challenges of Modern Times (Kraków 2017), Studia kulturowe (Kraków 2022, seria: Słowniki Społeczne).

Paweł Plichta, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, religioznawca, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedzictwa kulturowego, Biblii jako wieloaspektowego tekstu kulturotwórczego i jego recepcji w kulturach. Jest autorem m.in. monografii pt. Estera w kulturach. Rzecz o biblijnych toposach (Kraków 2014). Zajmuje się również problematyką turystyki kulturowej i religijnej (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Malta, Litwa), obecnie w szczególności pielgrzymkami do Santiago de Compostela.

Bogdan Szlachta, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, prawnik i filozof, autor kilku monografii i zbiorów esejów, kilkuset artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych, redaktor wielu prac zbiorowych i wyborów tekstów, redaktor Słownika społecznego (Kraków 2004) i współredaktor serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej; redaktor „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” (od 2004 r.) i „Myśli Politycznej” (od 2019 r.); członek Academia Europaea z siedzibą w Londynie i Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Sylwia Jaskuła, University of Lomza

Dr hab., prof. Akademii Łomżyńskiej, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, autorka wielu artykułów na temat kultury i rzeczywistości hybrydalnej, edukacji międzykulturowej, przemian w edukacji, ewaluacji rozwojowej, kompetencji międzykulturowych i informacyjnych. Animatorka badań porównawczych nad kulturowymi i edukacyjnymi aspektami współczesnego społeczeństwa „konceptualnego”. Ekspertka w zakresie strategii ewaluacyjnych i programów szkoleniowych w edukacji na rzecz transformacji społecznej, komunikacji i innowacji. Główne prace to: Sztuka w służbie edukacji (Warszawa 2010), Ewaluacja społeczna w edukacji (Kraków 2018); redaktor tomu Rzeczywistość hybrydalna. Pomiędzy bytami (Kraków 2022).

Józef Łucyszyn CM, Theological Institute of the Missionary Fathers in Cracow

Duchowny katolicki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, doktor nauk teologicznych w zakresie nauki społecznej Kościoła. W latach 2009-2011 był rektorem Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują studia nad rozumieniem i praktykowaniem tolerancji, recepcję wartości i idei jagiellońskich, idee i twórczość Pawła Włodkowica, nauczanie Jana Pawła II, katolicką naukę społeczną, myśl teologiczną, społeczną i polityczną. Jego najważniejszą książką jest Polska tradycja tolerancji w kontekście kształtowania nowego społeczeństwa. Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II. Recepcja polskiej myśli teologicznej i politycznej (Kraków 2014).

Dariusz Juruś, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się filozofią polityki, głównie libertarianizmem (W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu, Kraków 2012) i teorią własności (Filozoficzne koncepcje własności. Od Platona do Marksa, Kraków 2023). W kręgu jego zainteresowań leży także problematyka etyczna, estetyczna i aksjologiczna.

Tomasz R. Szymczyński, Adam Mickiewicz University in Poznań

Dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniony na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują możliwości zastosowania perspektywy hermeneutycznej w polu metodologii nauk społecznych i humanistycznych, filozofii polityki, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, studiów europeistycznych, sinologicznych, regionalnych, jak również problematykę przekładoznawstwa oraz tożsamości zbiorowych i komunikacji międzykulturowej oraz interdyscyplinarnej, ujmowanych z metodologicznej perspektywy hermeneutyki wielojęzykowości. Opublikował m.in. monografię pt. Polityka drogi okrężnej jako strategia sensu w chińskim obszarze kulturowym z perspektywy hermeneutyki wielojęzykowości (Poznań 2020).

Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr i jednocześnie pełni funkcję Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Nauk Społecznych. Naukowo zajmuje się komunikowaniem międzykulturowym, studiami nad pluralizmem kulturowym w mediach, dyplomacją diaspor, mediami diaspor oraz polityką wielokulturowości w Szwajcarii.

Krzysztof Koźbiał, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich. W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na europejskich mikropaństwach (szczególnie na Liechtensteinie), systemach politycznych państw europejskich (w szczególności Czech i państw niemieckojęzycznych) oraz na procesie integracji europejskiej, a zwłaszcza rozszerzeniu w kierunku Bałkanów.

Agnieszka Nitszke, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: integracja europejska, w tym polityki europejskie i instytucje UE, a także partie polityczne i ich wpływ na proces decyzyjny. Autorka monografii: Zasada federalizmu w państwach niemieckojęzycznych (Kraków 2013) oraz System agencji Unii Europejskiej (Kraków 2017), a także serii artykułów poświęconych integracji europejskiej i partiom politycznym. W latach 2016-2019 była członkinią zespołu realizującego grant Jean Monnet Chair dla prof. Janusza Węca „European Union in Crisis: What’s Wrong and How to Fix It”.

Piotr Obacz, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor, adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, International Political Science Association i Association for Political Theory.

Wojciech Mazur, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr hab. nauk humanistycznych, historyk, pracownik Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szczególnie interesuje się problematyką międzynarodowych aspektów funkcjonowania sił zbrojnych II Rzeczypospolitej. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych.

Tadeusz Paleczny, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Profesor socjologii, przez całe życie zawodowe związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym obronił doktorat (1987) i uzyskał habilitację (1993). Jeden z założycieli oraz długoletni dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych. Jego zainteresowania dotyczą problemów wielokulturowości, nowych ruchów społecznych oraz imigracji w Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Ostatnia z jego licznych książek nosi tytuł Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości (2017).

Dorota Praszałowicz, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Prof. dr hab., socjolożka. Kieruje Katedrą Migracji i Stosunków Etnicznych w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini grupy Badaczki i Badacze na Granicy, Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Polskiej Diaspory, zasiada w Zarządzie Polish American Historical Association.

