Tu jestem / zamieszkuję własne życie : studia i szkice o twórczości Anny Frajlich

Authors

Wojciech Ligęza (ed)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-0881-5282
Jolanta Pasterska (ed)
Uniwersytet Rzeszowski
https://orcid.org/0000-0003-0359-0264

Keywords:

Anna Frajlich

Synopsis

W książce „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich bogaty jest zestaw podejmowanych tematów. Znalazły się tutaj prace współbrzmiące z aktualnymi nurtami literaturoznawstwa, jak geopoetyka, krytyka feministyczna, memory studies czy dyskurs o Zagładzie. Powstała zatem książka monograficzna, a przy tym pionierska, ponieważ oprócz pojedynczych recenzji czy artykułów nie było dotąd pracy tak gruntownie opisującej wielogatunkowe dzieło autorki. Poza wartościami merytorycznymi książka daje bogaty obraz sposobów prowadzenia badań literaturoznawczych. Na liście autorów spotykają się reprezentanci różnych pokoleń i ośrodków akademickich, co zapowiada też szerszą recepcję i silniejszy rezonans krytyczny. Wszystkie pomieszczone w tym zbiorze teksty składają się na ciekawy, wieloaspektowy portret poetki, której nomadyczny los nie szczędził emigracyjnych doświadczeń i jednocześnie hartował ducha. Twórczość Anny Frajlich, ujęta w perspektywie wielogatunkowości i czytana jako zapis emigracyjnego, kobiecego czy wreszcie wielokulturowego doświadczenia, odsłania mocne związki z codzienną realnością, historią, geografią i kulturową pamięcią. Jednocześnie obcy jest jej wygnańczy mizerabilizm, melancholia, depresyjne nastroje.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Anny Legeżyńskiej

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 9
 • O Annie Frajlich i jej wierszach (z nagrodą w tle) .......... 15
  Beata Dorosz
 • Poetical Habitus of Anna Frajlich .......... 29
  Zbigniew Trzaskowski
 • Wobec upływającego i odzyskiwanego czasu
  O twórczości Anny Frajlich .......... 41
  Wojciech Ligęza
 • Anna Frajlich w odmianach czasu – kim jest, kim bywa poetka .......... 57
  Barbara Czarnecka
 • Anny Frajlich czas (nie)powtarzalny i nienazywalny .......... 71
  Justyna Budzik
 • List, listopad, literatura
  Miniatura biograficzna Anny Frajlich .......... 85
  Jerzy Madejski
 • (Nie)dopowiedziana „przejrzystość szkła”
  O miniaturach prozatorskich Anny Frajlich .......... 97
  Agnieszka Nęcka
 • Poetka wygnania
  Na marginesie dwóch wierszy Anny Frajlich .......... 109
  Marian Kisiel
 • My z wieku minionego?
  Stałość i zmiana w twórczości poetyckiej Anny Frajlich .......... 121
  Bogusław Wróblewski
 • Polska Anny Frajlich z wygnańczej perspektywy .......... 135
  Józef Wróbel
 • Wychodząc poza życie
  Upamiętnianie Holocaustu w poezji Anny Frajlich .......... 149
  Alice-Catherine Carls
 • Poezja Anny Frajlich wobec dziedzictwa kulturowego judaizmu
  O Wierszach izraelskich .......... 167
  Sławomir Jacek Żurek
 • Portret wygnanej – Polki i Żydówki w poezji Anny Frajlich .......... 177
  Agnieszka Żmuda
 • Milczenie w poezji Anny Frajlich .......... 187
  Anna Fiedeń-Kułak
 • „Był tutaj”
  O Tryptyku żałobnym Anny Frajlich .......... 199
  Agata Paliwoda
 • Miasto a mit
  Poezja Anny Frajlich wobec zagadnień mitografizmu .......... 209
  Joanna Bierejszyk-Kubiak
 • Miejsce na ziemi: Nowy Jork
  O poezji Anny Frajlich .......... 219
  Katarzyna Niesporek
 • Nowojorska przystań Anny Frajlich .......... 235
  Kazimierz Adamczyk
 • Tropy cielesności w poezji Anny Frajlich .......... 249
  Ewa Bartos
 • „Ciemne korytarze”
  Serce jako centrum ciała w poezji Anny Frajlich .......... 265
  Ewa Górecka
 • „Między harmonią a chaosem”
  Obrazy przyrody w wierszach Anny Frajlich jako język diagnozowania świata .......... 275
  Alicja Jakubowska-Ożóg
 • Aklimatyzacja poezji
  Polsko-amerykańska antologia wierszy Anny Frajlich Between Dawn and the Wind .......... 287
  Arkadiusz Luboń
 • Ocean między nami – wiersze Anny Frajlich w przekładzie na język włoski .......... 301
  Marcin Wyrembelski
 • Amerykańskie laboratorium Anny Frajlich .......... 311
  Ewa Kołodziejczyk
 • „Ten co ocalił”
  Miłosz Anny Frajlich .......... 321
  Janusz Pasterski
 • Anna Frajlich – krytyk literacki
  Notatki do portretu .......... 337
  Rafał Moczkodan
 • Obraz Kirgistanu w dzienniku podróży Dach Świata jeszcze raz .......... 359
  Jolanta Pasterska
 • Wygnańcy 1968 roku w świetle listów Felicji Bromberg, Anny Frajlich, Władysława Zająca .......... 373
  Anna Wal
 • „Droga Pani Aniu”
  Debiut książkowy, tajniki typografii i serdeczna przyjaźń w świetle korespondencji Anny Frajlich-Zając ze Stanisławem Gliwą .......... 385
  Jan Wolski
 • Rzym rosyjskich symbolistów
  Wokół książki Anny Frajlich The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age .......... 401
  Jacek Hajduk
 • Anna Frajlich’s Studies of Russian Symbolism: The Case of Valery Bryusov .......... 411
  Ronald Meyer
 • Noty o Autorach .......... 415

