Różne barwy historiografii: Księga z okazji jubileuszu 65. urodzin Profesora Jerzego Maronia

Authors

Jacek Jędrysiak (ed)
University of Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0002-5472-136X
Daniel Koreś (ed)
University of Wrocław
https://orcid.org/0000-0003-2766-845X
Daniel Wojtucki (ed)
University of Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-8539-4410

Keywords:

military history, history of historiography, Professor Jerzy Maroń

Synopsis

Profesor Jerzy Maroń to w środowisku polskich historyków człowiek instytucja, znany polihistor, który jest autorytetem sprawnie poruszającym się w realiach niemal każdej epoki historycznej. Szczególnie studia militarne przyniosły mu liczne grono uczniów i naśladowców, zwanych niekiedy „wrocławską szkołą historii wojskowości”. Prezentowany zbiór tekstów przyjaciół i uczniów Mistrza stanowi unikalną szansę na zapoznanie się z bogactwem zainteresowań Jubilata. Księga ku jego czci zawiera oryginalne wyniki badań inspirowane postacią tego wybitnego uczonego, dedykowane mu z okazji 65. rocznicy urodzin.

Chapters

Author Biographies

Jacek Jędrysiak, University of Wrocław, Poland

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Sekcji Wydawniczej Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. Redaktor naczelny (2019-2024) i zastępca redaktora naczelnego (od 2024) kwartalnika „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. Autor monografii Prussian Strategic Thought 1815-1830: Beyond Clausewitz (Boston-Leiden 2020). Współredaktor edycji wspomnień Józefa Marii Ruszara Czerwone pająki. Dziennik żołnierza LWP (Warszawa 2017). Specjalizuje się w historii XIX w., historii Prus i Niemiec, historii myśli wojskowej, niemieckiej polityce wojskowej na ziemiach polskich 1815-1918 i kwestii zasadniczej służby wojskowej w LWP

Daniel Koreś, University of Wrocław

Ur. w 1977 r., absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii XX w., pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Oddziału IPN we Wrocławiu i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego. Autor monografii: Generał brygady Aleksander Radwan-Pragłowski (1895-1974). Studium biograficzne (2012), W cieniu wyroku na miasto. Pułkownik dyplomowany Józef Szostak Filip (1897-1984). Biografia szefa Oddziału III i szefa operacji KG AK (2023), edycji: Moja służba Niepodległej. Wspomnienia pułkownika dyplomowanego Józefa Szostaka „Filipa” (1897-1984) (2019) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu biografistyki wojskowej (ponad 30 biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym), wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920, armii II Rzeczpospolitej, kampanii polskiej 1939 r. oraz II wojny światowej i okresu powojennego. Członek zespołu prof. Grzegorza Nowika, opracowującego dokumenty dotyczące wojny z Rosją bolszewicką 1918-1920, i zespołu grantowego, przygotowującego pod kierunkiem płk. dr. hab. prof. ASzWoj Juliusza S. Tyma wielotomową syntezę kampanii polskiej 1939 r.

Daniel Wojtucki, University of Wrocław

Adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII Wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z dawnym wymiarem sprawiedliwości, archeologią prawną, nowożytną historią Śląska, a także wybrane aspekty dziejów wojskowości. Autor monografii Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku (2009), Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku (2014). Współautor książki Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej (2017), Magia Posthuma. Procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku (2022). Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych.

Filip Wolański, University of Wrocław

Doktor habilitowany, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk, badacz specjalizujący się w historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem epoki staropolskiej, zwłaszcza XVIII wieku. Autor wielu publikacji dotyczących historii piśmiennictwa geograficznego oraz komunikacji społecznej w kontekście kaznodziejstwa, podróży i edukacji. Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii.

Radosław Szewczyk, University of Wrocław

Doktor nauk humanistycznych, historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Archiwum Wojskowego w Oleśnicy. Dziennikarz i publicysta, specjalizujący się w historii wojskowości XX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Współautor trzech książek oraz autor kilkudziesięciu artykułów prasowych.