Denys Pilipowicz, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor, adiunkt w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół ukraińskiej myśli filozoficznej XVIII w. oraz ukraińskiej kultury duchowej pogranicza polsko-ukraińskiego. Autor monografii poświęconej filozofii Hryhorija Skoworody Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda. Filozofia – teologia – mistyka (Kraków 2010), monografii analizującej recepcję twórczości Skoworody w polskiej nauce Skoworodiana polskie. Recepcja myśli filozoficznej i twórczości literackiej Hryhorija Skoworody w Polsce (Kraków 2022); współredaktor edycji materiałów źródłowych do dziejów ukraińskiej kultury duchowej ziemi przemyskiej Брама святого Івана. Перемиська барокова епітафія (Перемишль 2005) oraz Катихисіс або бароковий душпастирський сад (Перемишль 2007).

Barbara Weżgowiec, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor literaturoznawstwa. Pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą regionalizmu w literaturze, kategorii przestrzeni, relacji między pamięcią, miastem i literaturą, a także dziedzictwa kulturowego – szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej oraz narracji tożsamościowych. Autorka monografii Pisarz i miasto. Gdańsk w prozie Stefana Chwina (Kraków 2020).

Andrzej Dudek, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, kierownik Zakładu Antropologii Kultury Rosyjskiej UJ; redaktor naczelny kwartalnika PAN „Slavia Orientalis”. Zainteresowania badawcze: antropologia kultury rosyjskiej, religijne inspiracje w kulturze rosyjskiej, literatura i kultura Wieku Srebrnego w Rosji, rosyjskie i zachodnie koncepcje kultury.

Ewa Bujwid-Kurek, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Prof. dr hab., politolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2015-2020 kierownik Katedry Współczesnych Transformacji Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, w latach 2014-2016 prodziekan WSMiP UJ ds. współpracy międzynarodowej i nauki, 2016-2019, w kolejnej kadencji, prodziekan ds. nauki. Od 2022 r. przewodnicząca Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Członkini Komisji Bałkanistyki PAN Oddział w Poznaniu. Od 2022 r. członkini zespołu specjalistycznego/eksperckiego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Laureatka kilkunastu nagród JM Rektora UJ za osiągnięcia naukowe. Autorka kilku książek i kilkuset artykułów naukowych, wśród których znajdują się publikacje w językach: serbskim, rosyjskim, angielskim, hiszpańskim. Zainteresowania naukowe to w głównej mierze współczesne systemy polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w tym państw pojugosłowiańskich.

Jadwiga Romanowska, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, asystent w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego i porównawczych studiów cywilizacji na UJ oraz podyplomowych studiów: prowadzenie zespołów tanecznych, specjalizacja – taniec współczesny, na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dyplomowana instruktorka tańca. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół pojęcia transkulturacji oraz tożsamości transkulturowej, kultury popularnej, kultury Hiszpanii, a także szeroko rozumianej antropologii tańca.

Ewa Kamińska, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor, jest absolwentką Uniwersytetu Hamburskiego na kierunkach japonistyka, historia sztuki i slawistyka. Studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa i historii sztuki ukończyła w Hamburgu, w Instytucie Japonistyki. Jej obszarami badawczymi są sztuka japońska ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego rzemiosła artystycznego, kontakty kulturowe Japonii z Europą, proces kształtowania i zmian wyobrażeń o Japonii w Europie oraz estetyka w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa japońskiego. Jest autorką książki Rezeption japanischer Kultur in Deutschland: Zeitgenössische Keramik als Fallstudie (Recepcja kultury japońskiej w Niemczech. Współczesna ceramika jako studium przypadku, Kraków 2012). Obecnie pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jakub Kościółek, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Absolwent kulturoznawstwa międzynarodowego, studiów bliskowschodnich oraz ukrainoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Autor monografii: Konflikt w Darfurze (Toruń 2010) oraz USA wobec ludobójstwa w Afryce. Rola amerykańskiej kultury politycznej w ewolucji polityki antyludobójczej (Warszawa 2019). Prezes Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL w Krakowie. Kierownik projektów badawczych realizowanych w ramach programu Horizon 2020: „MiCreate – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe” (2019-2022) i „NEW ABC – Networking the Educational World: Across Boundaries for Community-Building” (2021-2024). W ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego kieruje projektem „Kultura wykluczenia – bezpłodność i impotencja w społeczeństwach afrykańskich” (2023/2024).

Elżbieta Binczycka-Gacek, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor literaturoznawstwa ze specjalnością komparatystyka literacka; kulturoznawczymi, absolwentka religioznawstwa. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kontekstach Kultury” i „Roczniku Komparatystycznym”. Specjalizuje się w black studies, studiach nad mitem i badaniach nad trudnym dziedzictwem kolonializmu.

Jan Lencznarowicz, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk zatrudniony w Instytucie Amerykanistyki i Polonii UJ. Jego główne obszary badawcze to polska emigracja polityczna w XX w., polska grupa etniczna w Australii, historia Australii oraz mity polityczne i nacjonalizm w historii nowożytnej. Jest autorem trzech monografii: Prasa i społeczność polska w Australii. 1928-1980 (Kraków 1994), Australia (Warszawa 2005), Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej. 1944-1956 (Kraków 2009). Na jego dorobek publikacyjny składają się również liczne artykuły w języku polskim i angielskim.

Czech-Wspolnoty-wartosci-Dziedzctwo-i-tozsamosc

Published

February 2, 2024

Series

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 62 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 62 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-090-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-075-1