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Profesor doktor habilitowany, historyk literatury, krytyk, eseista, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek: Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych (Kraków 1998), Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych, (Kraków 2001), O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty (Kraków 2002), Pod kreską. Teksty z lat 1996-2013 (2013), Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta (Kraków 2016). W jego opracowaniu ukazał się Wybór poezji Wisławy Szymborskiej (Wrocław 2016, Biblioteka Narodowa Seria I, nr 327). Współautor i redaktor wielu tomów zbiorowych.

Jolanta Pasterska, Uniwersytet Rzeszowski

Profesor doktor habilitowany, literaturoznawca, pracuje w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Autorka książek: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyrmanda (Rzeszów 2000), „Lepszy Polak”? Obrazy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku (Rzeszów 2008), Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (Rzeszów 2015). Redaguje serię Z Archiwum Pisarza, współredaktor i redaktor ponad trzydziestu monografii zbiorowych. Jest zastępcą reaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”.

Beata Dorosz, Instytut Badań Literackich PAN

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN; interesuje się głównie polskim życiem kulturalnoliterackim na emigracji po II wojnie światowej. Autorka książek: Księga gości Jana Lechonia (1999), Lechoń i Tuwim – dzieje trudnej przyjaźni (2004), Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński (2013); edytorka utworów Lechonia m.in. w tomach Lechoń Nowojorski (1999) i Evening on the Hudson (New York 2005) oraz jego korespondencji z M. Grydzewskim (Listy 1923-1956, wyd. 2006), Z. i R. Malczewskimi (Coraz trudniej żyć a umrzeć strach. Listy 1952-1955, wyd. 2008), K. Wierzyńskim (Listy 1941-1956, wyd. 2016).

