Multimodalność komunikacji

Authors

Justyna Winiarska (ed)
Jagiellonian University, Poland
https://orcid.org/0000-0002-6233-4191
Aneta Załazinska (ed)
Jagiellonian University, Poland
https://orcid.org/0000-0002-5034-6478

Keywords:

communication, emblematic gestures, cultural gestures

Synopsis

Oddajemy w Państwa ręce tom Multimodalność komunikacji - pierwszy z nowej serii Obrazowanie w Komunikacji. Składają się nań zróżnicowane teksty, które łączy przekonanie autorów o konieczności widzenia zjawisk komunikacyjnych na szerokim interdyscyplinarnym tle. Jesteśmy przekonane, że komunikacja międzyludzka, w której splatają się słowa, zachowania, postawy, intencje i emocje, musi być rozpatrywana z zastosowaniem narzędzi pozwalających ją badać w całej złożoności. Multimodalność komunikacji niewątpliwie stanowi wyzwanie metodologiczne, jednak sprostać mu mogą nauki kognitywne. Jedną z nich jest językoznawstwo kognitywne spod znaku Ronalda Langackera, George'a Lakoffa czy Marka Johnsona.

Chapters

 • Multimodalność komunikacji w perspektywie kognitywizmu .......... 7
  Justyna Winiarska, Aneta Załazinska
 • Gesty emblematyczne młodzieży polskiej i niemieckiej. Metoda badawcza oraz analiza wybranych emblematów .......... 19
  Ewa Jarmołowicz-Nowikow
 • Człowiek negujący – multimodalne studium cielesnych wyrazów negacji towarzyszących mowie .......... 47
  Jolanta Antas, Sonia Gembalczyk
 • Gesty zachowane w języku. Relacje między językowymi i niejęzykowymi sposobami wyrażania znaczeń na przykładzie analizy semantyki frazeologizmu gestycznego podać komuś rękę .......... 57
  Izabela Kraśnicka-Wilk
 • Obrazowanie w geście kultowym: analiza znaku krzyża z wykorzystaniem koncepcji schematów wyobrażeniowych .......... 73
  Beata Drabik
 • Językowa interpretacja obrazu przez dzieci z zespołem Aspergera .......... 89
  Anna Chudzik

Author Biographies

Justyna Winiarska, Jagiellonian University, Poland

Adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii języka, zwłaszcza jego modelu proponowanego przez językoznawstwo kognitywne – metodologię tę wykorzystuje w analizie komunikatów multimodalnych (Plakat
jako przykład multimodalnego amalgamatu), tekstów poetyckich („Liście podzwaniające śmiercią…” Sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej), naukowych (Znak językowy jako przykład metafory ontologicznej w nauce) i filozoficznych (Konceptualizacje JA i DRUGIEGO w filozoficznym i poetyckim dyskursie miłosnym), poszukując jednocześnie filozoficznych źródeł językoznawstwa kognitywnego (Conceptual metaphor – the idea of cognitive linguists or the idea of Ludwig Wittgenstein?; Ludwig Wittgenstein – nieobecny patron językoznawstwa kognitywnego),
a także badając relacje między nim a innymi naukami (Kognitywizm – językoznawstwo
otwarte?).

Aneta Załazinska, Jagiellonian University, Poland

Językoznawca, adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek Zespołu Kultury Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Autorka książek: Obraz, słowo, gest (2016), Niewerbalna struktura dialogu (2006), Schematy myśli wyrażane w gestach (2001), Retoryka podręczna (2005) i Retoryka codzienna (2010; współautor: Michał Rusinek). Wraz z Michałem Rusinkiem napisała książkę dla dzieci Co ty mówisz?! Magia słów, czyli retoryka dla dzieci (2013). Juror konkursów krasomówczych, dydaktyk w zakresie językoznawstwa, retoryki i komunikacji interpersonalnej, współautorka gimnazjalnych podręczników do języka polskiego. Zainteresowania naukowe: semantyka i pragmatyka mowy, filozofia języka i teoria komunikowania (badania dotyczące komunikacji niewerbalnej oraz gestów towarzyszących mowie).

