Wokół filozofii kultury

Authors

Marcin Karas (ed)
Jagiellonian University, Poland
https://orcid.org/0000-0002-2288-9512
Jędrzej Skibowski (ed)
Jagiellonian University, Poland
https://orcid.org/0000-0002-0783-1873

Synopsis

Wokół filozofii kultury to tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Piotrowi Mrozowi z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin. Na tom złożyły się artykuły kilkunastu uczonych, kolegów, przyjaciół, współpracowników i uczniów jubilata. Lektura książki przynosi szeroką perspektywę rozmaitych zagadnień, które wykraczają ponad dzieje wąsko pojętej filozofii, wpisując się w tytułowy nurt filozofii kultury, a więc mądrościowej refleksji nad naszą cywilizacją.

Prof. Piotr Mróz (ur. 8 kwietnia 1953 r. w Krakowie) to polski historyk filozofii i filozof, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w fenomenologii, filozofii egzystencji, estetyce, filozofii kultury. Jest autorem książek, w tym także napisanych w języku angielskim, w których podejmuje ważne zagadnienia naukowe z filozoficzną wnikliwością i w ciekawy, literacki sposób.

Chapters

Author Biographies

Marcin Karas, Jagiellonian University, Poland

Prof. dr hab., zatrudniony w Pracowni Filozofii Polskiej w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie. Zajmuje się historią filozofii średniowiecznej (wydał książki: Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama, Kraków 2003; Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu, Kraków 2007), filozofią Teilharda de Chardina (Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej, Kraków 2012) i historią idei (Filozofia i kultura w czasach przełomu. Studia i materiały z badań historiozoficznych, Kraków 2021). Opublikował także monografię z filozofii nauki pt. Poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika (Kraków 2018). Analizuje wątki filozoficzne w historii najnowszej. Autor licznych przekładów pism filozoficznych i teologicznych, gł. z języka łacińskiego, oraz podręcznika z zakresu warsztatu historyka filozofii (2021).

Leszek Augustyn, Jagiellonian University, Poland

Dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii UJ, filozof i religioznawca. Autor książek i artykułów naukowych z zakresu historii idei, historii filozofii XIX i XX wieku, w tym zwłaszcza filozofii rosyjskiej i polskiej oraz filozofii religii.

Michał Bohun, Jagiellonian University, Poland

Historyk filozofii, myśli społecznej i politycznej, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz. Specjalizuje się w historii polskiej i rosyjskiej myśli filozoficznej i społecznej XIX-XX wieku, zwłaszcza zagadnieniami z pogranicza filozofii polityki, filozofii dziejów i filozofii kultury.

Wacław Branicki, AGH University of Krakow, Poland

Dr hab., pracuje w AGH Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Humanistycznym w Katedrze Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kultury i filozofii mediów, a zwłaszcza tożsamości i autentyczności osobowej kształtowanych w środowiskach nowych mediów. Jest autorem książek: Tożsamość a wirtualność (2009) oraz Autentyczność osobowa a medialność (2016).

Arkadiusz Chrudzimski, Jagiellonian University, Poland

Prof. dr hab., pracownik Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się ontologią, epistemologią, teorią intencjonalności oraz historią szeroko rozumianej tradycji brentanowskiej. Jest autorem książek: Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden (1999); Intentionalitätstheorie beim frühen Brentano (2001); Die Ontologie Franz Brentanos (2004); Intentionalität, Zeitbewusstsein und Intersubjektivität (2005) oraz Gegenstandstheorie und Theorie der Intentionalität bei Alexius Meinong (2007).

Jacek Dębicki, AGH University of Krakow, Poland

Dr hab., historyk sztuki i kulturoznawca, jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej. Kontynuuje i rozwija szkołę metodologiczną profesora Lecha Kalinowskiego, którego jest uczniem, stosując metody poznawcze wiedeńskiej Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach rzeźby średniowiecznej z antropologią filozoficzną i teologiczną, filozofii i teologii sztuki Wita Stwosza oraz teorii sztuki, w tym sztuki średniowiecznej, którą uważa za sztukę koncepcyjną, modyfikując ustalenia klasycznej estetyki.