Zbigniew Trzaskowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe: aksjologia tekstów kultury, polska zagadka literacka, literatura emigracyjna, literatura najnowsza, literatura a komunikacja społeczna. Od kilku lat prowadzi badania nad enigmatologią literacką w europejskich wydawnictwach szaradziarskich. Autor pięciu monografii, stu kilkudziesięciu rozpraw, artykułów, esejów w dziedzinie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i teologii. Redaktor ośmiu antologii i dziewięciu tomów zbiorowych. Miłośnik poezji polskiej i powszechnej, zarówno współczesnej, jak i dawnej.

Barbara Czarnecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor habilitowany, pracownik nieetatowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat i habilitacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, badaczka literatury emigracyjnej, redaktorka m.in. publicystyki i esejów oraz niepublikowanych wcześniej poematów Jerzego Pietrkiewicza, autorka monografii Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny (Toruń 2013). Obecnie prowadzi prace naukowe dotyczące doświadczenia lagrowego kobiet, wkrótce ukaże się jej książka o lagrowych narracjach kobiecych Kobiety w lagrze. Doświadczenie i zapis (Kraków, WUJ).

Justyna Budzik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ). W 2011 roku na Wydziale Polonistyki UJ obroniła pracę doktorską Zadomowienie i wyobcowanie. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie (w rozszerzonej wersji opublikowanej w 2013 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie). Interesuje się polską literaturą emigracyjną XX i XXI wieku, powstającą na kontynencie północnoamerykańskim, zjawiskiem bilingwizmu w polskiej literaturze emigracyjnej, literaturą polską i amerykańską w dialogu ze sztuką. Szkice krytycznoliterackie i eseje publikowała m.in. w „Kontekstach Kultury”, „Tyglu Kultury”, „Stronach” i „Frazie”.

Jerzy Madejski, Uniwersytet Szczeciński

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego; krytyk; recenzent „Nowych Książek”, „Kwartalnika Artystycznego” oraz innych periodyków naukowych i literackich. Redaktor naczelny (z Ingą Iwasiów) pisma „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”. Ostatnio opublikował Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki (Szczecin 2017). Redaktor i współredaktor tomów zbiorowych, m.in.: Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei (Szczecin 2016), Literatura w Szczecinie 1945-2015. Książki siedemdziesięciolecia (współredakcja S. Iwasiów, P. Wolski) Szczecin 2016.

Agnieszka Nęcka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, krytyk literacki, redaktor działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”, autorka książek: Granice przyzwoitości. Doświadczenie intymności w prozie najnowszej (Katowice 2006), Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (Katowice 2010), Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (Katowice 2011), Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (Katowice 2012), Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (Katowice 2013), Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (Katowice 2015).

Marian Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, krytyk i historyk literatury. Zajmują go takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiograficzne, literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych, poezja jako doświadczenie. Opublikował kilkanaście książek, m.in. Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej (Katowice 1998), Od Różewicza. Małe szkice o poezji (Katowice 1999), Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955–1959 w Polsce (Katowice 1999, 2014), Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji (Katowice 2000), Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku (Katowice 2004), Przypisy do współczesności (Katowice 2006), Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego (Katowice 2010), Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych (Katowice 2013), Critica varia (Katowice 2013), Między wierszami (Katowice 2015), redaktor kilkudziesięciu tomów.

Bogusław Wróblewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki, wykładowca w Zakładzie Dziennikarstwa tej uczelni, założyciel (1980) i redaktor naczelny „Akcentu”. Autor m.in. zbioru szkiców o literaturze pt. Wydziedziczenie i kompleksy, redaktor krytycznych edycji utworów pisarzy emigracyjnych (D. Mostwin, Z. Chałko, J. Kowalik i in.) i pr. zb. na temat Isaaca B. Singera. Opracował tom szkiców o pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego pt. Życie jest z przenikania (Warszawa 2008). Współautor międzynarodowej monografii twórczości wychodźców z Europy Środkowej Exile and Return of Writers from East-Central Europe (Berlin–New York 2009). Pomysłodawca i koordynator wieloletnich projektów: „Na pograniczu narodów i kultur” (od 1987), „Twórcy za granicą – polskie rodowody, polskie znaki zapytania”, „Czytanie Ukrainy”, „Światło literatury” i in.

