Organizacje polskiej diaspory: Stan i perspektywy rozwoju

Authors

Adam Żaliński
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-7527-2524

Keywords:

immigrant organisations, Polish diaspora, comparative studies

Synopsis

POLISH DIASPORA ORGANISATIONS: CURRENT CONDITIONS AND FUTURE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

The book presents the current conditions and the future perspectives of development of Polish diaspora organisations. To achieve this goal, a wide-ranging study in 36 countries, on six continents, was employed. The survey delivered an up-to-date information concerning a comprehensive spectrum of social, political, and cultural phenomena determining the functioning of these organisations. Still, the first goal, both explanatory and diagnostic, was to build a coherent view of Polish immigrant organisations. The organisations were presented from a global perspective, but also with a consideration of their geographic and functional differences. The second objective of the work was to examine the state of the organisations from a perspective of an explanatory model describing the state of immigrant organisations present in the source literature. In addition, another task was to verify hypotheses drawn from the analysis of the available literature on Polish immigrant organisations. A broad sample created a chance for an adequate testing environment. The obtained results showed a very complex situation of the surveyed organisations, but also shed a new light on some of the aspects of their functioning. The discussion utilizes main insights from the study of the changing Polish diaspora organisations and puts emphasis on an intra-organisational perspective of their functioning.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • 1. ORGANIZACJE DIASPORY: DOTYCHCZASOWE BADANIA, RAMY TEORETYCZNE I PODSTAWOWE POJĘCIA
 • 1.1. Wokół terminologii dotyczącej Polaków i osób polskiego pochodzenia poza granicami kraju .......... 26
 • 1.2. Organizacje polskiej diaspory .......... 39
 • 1.3. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji imigranckich .......... 44
 • 1.4. Zróżnicowanie organizacji diaspory .......... 58
 • 2. CELE I METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH .......... 63
 • 2.1. Cele badań własnych .......... 63
 • 2.2. Problem badawczy i hipotezy badań własnych .......... 64
 • 2.3. Zestawienie zmiennych analitycznych .......... 69
 • 2.4. Przebieg badań, narzędzie, analiza danych i sposób prezentacji wyników .......... 72
 • 2.5. Dobór próby .......... 75
 • 3. STAN ORGANIZACJI POLSKIEJ DIASPORY NA ŚWIECIE I W PODZIALE NA GRUPY GEOGRAFICZNO-FUNKCJONALNE W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH .......... 79
 • 3.1. Kraj funkcjonowania .......... 85
 • 3.2. Zasięg terytorialny działania .......... 87
 • 3.3. Rok założenia organizacji .......... 89
 • 3.4. Forma prawna .......... 90
 • 3.5. Posiadanie statutu lub innego dokumentu regulującego działalność .......... 92
 • 3.6. Struktury organizacyjne .......... 93
 • 3.7. Zróżnicowanie kadry zarządzającej .......... 95
 • 3.8. Praca na etat .......... 98
 • 3.9. Liczba członków i ich zaangażowanie .......... 100
 • 3.10. Współpraca z innymi podmiotami .......... 106
 • 3.11. Źródła finansowania .......... 108
 • 3.12. Zaplecze lokalowe .......... 111
 • 3.13. Sukces organizacji i intensywność działań organizacyjnych .......... 113
 • 3.14. Obszary działań organizacji .......... 115
 • 3.15. Pożądane źródła finansowania .......... 128
 • 3.16. Największe problemy i szanse stojące przed Polakami i ludźmi polskiego pochodzenia .......... 131
 • 3.17. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji .......... 132
 • 3.18. Specjalizacja organizacji .......... 135
 • 3.19. Etap cyklu życia organizacji .......... 137
 • 3.20. Charakterystyki polskiej społeczności imigranckiej .......... 139
 • 3.21. Warunki rozwoju organizacji i mniejszości polskiej .......... 144
 • 3.22. Pomoc oraz współpraca z Polską .......... 152
 • 3.23. Rozwiązania prawne i organizacyjne ukierunkowane na poprawę sytuacji organizacji polskich za granicą .......... 159
 • 3.24. Relacje dwustronne państwo goszczące – Polska .......... 161
 • 4. ZNACZENIE WYBRANYCH DETERMINANTÓW STANU ORGANIZACJI .......... 165
 • 4.1.1. Sukces organizacyjny a inne zmienne .......... 166
 • 4.1.2. Analiza pozostałych zmiennych diagnostycznych dla stanu organizacji .......... 168
 • 4.1.3. Charakterystyka procesu migracyjnego oraz zbiorowości imigranckiej .......... 170
 • 4.1.4. Charakterystyka kraju i społeczeństwa przyjmującego oraz relacje bilateralne między krajem wysyłającym a przyjmującym .......... 172
 • 4.1.5. Charakterystyka kraju i społeczeństwa wysyłającego .......... 173
 • 4.2. Weryfikacja hipotez .......... 174
 • 4.3. Synteza wyników .......... 178
 • 4.4. Ograniczenia badań własnych oraz dalsze kierunki poszukiwań .......... 191
 • 5. PRZYSZŁOŚĆ ORGANIZACJI POLSKIEJ DIASPORY. GŁOS W DYSKUSJI .......... 199
 • 5.1. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? .......... 202
 • 5.2. Jak jest dziś? Jak może być w przyszłości? .......... 206
 • 5.3. Organizacje dynamiczne, proaktywne, wszechstronne i nie tylko kulturalne „w starym stylu” .......... 223
 • 5.4. „Odczarowanie” organizacji polskiej diaspory .......... 229
Zalinski-Organizacje-polskiej-diaspory

Published

May 26, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 38 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 38 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-761-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-760-6