Reklama handlowa w dawnym Krakowie : praktyki komunikacyjne

Authors

Patrycja Pałka
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-6412-414X

Keywords:

discourse, advertisement, Krakow, trade

Synopsis

TRADE ADVERTISEMENT IN OLD KRAKOW: COMMUNICATION PRACTICES

The main objective of the article is describing communication practices of the community of trading and advertising discourse against the background of the historic, economic and social reality which surrounded Krakow inhabitants in the 19th century and in the interwar period (1850–1939). These practices are related to the ways of both understanding and writing about the phenomenon of advertisement (shaping specialist language concerning advertisement), and to identification of Krakow companies, expressing linguistic politeness and using various communication patterns depending on the channel and form of communication.
The sources used to write this work include many different materials that constitute a large collection of texts representing different forms of advertisement, such as press adverts, leaflets, postcards, posters, placards and notices, packaging materials, labels, folders, company catalogues and information brochures, price lists, company papers (forms, envelopes, notes, bills), other promotional printed materials (e. g. invitations, letters, thematic cook books), as well as radio and film advertisements. Moreover, the linguistic material includes the first Krakow advertising guidebooks and articles about advertisement.
The method used in this paper is discourse analysis taking into account the approach that integrates various methodologies related to pragmalinguistics, including the theory of speech acts or the grammar of politeness, as well as text linguistics, multimodality, onomastics, semantics, lexicology, and corpus linguistics.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE I PODŁOŻE HISTORYCZNE BADAŃ NAD DAWNĄ REKLAMĄ HANDLOWĄ .......... 13
 • 1.1. Wprowadzenie .......... 13
 • 1.2. Podstawowe pojęcia, cele i przyjęta metoda badawcza .......... 14
 • 1.3. Ustalenia terminologiczne – dyskurs handlowy i reklamowy .......... 20
 • 1.4. Dzieje reklamy handlowej – od starożytności do I połowy XIX wieku .......... 24
 • 1.5. Stan badań nad reklamą handlową od II połowy XIX wieku do 1939 roku .......... 35
 • 1.6. Charakterystyka i klasyfikacja źródeł do badań dawnej reklamy kupieckiej w Krakowie od II połowy XIX wieku do 1939 roku .......... 54
 • 1.7. Podsumowanie .......... 84
 • ROZDZIAŁ 2. KONTEKST HISTORYCZNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZY BADANEGO DYSKURSU .......... 85
 • 2.1. Wprowadzenie .......... 85
 • 2.2. Z dziejów Krakowa w II połowie XIX i na początku XX wieku (do 1939 roku) .......... 86
 • 2.3. Wspólnota komunikatywna Krakowa od II połowy XIX wieku do 1939 roku .......... 96
 • 2.4. Podsumowanie .......... 110
 • ROZDZIAŁ 3. WSPÓLNOTA DYSKURSU HANDLOWEGO I REKLAMOWEGO W II POŁOWIE XIX I I POŁOWIE XX WIEKU (DO 1939 ROKU) .......... 111
 • 3.1. Wprowadzenie .......... 111
 • 3.2. Specyfika krakowskiej wspólnoty handlowej i podmioty dyskursu handlowego w badanym okresie .......... 113
 • 3.3. Podmioty dyskursu reklamowego .......... 118
 • 3.4. Podsumowanie .......... 123
 • ROZDZIAŁ 4. JĘZYK O REKLAMIE WSPÓLNOTY HANDLOWEJ I REKLAMOWEJ .......... 125
 • 4.1. Wprowadzenie .......... 125
 • 4.2. Pochodzenie i rozwój semantyczny wyrazów reklama, reklamować i reklamacja .......... 128
 • 4.3. Pole pojęciowo-leksykalne ‘działalność reklamowa’ .......... 139
 • 4.4. Profile kolokacyjne leksemu reklama .......... 145
 • 4.5. Podsumowanie .......... 151
 • ROZDZIAŁ 5. LOKALNOŚĆ W DYSKURSIE REKLAMOWYM .......... 155
 • 5.1. Wprowadzenie .......... 155
 • 5.2. Praktyki komunikacyjne związane ze sposobami identyfikacji firm lokalnych .......... 156
 • 5.3. Kraków jako miejsce, motyw i wartość w przekazie werbalnym i wizualnym .......... 187
 • 5.4. Podsumowanie .......... 196
 • ROZDZIAŁ 6. GRZECZNOŚĆ W DYSKURSIE REKLAMOWYM .......... 197
 • 6.1. Wprowadzenie .......... 197
 • 6.2. Uwarunkowania i wyznaczniki grzeczności językowej, w tym grzeczności kupieckiej, w XIX oraz na początku XX wieku .......... 201
 • 6.3. Wybrane aspekty grzeczności językowej w tekstach reklamowych .......... 207
 • 6.4. Podsumowanie .......... 233
 • ROZDZIAŁ 7. REKLAMA HANDLOWA W DAWNYM KRAKOWIE I JEJ WZORCE KOMUNIKACYJNE .......... 237
 • 7.1. Wprowadzenie .......... 237
 • 7.2. Wzorzec komunikacyjny z dominującą warstwą werbalną o funkcji informacyjnej lub informacyjno-perswazyjnej .......... 243
 • 7.3. Wzorzec komunikacyjny z dominującą warstwą werbalną nad wizualną o funkcji perswazyjnej .......... 252
 • 7.4. Wzorzec komunikacyjny z dominującą warstwą wizualną o funkcji perswazyjnej .......... 264
 • 7.5. Wzorzec komunikacyjny ze współgrającymi kodami – dźwiękowym (muzycznym) i werbalnym o funkcji perswazyjnej .......... 278
 • 7.6. Wzorzec komunikacyjny ze współgrającymi kodami – dźwiękowym (muzycznym), werbalnym i wizualnym o funkcji perswazyjnej .......... 288
 • 7.7. Podsumowanie .......... 304
 • Zakończenie .......... 305

Author Biography

Patrycja Pałka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jest adiunktem w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół semantyki, leksykografii, pragmalingwistyki i analizy dyskursu, a także językoznawstwa korpusowego i nauczania języka polskiego jako obcego. Jest autorką monografii Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej (Katowice 2009) oraz współautorką Przewodnika po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia) razem z Agatą Kwaśnicką-Janowicz (Kraków 2017) i pracy zespołowej Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich pod redakcją Donaty Ochmann i Renaty Przybylskiej (Kraków 2017). W jej dorobku naukowym istotne miejsce zajmuje także redakcja haseł (w latach 2007–2018) w Wielkim słowniku języka polskiego PAN.

Published

June 8, 2022

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 34 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 34 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-672-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-671-5