Józef Wróbel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor habilitowany, pracuje w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie kulturowego i literackiego pogranicza polskożydowskiego. W jego opracowaniu ukazał się Wybór opowiadań Adolfa Rudnickiego (Wrocław 2009, Biblioteka Narodowa).

Alice-Catherine Carls, University of Tennessee at Martin (Martin, TN, USA)

Doktor, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Tennessee w Martin (USA), historyk dyplomacji i kultury europejskiej XX wieku, tłumaczka poezji polskiej i amerykańskiej, eseistka, krytyk literacki. Przetłumaczyła na język francuski m.in. Jan Kochanowski, La Vie qu’il faut choisir (Paris, France 1992), Józef Wittlin, Le Sel de la terre (Paris, France 1999), Anna Frajlich, Le vent, à nouveau me cherche (Paris, France, 2003, 2012), Aleksander Wat, Les quatre murs de ma souffrance (Paris, France 2013), Joanna Pollakówna, Avare clarté, pref. Jan Zieliński (Paris 2014). Przygotowuje monografię (wspólnie z mężem, Stephenen D. Carls) Europe from War to War, 1914-1945 (Routledge 2018). Jest członkiem jury Cénacle européen de poésie, arts et lettres.

Sławomir Jacek Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL; autor licznych artykułów naukowych oraz monografii literaturoznawczych; członek m.in.: Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Laboratorium „Więzi”.

Agnieszka Żmuda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Absolwentka filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2013 roku uczestniczka studiów doktoranckich na tymże uniwersytecie. Interesuje się współczesną literaturą polsko-żydowską w szczególności dorobkiem poetyckim Anny Frajlich. Publikowała m.in. w „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty”. Współredaktorka tomu o Janie Karskim, Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek, red. A. Kasperek, A. Żmuda, S.J. Żurek, Lublin 2016.

Anna Fiedeń-Kułak, Uniwersytet Rzeszowski

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkini Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Publikowała w „Tematach i Kontekstach”, „Kwartalniku Edukacyjnym” i „Kontekstach Kultury”. Interesuje się literaturą polską XX/XXI wieku, zwłaszcza emigracyjną, a także literaturą i kulturą Podkarpacia.

Agata Paliwoda, Uniwersytet Rzeszowski

Doktor habilitowany, literaturoznawca, pracuje w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatury XX i XXI wieku, a szczególnie literatury emigracyjnej, pogranicza kultur i popularnej. Jest autorką artykułów oraz szkiców opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych i pismach naukowych, monografii Granie i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego (Rzeszów 2009), „Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej (Rzeszów 2015), a także współredaktorką książki Liryka żołnierska. Estetyka i wartości (Rzeszów 2011).

Joanna Bierejszyk-Kubiak, Uniwersytet Szczeciński

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, psycholożka. Publikowała m.in. w „Autobiografii”, „Pograniczach”, „Refleksjach”, „eleWatorze”, „Ricie Baum” oraz w tomach zbiorowych.

Katarzyna Niesporek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się krajowa i emigracyjna poezja polska drugiej połowy XX wieku, literatura na Górnym Śląsku oraz twórczość najnowsza. Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (Katowice 2014), Eda. Szkice o wyobraźni i poezji (Katowice 2015), Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga (Katowice 2017).

Kazimierz Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca, badacz literatury emigracyjnej; autor monografii: Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński (Kraków 1994), Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939-1980), Kraków 2008.

Ewa Bartos, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego (w Zakładzie Literatury Współczesnej). Zajmuje się między innymi związkami literatury i psychologii, problematyką uwodzenia w literaturze, współczesnym romansem polskim, powieścią popularną, a także twórczością pisarzy emigracyjnych i poetów śląskich XX wieku. Jest autorką czterech monografii: Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Nienackiego (Katowice 2013), Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu (Katowice 2013), E/P. Szkice o literaturze „elitarnej” i „popularnej” (Katowice 2014), Figury braku. O prozie Stanisława Dygata (Katowice 2016).

