Karol Wojtyła wobec reformy liturgicznej w archidiecezji krakowskiej

Authors

Paweł Kummer
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-3487-158X

Keywords:

Karol Wojtyła, archidecezja krakowska

Synopsis

Publikacja ukazuje Karola Wojtyłę – najpierw kapłana realizującego odnowę liturgii zaproponowaną przez działający wówczas ruch liturgiczny, a później biskupa, który po zakończeniu Vaticanum II doprowadził do wdrożenia reformy liturgicznej w Kościele krakowskim. Zasadniczym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie o stosunek abp. Wojtyły do posoborowej reformy liturgicznej. Czy metropolita krakowski był w pełni oddanym entuzjastą soborowych zmian, czy raczej ostrożnym ich obserwatorem i posłusznym realizatorem?

***

Dzięki dysertacji pióra ks. P. Kummera uzyskaliśmy portret Kościoła w archidiecezji krakowskiej i wypełnianego przez niego posłannictwa w sferze nadprzyrodzonej w II połowie XX stulecia. Wyczuwa się, że dla Autora omawiane realia Krakowa i archidiecezji (...) jawią się bardzo plastycznie i przekonująco, a liczne konkretne kwestie są dobrze znane z autopsji, więc domniemywać można niemal z absolutną pewnością, że posiadana znajomość opisywanych czy poruszanych w dysertacji realiów, mających wpływ na rozwijanie wątku badawczego, pozwala pozytywnie ocenić wrażliwość i kompetencje Autora, co znacząco podnosi stopień wiarygodności umieszczonych informacji.

Przez całą dysertację przejawia się dyskretnie podziw dla osoby Kard. Karola Wojtyły, uczucie wdzięczności za Jego determinację i odwagę w animowanie odnowy liturgicznej w Kościele na ziemi krakowskiej.

z recenzji bp. prof. dr. hab. Jana Kopca

Pracę sytuować należy na pograniczu biografistyki i historii Kościoła lokalnego, ujętych w konkretnej liturgicznej perspektywie. Niezwykle cenne jest - w kontekście analizowanego problemu - powiązanie kilku wzajemnie oddziałujących i zachodzących na siebie płaszczyzn: Kościoła powszechnego, Kościoła w Polsce i Kościoła krakowskiego. Praca ma właściwie charakter pionierski; jest dziełem oryginalnym, które zawiera wiele nowych i cennych ustaleń. Ze względu na walory poznawcze, nowatorskie ujęcie poruszanej problematyki, szerokie wykorzystanie źródeł, dobre opanowanie warsztatu badawczego, nade wszystko rangę samego zagadnienia wnoszę o wyróżnienie recenzowanej pracy doktorskiej.

z recenzji dr. hab. Michała Białkowskiego, prof. UMK

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 11
 • Wstęp .......... 13
 • ROZDZIAŁ I. RUCH ODNOWY LITURGICZNEJ W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM W I POŁOWIE XX W. .......... 21
 • 1.1. Geneza ruchu odnowy liturgii .......... 21
 • 1.2. Klasyczny ruch liturgiczny i inne ośrodki jego działalności .......... 27
 • 1.3. Promocja ruchu liturgicznego .......... 45
 • 1.4. Ruch liturgiczny w Polsce .......... 53
 • ROZDZIAŁ II. KAROL WOJTYŁA W ŻYCIU LITURGICZNYM ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO 1963 R. .......... 67
 • 2.1. Święcenia kapłańskie i prymicje .......... 69
 • 2.2. Troska ks. Karola Wojtyły o życie liturgiczne w okresie studiów rzymskich oraz w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Niegowici i św. Floriana w Krakowie .......... 71
 • 2.3. „Memoriał Tyniecki” o odnowie liturgii w Polsce i aktywność naukowo-publicystyczna .......... 78
 • 2.4. Celebracje dla duszpasterstwa akademickiego .......... 84
 • 2.5. Nominacja i konsekracja biskupia ks. Karola Wojtyły .......... 88
 • 2.6. Celebracje bp. Wojtyły przed reformą liturgii .......... 103
 • ROZDZIAŁ III. ARCYBISKUP KAROL WOJTYŁA WOBEC SOBOROWEJ KONSTYTUCJI O LITURGII I JEJ REALIZACJI W KOŚCIELE POWSZECHNYM I W POLSCE .......... 127
 • 3.1. Metropolita krakowski – uczestnik soboru i promotor realizacji jego postanowień .......... 129
 • 3.2. Powstanie i przyjęcie Konstytucji o liturgii .......... 151
 • 3.3. Recepcja Konstytucji o liturgii w polskim Kościele .......... 165
 • 3.4. Działalność kard. Wojtyły w Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów .......... 183
 • ROZDZIAŁ IV. TROSKA ABP. KAROLA WOJTYŁY O BUDOWĘ STRUKTUR DIECEZJALNYCH DLA REALIZACJI REFORMY LITURGICZNEJ .......... 191
 • 4.1. Karol Wojtyła, U podstaw odnowy .......... 191
 • 4.2. Instytut Liturgiczny .......... 195
 • 4.3. Komisja liturgiczna .......... 215
 • 4.4. Komisja ds. Muzyki Kościelnej .......... 227
 • ROZDZIAŁ V. PROTEKTORAT ABP. KAROLA WOJTYŁY NAD ODNOWĄ LITURGICZNĄ W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ .......... 231
 • 5.1. Sprawowanie liturgii i udzielanie sakramentów .......... 232
 • 5.2. Troska o Liturgiczną Służbę Ołtarza .......... 242
 • 5.3. Ruch Światło-Życie .......... 255
 • ROZDZIAŁ VI. REFORMA LITURGICZNA W „WOJTYŁOWYM” DUSZPASTERSKIM SYNODZIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ I I SYNODZIE METROPOLII KRAKOWSKIEJ .......... 275
 • 6.1. Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej .......... 275
 • 6.2. Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej .......... 315
 • Zakończenie .......... 327

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Paweł Kummer, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prezbiter archidiecezji krakowskiej (wyśw. 2004 r. ). Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia uzyskał na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem kierunek muzyka kościelna w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Zainteresowania naukowe autora związane są z działalnością ks. Karola Wojtyły jako biskupa i metropolity krakowskiego. Od dnia beatyfikacji Jana Pawła II autor propaguje nauczanie polskiego papieża w kraju i za granicą.

Published

September 6, 2022

Categories

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-633-3