Bartłomiej Dobroczyński

Psycholog, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ. Przewodniczący Rady Instytutu i kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej. Członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ oraz zespołu miesięcznika „Znak”. Zajmuje się historią psychologii, psychopatologii i psychoanalizy, irracjonalizmem, a także sztuką i alternatywnymi ruchami kulturowymi. Autor i współautor m.in. książek: New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’ (1997), Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem (2005), Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii (2009), Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900‒1918. Wybór tekstów (2016, z Pawłem Dyblem), Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy (2018, z Mirą Marcinów) oraz Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydanie nowe (2019, z Teresą Rzepą).

Jerzy Gołosz, Jagiellonian University, Poland

Profesor filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania oraz badania naukowe dotyczą głównie filozofii nauki oraz filozofii czasu. Jest autorem trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych tej tematyce.

Artur Gunia, Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor filozofii, magister informatyki, kognitywista. W swoich badaniach zajmuje się tematyką filozoficzną, kognitywną i społeczną w kontekście rozwoju narzędzi informatycznych, przede wszystkim rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej oraz sztucznej inteligencji. Badacz myśli transhumanistycznej.

Maciej Kałuża, Jagiellonian University, Poland

Dr, absolwent filozofii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat na temat koncepcji absurdu Alberta Camusa pisał pod opieką prof. dr. hab. Piotra Mroza. Realizował projekt badawczy NCN, badając we Francji rękopisy Camusa, związane z jego filozofią buntu. Obecnie pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Alberta Camusa.

Alicja Kowalczewska, Uniwersytet Jagielloński

Doktora filozofii, alumna Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczka, radiowczyni i organizatorka wydarzeń kulturalnych. W swojej pracy naukowej zajmowała się projektami estetyzacji życia, wątkami etycznymi i rozumieniem czasu w literaturze oraz kulturowymi aspektami muzyki industrialnej. Pracę doktorską poświęciła postaci i Księdze Margery Kempe oraz relacji między mistycyzmem a podmiotowością i seksualnością kobiet w późnym średniowieczu i dziś.

Remigiusz Król

Podwójny doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii i teologii; filozof, etyk, teolog, pedagog i duszpasterz, absolwent KUL w Lublinie oraz UJ w Krakowie. Studiował też na uczelniach w Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Preszowie, Koszycach, Madrycie, Paryżu, Londynie, Bostonie i San Francisco. Jest autorem monografii, studiów i rozpraw dotyczących europejskiej filozofii średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. Kapłan diecezji zielonogórsko-- gorzowskiej.

Anna Kuchta, Uniwersytet Jagielloński

Absolwentka Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (2019). Pasjonuje się Japonią – jej literaturą, kulturą popularną (w tym kontekście bada powieść Genji Monogatari) oraz przemianami społecznymi. W kręgu jej zainteresowań znajdują się także kondycja kultury współczesnej, zagadnienia postpamięci i tożsamości kulturowej. Autorka monografii Wobec postpamięci (Kraków 2020), redaktorka pisma „The Polish Journal of Aesthetics”, stypendystka SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) w roku 2016 oraz The Holocaust Research Institute (Royal Holloway, University of London) w roku 2022.

Marta Kudelska, Jagiellonian University, Poland

Profesor z tytułem honorowym zwyczajnego. Absolwentka indologii i filozofii UJ. Jej główne badania są związane z filozofią indyjską, przede wszystkim z jej nurtami nirgunicznymi, zapoczątkowanymi w Upaniszadach, a kontynuowanymi w bramińskiej darśanie – adwaita-wedancie. Łączy pracę historyka filozofii z rolą tłumacza tekstów sanskryckich. Interesują ją poszukiwania adekwatnych narzędzi metodologicznych do tak precyzyjnego oddania problematyki filozofii indyjskich, aby się stała zrozumiała także dla osób znających tylko filozofie zachodnie. Pokrewnym nurtem badań jest dialog w jego wielu wymiarach i aspektach, przede wszystkim dialog międzykulturowy i międzyreligijny.