Ewa Jarmołowicz-Nowikow, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: komunikacja multimodalna, zwłaszcza jej niewerbalny aspekt, oraz komunikacja międzykulturowa. Większość swojej pracy badawczej poświęciła gestowi wskazywania. Brała udział w projektach badawczych, m.in. poświęconych porównaniu multimodalnych zachowań dziewięciolatków i osób dorosłych w sytuacji narracji, opracowaniu modeli realizacji wybranych multimodalnych aktów dialogowych w zadaniu dialogowym, a także parajęzykowym aspektom komunikacji międzykulturowej.

Jolanta Antas, Jagiellonian University, Poland

Kierownik Katedry Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka m.in. książek: O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji (1991), O kłamstwie i kłamaniu (2000, 2013), w której m.in. podjęła temat kłamstwa zwierząt i zagadnienia roli gestu w komunikacji ze zwierzęciem. Autorka monografii Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia (2013), w której poruszyła zagadnienie komunikacji z innymi gatunkami za pośrednictwem ciała, oraz popularnonaukowej monografii Rozmowy z psem, czyli komunikacja międzygatunkowa (2014).

Sonia Gembalczyk, Jagiellonian University, Poland

Magister filologii polskiej i germańskiej, doktorantka w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską o towarzyszącym mowie cielesnym wyrażaniu przeczenia i potwierdzenia pisze pod opieką naukową prof. dr hab. Jolanty Antas. Zrealizowała projekt badawczy związany z komunikacją w urzędzie. Autorka książki „Rzucać” – co, czym, kto, kogo? Studium semantyczne (2002), współautorka przewodnika po rybnickich trasach rowerowych i książeczki edukacyjnej dla dzieci Biały ząbek – moja pierwsza wizyta u dentysty. Interesuje się językoznawstwem kognitywnym, teorią komunikacji i pragmatyką językową, a w szczególności niewerbalną warstwą wypowiedzi.

Izabela Kraśnicka-Wilk, Jagiellonian University, Poland

Adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Mówiące ciało. Analiza utrwalonych we frazeologii werbalnych zachowań człowieka oraz prac poświęconych komunikacji multimodalnej, przede wszystkim gestom towarzyszącym mowie, a także frazeologii języka polskiego. Redaktor wielu publikacji naukowych i dydaktycznych, członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

Beata Drabik, Jagiellonian University, Poland

Językoznawca, adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik i wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ. Wykłada także w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz na aplikacjach radcowskich w Krakowie i Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego PAN. Juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a także juror w konkursach krasomówczych. Pracowała jako redaktor Wielkiego słownika języka polskiego opracowywanego w Instytucie Języka Polskiego PAN. Zainteresowania naukowe: semantyka i pragmatyka mowy, retoryka, teoria komunikacji, komunikacja niewerbalna, grzeczność językowa, język religijny i język prawa.

Marta Korendo, Pedagogical University of Kraków

Filolog polski i logopeda, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą – a także dzieci dyslektycznych i niesłyszących. Zainteresowania naukowe skupia głównie wokół znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, a także monografii Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych (2009) i Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera oraz współautorką Wczesnej interwencji terapeutycznej (2007) i testu (SWM) do badania zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem terapeutów praktyków oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Zdzisława Orłowska-Popek, Pedagogical University of Kraków

Filolog polski i logopeda, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autyzmem, zespołem Aspergera, niesłyszących i dyslektycznych. Jest autorką wielu artykułów opisujących budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej – na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących (2017).

Anna Chudzik, Jagiellonian University, Poland

Adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym (2002), Inskrypcje w przestrzeni miejskiej. Studium pragmalingwistyczne (2010) oraz licznych artykułów poświęconych językowi i różnym formom komunikacji. Zainteresowania naukowe: komunikacja medialna, semiotyka i semantyka Internetu, antropologia kultury i komunikacji.

Winiarska-Zalazinska-Obrazowanie-w-komunikacji

Published

February 23, 2018

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-898-4