Dylematy strategiczne XXI wieku : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej

Authors

Robert Kłosowicz (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8808-6763
Bogdan Szlachta (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4841-589X
Janusz Józef Węc (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6331-4133

Keywords:

dylematy strategiczne, Sejm Ustawodawczy, polityka zagraniczna

Synopsis

Badania nad bezpieczeństwem stanowią bardzo ważne pole analiz podejmowanych w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych. Poznanie i zrozumienie tych procesów ma służyć w przyszłości zapobieganiu konfliktom oraz rozwiązywaniu już istniejących. Profesor Michał Chorośnicki większość swej działalności naukowej poświęcił właśnie zagadnieniom bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, a Jego aktywność badawcza w tym zakresie była szczególnie widoczna w obszarach dotyczących terroryzmu międzynarodowego, NATO, Afryki Subsaharyjskiej i sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Tabula Gratulatoria .......... VII
 • Słowo o Jubilacie .......... IX
 • Promotorstwo zakończonych prac doktorskich .......... XIII
 • Dorobek naukowy – najważniejsze prace .......... XV
 • CZĘŚĆ PIERWSZA. HISTORIA – PAŃSTWO – PRAWO
 • Instytucja prezydenta a siły zbrojne i bezpieczeństwo narodowe: wybrane przypadki .......... 1
  Marek Bankowicz
 • Prawo i państwo w myśli politycznej Karola Libelta .......... 9
  Włodzimierz Bernacki
 • Przesłanka „znaczącego uszczerbku” – nowy warunek dopuszczalności skargi indywidualnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy .......... 23
  Agnieszka Czubik
 • Nowe strefy wolnego handlu USA – od prostej wymiany handlowej do celów „wyższych” .......... 37
  Paweł Czubik
 • Główne czynniki dynamizujące rozkład systemu realnego socjalizmu w Polsce lat 80. XX wieku .......... 49
  Antoni Dudek
 • „Tallinn Manual” – próba interpretacji prawa międzynarodowego dla cyberprzestrzeni .......... 65
  Dominika Dziwisz
 • W poszukiwaniu „ducha” naszych czasów .......... 75
  Barbara Krauz-Mozer
 • Rozstrzyganie sporów w ramach WTO w świetle współczesnego prawa międzynarodowego – wybrane zagadnienia .......... 85
  Kazimierz Lankosz
 • Kilka uwag o Sejmie Ustawodawczym .......... 111
  Jacek M. Majchrowski
 • Wywiad i politycy. Rywalizacja i współdziałanie w procesie formowania polityki bezpieczeństwa w USA .......... 119
  Andrzej Mania
 • Dwóch kurierów ZWZ do Lwowa – sprawa Stanisława i Józefa Żymierskich .......... 135
  Grzegorz Mazur
 • The Human Right to Health Versus Intellectual Property Rights in the Context of Developing Countries.......... 143
  Sylwia Rasson
 • Soft power – niedoceniana siła .......... 155
  Arkady Rzegocki
 • Ruchy narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej – główne elementy charakterystyki .......... 161
  Barbara Stoczewska
 • Publicystyka propapieska w trakcie sporu o inwestyturę. Uwagi o pracy Manegolda z Lautenbach .......... 171
  Bogdan Szlachta
 • CZEŚĆ DRUGA. POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
 • Europejska strategia antydyskryminacyjna w XXI wieku – regres czy postęp? .......... 187
  Bogusława Bednarczyk
 • „Zintegrowane bezpieczeństwo” w strategii bezpieczeństwa RFN .......... 199
  Ewa Bojenko-Izdebska
 • Spór graniczny w relacjach słoweńsko-chorwackich na przykładzie Zatoki Pirańskiej .......... 209
  Ewa Bujwid-Kurek
 • Obrona przeciwrakietowa Izraela .......... 221
  Marek Czajkowski
 • Wzrost międzynarodowego zainteresowania Daleką Północą .......... 237
  Ryszard M. Czarny
 • Dylematy niemieckiej strategii przezwyciężenia kryzysu strefy euro Unii Europejskiej w XXI wieku .......... 249
  Erhard Cziomer
 • Chiny – Pakistan – Afganistan. Nowe mocarstwo wobec starych wyzwań .......... 263
  Aleksander Głogowski
 • Centrum Analizy Wywiadowczej Unii Europejskiej i jego rola w strategii bezpieczeństwa UE .......... 273
  Artur Gruszczak
 • Region Azji i Pacyfiku – logika geoekonomii i geopolityki .......... 285
  Edward Haliżak
 • Upadek państwowości jako jedna z głównych przyczyn zagrożenia dla pokoju w Afryce Subsaharyjskiej po zakończeniu zimnej wojny .......... 299
  Robert Kłosowicz
 • Ograniczenia w prognozowaniu stosunków międzynarodowych i ich znaczenie dla planowania strategicznego .......... 315
  Iwona Krzyżanowska
 • Smok wynurza się z Zachodniego Oceanu. Chińska strategia „sznura pereł” .......... 329
  Rafał Kwieciński
 • Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 – strategiczną wizją na drugą dekadę XXI wieku? .......... 341
  Marcin Lasoń
 • Polityka azylowa Unii Europejskiej. Między idealizmem a realizmem .......... 353
  Agnieszka Nitszke
 • Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w obszarze praw człowieka w zmieniającym się świecie .......... 367
  Małgorzata Pearson
 • Dylematy strategiczne polityki wschodniej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku .......... 381
  Mieczysław Stolarczyk
 • Dlaczego arabska wiosna nie zawitała do Algierii? Ograniczenia i perspektywy transformacji społeczno-politycznej .......... 405
  Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
 • Dylematy rosyjskiej polityki bezpieczeństwa .......... 417
  Marcin Tarnawski
 • Debata w Niemczech na temat drugiej reformy ustrojowej Unii Europejskiej (2011-2012). Ewolucja programowa niemieckich partii politycznych w polityce europejskiej .......... 431
  Janusz Józef Węc
 • Region MENA w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej .......... 453
  Justyna Zając
 • Klub Rzymski – po 45 latach .......... 465
  Lubomir W. Zyblikiewicz
 • Noty o Autorach .......... 477

Published

December 19, 2013

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-375-0