Kacper Kutrzeba, Jagiellonian University, Poland

Literaturoznawca i antropolog literatury, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się teoriami nowoczesności, problematyką peryferyjnej modernizacji, literaturą romantyzmu oraz filozofią niemiecką. W swoich badaniach nad literaturą łączy perspektywy teoretyczne filozofii heglowskiej i marksistowskiej z teoriami społecznymi odnoszącymi się do problemu nierównego rozwoju oraz dziedzictwa kolonializmu. Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi zajęcia poświęcone etnologii literatury
oraz filozofii kultury. Autor książki Kalekująca nowoczesność a literatura. Dialektyczne przygody u zarania polskiej modernizacji oraz artykułów w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych.

Anna Małecka, Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr, filozof i anglistka, związana z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wieloletni prodziekan ds. współpracy i studentów WH AGH. Wydała m.in. książkę Filozofia szaty. O symbolizmie Thomasa Carlyle’a oraz szereg artykułów poświęconych filozofii i literaturze angielskiej, a także estetyce. Współredagowała m.in. podręcznik Zagadnienia i kierunki filozofii oraz książki: Obraz choroby w dyskursie kulturowym oraz Obrazy świata w dyskursach kultury. Obecnie zajmuje się filozofią humoru. Tłumaczka tekstów filozoficznych i literatury anglojęzycznej, przełożyła m.in. George’a Orwella Historię piszą zwycięzcy.

Maciej Smolak, Jagiellonian University, Poland

Dr hab., zatrudniony w Pracowni Etyki Instytutu Filozofii UJ. Jego zainteresowania badawcze to filozofia starożytna ze szczególnym uwzględnieniem filozofii Arystotelesa, antropologia filozoficzna, dydaktyka filozofii. Autor książek: Filozofia człowieka u Romana Ingardena (2003); Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa (2013); Peri hēdonēs, czyli o przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa. Studium egzegetyczne (2021).

Leszek Sosnowski, Jagiellonian University, Poland

Prof. dr hab., prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Archiwum Cyfrowego Romana Ingardena (http://ingarden.archive.uj.edu.pl). Redaktor naczelny kwartalnika filozoficzno-estetycznego „The Polish Journal of Aesthetics” (https://pjaesthetics.uj.edu.pl).

Anna I. Wójcik, Jagiellonian University, Poland

Dr hab., prof. UJ, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej obszar badań to konfucjanizm i filozofia porównawcza, filozofia ogrodu oraz filozofia chińskiej kultury artystycznej. Najważniejsze publikacje: Konfucjusz (1995); Wolność i władza. Filozoficzne idee cywilizacji liberalnej i konfucjańskiej w próbie międzykulturowego porównania (2002); Ogrody – zwierciadła kultury, tom I Wschód (Ogrody chińskie), tom II Zachód (Francuski ogród formalny: Wersal) red. wraz z Leszkiem Sosnowskim (2004, 2008); Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego (2010); The Image of the World in the Yijing 易经 – an Attempt to Identify the Intellectual Context Proper to Chinese Philosophy (2014).

Paweł Jakub Zięba

Doktor filozofii i magister historii. Interesuje się filozofią umysłu i epistemologią, a w szczególności percepcją, wiedzą percepcyjną i świadomością. Od 2019 r. pracuje jako adiunkt badawczy w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii UJ, gdzie od 2022 r. realizuje projekt badawczy pt. „Czysto relacyjna teoria percepcji", finansowany z grantu Sonata 17 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wojciech Zalewski, Jagiellonian University, Poland

Doktorant w Pracowni Filozofii Kultury IF UJ. Związany także z Instytutem Myśli Józefa Tischnera oraz VIII Prywatnym Akademickim LO w Krakowie. Autor ponad 50 publikacji (w tym także w językach angielskim i niemieckim). Publikował m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Więzi”, „Znaku” oraz w zbiorowych tomach naukowych. Ostatnio wydał książkę W poszukiwaniu nadziei. Eseje filozoficzne (Kraków 2023).

Karas-Skibowski-Wokol-filozofii-kultury

Published

June 25, 2024

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 54 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 54 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8368-089-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8368-088-0