Bezpieczeństwo regionalne: Węzłowe problemy i procesy

Authors

Piotr Bajor (ed)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-2569-2552

Synopsis

Oddawana w ręce Czytelników książka została poświęcona problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu regionalnym, analizowanego z perspektywy najważniejszych uwarunkowań i procesów wpływających na jego współczesny kształt. Publikacja stanowi zbiór artykułów naukowych przygotowanych przez uznanych specjalistów prowadzących badania w zakresie zagadnień bezpieczeństwa oraz współczesnych stosunków międzynarodowych. Opracowania zawarte w tomie prezentują najnowsze wyniki badań kilku kluczowych procesów wpływających na stabilność, poziom bezpieczeństwa regionalnego i sytuację geopolityczną na wybranych obszarach.

Chapters

Author Biographies

Andrzej Jacuch, Military University of Technology, Poland

Dr inż., pracownik naukowy Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej. Były kapitan polskiej marynarki wojennej, był również zatrudniony jako pracownik cywilny w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym NATO, gdzie zajmował się przygotowaniem cywilnym, odpornością, transportem i logistyką. Wcześniej pracował w Ministerstwie Transportu i w Akademii Marynarki Wojennej.

Robert Siudak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktorant w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa, inicjator CYBERSEC HUB. Swoje badania oraz studia prowadził m.in. na Tel Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Tadeusz Zieliński, Akademia Sztuki Wojennej

Płk dr hab., prof. Akademii Sztuki Wojennej. Zajmuje się zagadnieniami z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, w tym w szczególności w odniesieniu do Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, teorii i praktyki użycia lotnictwa wojskowego oraz bezzałogowych (autonomicznych) systemów powietrznych w konfliktach i operacjach reagowania kryzysowego. W publikacjach naukowych rozpatruje zagadnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, rozwoju zdolności obronnych Unii Europejskiej, współpracy NATO-UE, a także użycia lotnictwa do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Andrzej Wojtaszak, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego; kierownik Zakładu Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych. Autor prac dotyczących historii wojskowości i myśli politycznej, m.in.: Idee i doktryny polityczne XX w. Wybór, Szczecin 2006 (red.); Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012; Myśl polityczna w XX i XXI wieku, t. 1: Teoria, historia, współczesność; t. 2: Wokół polskiej myśli politycznej, Szczecin 2015; Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939. (Analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej), Szczecin 2018; Od liberalizmu klasycznego do współczesnych koncepcji liberalnych. Wybrane problemy, Szczecin 2018.

Eugeniusz Cieślak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab., od 2016 r. profesor uczelni w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wcześniej przez wiele lat wykładowca akademicki w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autor oraz współautor wielu opracowań naukowych, dydaktycznych i eksperckich w obszarze obronności i bezpieczeństwa militarnego publikowanych w kraju i za granicą.

Dariusz Kozerawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.

Agata Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr, asystentka w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują bezpieczeństwo międzynarodowe, socjologię wojska, współpracę cywilno-wojskową, operacje pokojowe oraz doktryny NATO i UE. Kierowała projektem badawczym poświęconym współpracy cywilno-wojskowej NATO, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. W 2019 r. otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą pracę doktorską.

Magdalena Molendowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr, adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kazimierz Kraj, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dr hab., prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, zajmuje się problematyką systemów zwalczania terroryzmu, funkcjonowaniem szeroko rozumianych służb specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem organów bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W sferze jego zainteresowań naukowych leży również problematyka sił zbrojnych Rosji, jej szkolnictwa wojskowego oraz sił specjalnych. Autor monografii: Rosja w walce z terroryzmem (Kraków 2009), Szlachcic-rewolucjonista Feliks Dzierżyński (Kraków 2015), Rosyjska wspólnota organów bezpieczeństwa, studium podsystemu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (Wrocław 2017). Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad dwieście popularnonaukowych. Opublikował również ponad dwadzieścia rozdziałów w publikacjach zwartych.

Natalia Adamczyk, A. Frycz Modrzewski Krakow University

Dr, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z polityką bezpieczeństwa międzynarodowego, polską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, polityką wschodnią Unii Europejskiej i geopolityką.

Tomasz Łachacz, Department of Security and Legal Sciences Police Academy in Szczytno

Dr socjologii, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jego zainteresowania naukowe to bezpieczeństwo państwa, zabezpieczenia społeczne, samorządy terytorialne (T. Łachacz, Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych, Szczytno 2017), stosunki polsko-niemieckie.

Małgorzata Łakota-Micker, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab., adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Badań Niemcoznawczych.

Małgorzata Mazur-Czajka, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Absolwentka Akademii Morskiej, magister nauk ekonomicznych. Od 2015 r. doktorantka Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. W 2018 r. otworzyła przewód doktorski na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Członkini Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa”. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo ekonomiczne, międzynarodowe umowy gospodarcze, ekonomia, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia biznesu oraz komunikacja interpersonalna.

Andrzej Jarynowski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych we Wrocławiu

Specjalista w dziedzinie epidemiologii (z wyróżnieniem) i absolwent studiów doktoranckich z fizyki. Jest autorem ponad 30 artykułów (w dziedzinie medycyny, weterynarii, fizyki, informatyki, matematyki, nauk społecznych, ale również archeologii czy prawa).

Andrzej Buda, Instytut Badań Interdyscyplinarnych we Wrocławiu

Fizyk, autor pracy doktorskiej o dynamice korelacji na rynkach finansowych i fonograficznych (Instytut Fizyki Jądrowej PAN), twórca pojęcia czasu życia korelacji, autor artykułów naukowych i książek (m.in. Historia kultury hip-hop w Polsce 1977-2013).

Łukasz Krzowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Ppłk, specjalista w dziedzinie epidemiologii, diagnosta laboratoryjny, ukończył studia dotyczące diagnostyki molekularnej oraz studia podyplomowe na kierunku CBRNE Security Manager. Zajmuje się problemem intencjonalnego użycia czynników biologicznych stanowiących istotne zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Daniel Płatek, Instytut Studiów Politycznych PAN

Socjolog, zajmuje się ruchami społecznymi, socjologią historyczną i tematyką terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Jerzy Bertrandt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

Płk rez., zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii ds. Naukowych, epidemiolog, autor ponad 200 publikacji z zakresu higieny i fizjologii żywienia oraz bezpieczeństwa żywności. Przewodniczący Zespołu Higieny Żywności i Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN.

Vitaly Belik, Wolny Uniwersytet Berliński

Adiunkt, kierownik zakładu Modelowania Systemowego Instytutu Biometrii i Epidemiologii Weterynaryjnej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. Ekspert analizy sieciowej, układów złożonych i uczenia maszynowego głównie w zastosowaniach weterynaryjnych.

Published

December 23, 2020

Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-389-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-388-2