Marek Cetwiński, Jan Długosz University, Poland

Ur. w 1945 r., prof. dr hab., emerytowany prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, członek Komitetu Nauk Historycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych PAN w kadencji 2011-2014. Autor ponad 400 publikacji z historii Śląska, ziemi kłodzkiej, źródłoznawstwa i historii historiografii. Ostatnio wydał książki: Drogi i bezdroża dziejopisarstwa (Olsztyn 2017) oraz Śląski mikrokosmos. Studia nad „Księgą henrykowską” (Częstochowa 2020).

Paweł Babij, University of Wrocław, Poland

Absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2014 r. obronił pracę doktorską Wojskowość Słowian Połabskich od końca VIII do drugiej połowy XII w., opublikowaną następnie w dwóch tomach serii „Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości” (t. 5, 8). Na co dzień pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, m.in. sprawujący pieczę nad magazynem z najstarszą częścią zasobu. Autor publikacji naukowych na temat dziejów Pomorza i Połabszczyzny, a także archiwistyki. Jego główne zainteresowania badawcze to średniowieczna wojskowość oraz uzbrojenie.

Rainer Sachs, Stiftung zur Pflege des schlesischen Industrieerbes Breslau

Ur. w 1954 r. w Lipsku. W latach 1973-1980 studiował historię, historię sztuki i archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1979 do 1981 r. na stanowisku pracownika naukowego w Krajowym Muzeum Historii Pradziejowej w Halle (specjalność: wczesne średniowiecze), w latach 1981-1983 tłumacz dla wydawnictw oraz współpracownik przy Leksykonie artystów świata (wydawnictwo Seemanna w Lipsku). W latach 1983-1988 starszy asystent naukowy w Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1988-1991 jako stypendysta fundacji im. A. Humboldta i fundacji Henckla odbył staż w Instytucie Historii Westfalii na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze. Autor artykułów z historii kultury średniowiecznej oraz historii kultury Śląska.

Rościsław Żerelik, Historical Institute of the University of Wrocław

Profesor dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół nauk pomocniczych historii, archiwistyki, edytorstwa źródeł, historii średniowiecznej, historii Śląska, historii mniejszości ukraińskiej i Kościoła prawosławnego, epoki najazdów mongolskich. Jest autorem ponad 360 artykułów i monografii.

Marek Wagner

Ur. w 1946 r., prof. dr hab., emerytowany pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autor około 250 artykułów naukowych oraz publikacji źródłowych zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 16 monografii z historii wojskowej XVII-XVIII w. Opublikował m.in.: Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku (Toruń 1992 i 1995), Kliszów 1702 (Warszawa 1994), Stanisław Jabłonowski (1634-1702). Polityk i dowódca, t. 1-2 (Siedlce 1997), Studia z dziejów panowania Jana III Sobieskiego (1684-1696) (Siedlce 2002), Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, t. 1-2 (Zabrze 2009), Kampania żwaniecka 1684 r. (Warszawa 2013), Bitwa pod Kliszowem 19 VII 1702 roku (Oświęcim 2013), Korpus oficerski wojska polskiego w drugiej połowie XVII wieku (Oświęcim 2015), Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. I-III (Oświęcim 2013-2018).

Mirosław Nagielski, Faculty of History, University of Warsaw

Profesor dr hab., zatrudniony w Zakładzie Historii Nowożytnej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu pozycji książkowych, edycji źródeł i kilkuset artykułów naukowych. Do najbardziej znanych należą: Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1665 roku; Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i Mieczem” (1648-1651); Diariusz kampanii smoleńskiej Władysława IV (1633-1634); Bitwa pod Warszawą 1656; Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy. Zainteresowania naukowe: dzieje wojen i wojskowości polskiej oraz powszechnej epoki nowożytnej, Kozaczyzna zaporoska XVI-XVII w., dzieje parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej w dobie panowania dynastii Wazów.

Łukasz Tekiela, Regional Museum in Luban

Doktor nauk humanistycznych, historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu. Autor książki Wojna trzydziestoletnia na Górnych Łużycach. Aspekty militarne (Racibórz 2010).

Robert Kisiel, Wrocław

Ur. w 1964 r., doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2006). Nauczyciel we wrocławskich liceach ogólnokształcących. Zainteresowany historią militarną (głównie doby nowożytnej), autor kilku książek i kilkudziesięciu innych publikacji w tej dziedzinie.

