Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951

Authors

Jerzy Adam Radomski

Summary

Nie trzeba przypominać polskiego wkładu zbrojnego w dzieło walki, toczonej w latach II wojny światowej przeciwko hitlerowskiej Rzeszy. W najtrudniejszych warunkach, zaatakowana przez Niemcy a następnie Sowiety, Polska samotnie stawiała opór agresorom. Pobita ale niepokonana, odtworzyła swe siły zbrojne poza krajem i w kraju.
Wojna zakończyła się zwycięstwem koalicji. Polska nie odzyskała jednak suwerenności. W kraju, za faktycznym przyzwoleniem naszych dotychczasowych sojuszników, rządy znalazły się w rękach uzależnionych od Moskwy ludzi. Stan ten zdeterminował los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ponad połowa żołnierzy uznała, że nie może wracać do zniewolonej Polski. Walczące u boku zachodnich aliantów Wojsko Polskie, oderwane od więzi z legalnym rządem Rzeczypospolitej, któremu sojusznicy cofnęli uznanie, uległo likwidacji, nazywanej demobilizacją.
[...]
Autor wykazał się znajomością szeroko zakrojonej literatury przedmiotu. W pracy ukazano losy polskiego żołnierza, walczącego w czasie II wojny światowej u boku naszych zachodnich aliantów, do chwili, gdy żołnierz ten stał się cywilnym już emigrantem w wolnym świecie, bądź też, gdy dotyczyło to mniejszości, wrócił po wojnie do kraju.

(z przedmowy A. Ajnenkiela)

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Przedmowa .......... 5
 • Wstęp .......... 7
 • Podziękowanie .......... 8
 • ROZDZIAŁ I. LOSY FORMACJI POLSKICH PO ZAKOŃCZENIU WOJNY .......... 9
 • 1. Rola i znaczenie jednostek Wojska Polskiego na Zachodzie oraz ich rozmieszczenie i skład .......... 9
 • 2. Działalność polityczna polskich władz państwowych na emigracji w dobie Jałty .......... 19
 • 3. Pierwsza częściowa demobilizacja PSZ .......... 22
 • 4. Cofnięcie uznania Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej przez państwa zachodnie .......... 24
 • 5. Starania władz komunistycznych w kraju i ich agend na emigracji o powrót zwartych oddziałów PSZ pod sztandarami .......... 36
 • 6. Plebiscyt wrześniowy wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie .......... 42
 • 7. Misje wojskowe z Polski i ich zadania .......... 44
 • ROZDZIAŁ II. CZĘŚCIOWA REPATRIACJA .......... 52
 • 1. Przygotowania do repatriacji i repatriacja indywidualna .......... 52
 • 2. Obozy repatriacyjne .......... 55
 • 3. Spotkanie Modzelewski – Bevin grudzień 1945 r. .......... 57
 • 4. Powroty oficerów i żołnierzy PSZ do kraju .......... 58
 • 5. Marcowe rozmowy władz brytyjskich z generalicją Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie .......... 67
 • 6. Pismo Bevina do PSZ z 20 marca 1946 roku .......... 71
 • ROZDZIAŁ III. DEMOBILIZACJA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE – KORPUS PRZYSPOSOBIENIA I ROZMIESZCZENIA .......... 74
 • 1. Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie .......... 74
 • 2. Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia .......... 85
 • ROZDZIAŁ IV. OSTATNIA REPATRIACJA .......... 107
 • 1. Rozmieszczenie i zatrudnienie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w krajach zachodnich .......... 107
 • 2. Losy generałów i ofi cerów Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie .......... 197
 • ROZDZIAŁ V. UŁUDA I RZECZYWISTOŚĆ
 • 1. Rzeczywisty stosunek władz komunistycznych w kraju do powracających żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie .......... 218
 • 2. Stosunek władz sowieckich do żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, powracających do rodzin mieszkających w republikach sowieckich na Białorusi, Litwie i Ukrainie .......... 234
 • Zakończenie .......... 239
 • Aneks .......... 241
 • Wykaz ważniejszych skrótów .......... 325
 • Wykaz ilustracji .......... 327
 • Bibliografia .......... 329
 • Indeks osobowy .......... 377
 • Indeks geograficzny .......... 399

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jerzy Adam Radomski

Historyk i encyklopedysta; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni redaktor PWN w Warszawie, pracownik naukowy w Wojskowym Instytucie Historycznym i w Wojskowym Biurze Badań Historycznych w Warszawie (1968-2003). W 1998-2002 prowadził zajęcia na studiach historycznych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a od roku 2007 wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Podstawowe zainteresowania badawcze wiążą się z najnowszą historią Polski. Autor 200 publikacji naukowych, m. in. książki Węgierska Górka we wrześniu 1939 roku (1984), współautor książek: Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945 (1981), Naczelni wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1995), Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego (1999), Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939 (2000) oraz autor licznych artykułów i recenzji. Jest również współautorem wielu tomów encyklopedii i słowników (autor 21 tys. haseł).

Cover for Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951
Published
May 21, 2009

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-7188-148-0