Andrzej Olejniczak, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu

Historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczeń prof. Marka Czaplińskiego (magisterium) i prof. Jerzego Maronia (doktorat). Pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych we wrocławskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, adiunkt w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii wojen napoleońskich, historii wojskowości do czasów najnowszych, polskim wysiłku zbrojnym w epoce napoleońskiej, emigracji polskiej po II wojnie światowej, historii Śląska oraz historii broni i uzbrojenia. Autor monografii Wielka Armia na Dolnym Śląsku w 1813 roku.

Patrycjusz Malicki

Doktor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii nowożytnej, historii Europy, historii wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem doby napoleońskiej, czasów frydecjańskich, publicysta, nauczyciel w I LO w Świdnicy. Autor monografii Wielka armia Napoleona na Śląsku 1806-1808 (Wrocław-Racibórz 2008).

Andrzej Gibasiewicz, 4 Regional Logistics Base Wrocław

Pułkownik (r) Wojska Polskiego. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii wojskowości (Uniwersytet Wrocławski). Autor publikacji z historii wojskowości i techniki wojskowej.

Paweł Piotrowski, Military Historical Bureau named after Lieutenant General Kazimierz Sosnkowski

Doktor nauk humanistycznych, historyk. Pracownik Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zajmuje się dziejami wojskowości po II wojnie światowej oraz historią służb specjalnych w systemach totalitarnych. Autor m.in. książek: Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945-1956 (Wrocław-Warszawa 2003); Aparaty centralne służb wywiadu cywilnego Układu Warszawskiego jako wyspecjalizowane struktury państwa 1944-1991 (z J. Lareckim i L. Pawlikowiczem, 2015).

Tomasz Siewierski, L. and A. Birkenmajer Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Doktor historii, pracownik Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN. Zajmuje się historią historiografii, politycznymi i organizacyjnymi zagadnieniami dziejów nauki w Polsce oraz biografistyką.

Przemysław Benken, IPN Szczecin

Doktor nauk humanistycznych, historyk wojskowości i politolog, pracownik OBBH IPN w Szczecinie. Autor kilku monografii i blisko 90 innych publikacji naukowych poświęconych historii wojskowej XIX i XX w. oraz najnowszej historii Polski.

Andrzej Paściak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, w latach 1979-2008 pełnił zawodową służbę wojskową w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju, obserwator wojskowy w misjach ONZ w Angoli (1998-1999), Iraku i Kuwejcie (2000-2001) oraz Demokratycznej Republice Konga (2003-2004). Obszary badawcze: historia lotnictwa polskiego, dzieje Wrocławia, międzynarodowe misje pokojowe. Opublikował m.in. książki: 3. Korpus Obrony Powietrznej we Wrocławiu 1957-2007 (2007, współautor); Lotnictwo wojskowe we Wrocławiu 1911-2010 (2014); Romb. Wrocławski wojskowy zespół pilotażowy 1958-1963 (2015); Zachęta i Sparta. Zarys historii 35. batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu 1974-1998 (2017); Elektrotim S.A. XX-lecie w dwudziestu odsłonach (2018); Gądów Mały i Muchobór Mały w pionierskich latach lotnictwa (w: Osiedla Wrocławia. Historia, 2021).

Juliusz S. Tym, Academy of Military Arts

Pułkownik doktor habilitowany, profesor Akademii Sztuki Wojennej, historyk i pisarz wojskowy. W latach 2016-2018 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Strategii Wojskowej w Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej, następnie organizatorem i pierwszym dyrektorem samodzielnego Instytutu Historii Wojskowej w Akademii Sztuki Wojennej. Od 2019 r. pełni służbę na stanowisku profesora akademii w Instytucie Strategii Wojskowej w Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej. Kierownik międzynarodowego projektu naukowego „Kampania polska 1939 roku – synteza” zaplanowanego na lata 2022-2026 przez Akademię Sztuki Wojennej jako zadanie zlecone Ministra Edukacji i Nauki. Autor kilkunastu monografii oraz wielu artykułów, polemik i recenzji naukowych. Należy do zespołu kierowanego przez prof. dr. hab. Grzegorza Nowika, wydającego edycję dokumentów operacyjnych dotyczących wojny z bolszewicką Rosją w latach 1918-1920.

Maroń-Rozne-barwy-historiografii

Published

April 15, 2024

Categories

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

9788383680170