Ewa Górecka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pracownik Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa (Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce). Zajmuje się kreacją przestrzeni w literaturze, korespondencją sztuk oraz estetyką. Autorka monografii Zachować piękno. Kreacja przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza (Toruń 2008), Spotkania. Szkice o człowieku i świecie jego doznań w polskiej literaturze współczesnej (z Anną Stempką, Bydgoszcz 2011), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego gry barwą z wyobraźnią kulturą (Bydgoszcz 2011) oraz artykułów naukowych poświęconych wizjom przestrzeni w prozie XIX wieku i poezji współczesnej, przenikaniu się kultur i sztuk.

Alicja Jakubowska-Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Jest autorką monografii: Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego (Rzeszów 2001), Poeta i świat. Twórczość literacka Janusza A. Ihnatowicza (Rzeszów 2009). Redaktorka ponad dwudziestu książek, m.in. tomów poezji J.A. Ihnatowicza Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992-2003) (Rzeszów 2004), Od czasu kto nas wyzwoli. Wiersze 1950-2006 (Rzeszów 2007), Poezje zebrane (Rzeszów 2012); Jana Darowskiego Unsere (Rzeszów 2012), Eseje (Rzeszów 2013).

Arkadiusz Luboń, Uniwersytet Rzeszowski

Doktor nauk humanistyczny, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania badawcze: zagadnienia socjologicznoliterackie, kulturoznawcze i translatologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem artystycznego przekładu i autoprzekładu w kontekście literackich i pozaliterackich czynników, które kształtują warsztaty poetów-tłumaczy. Opublikował monografię Przekraczanie obcości. Problemy przekładu w programach i twórczości poetów Nowej Fali (Rzeszów 2013) oraz serię artykułów o praktykach translatorskich polskich twórców (m.in. S. Barańczaka, R. Krynickiego, Cz. Miłosza, A. Czerniawskiego, J.A. Ihnatowicza, J. Bujnowskiego, Z. Ławrynowicza, W. Iwaniuka).

Marcin Wyrembelski, Università degli Studi di Firenze, Italia

Magister italianistyki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 2007 roku lektor i wykładowca języka polskiego na Uniwersytecie we Florencji, w latach 2010-2012 także na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2015 do 2017 roku asystent w Katedrze Języka i Kultury Włoskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Główne zainteresowania naukowe: przekład literacki, dwudziestowieczna literatura włoska i polska, dydaktyka języka polskiego jako obcego. Tłumacz włoskiej literatury pięknej i publicystyki na polski (Erri De Luca, Italo Calvino, Tiziano Terzani) i literatury polskiej na włoski (Bogdan Wojdowski).

Ewa Kołodziejczyk, Instytut Badań Literackich PAN

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, historyk literatury polskiej XX wieku. Członek zespołu Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książek Czechowicz-najwyżej piękno (Kraków 2006) oraz Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza (Warszawa 2015) oraz szkiców o poezji XX i XXI wieku. Stypendystka Collegium Invisibile, Rotary International, Beinecke Library i Fundacji Kościuszkowskiej. Laureatka Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego (2016). Interesują ją związki literatury polskiej i amerykańskiej oraz studia nad tłumaczeniami.

Janusz Pasterski, Uniwersytet Rzeszowski

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracuje w Zakładzie Literatury Polskiej XX, literaturoznawca, krytyk literacki, redaktor pisma literackiego „Fraza”. Autor książek: Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego (Rzeszów 2000), Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości (Rzeszów 2011). Współredaktor monografii Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia (t. 1-2, Rzeszów 2007) oraz Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 (t. 1-2, Rzeszów 2010).

Rafał Moczkodan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor habilitowany, pracownik Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem literatury emigracyjnej, z położeniem nacisku na życie literackie i krytykę literacką (zob. m.in. „Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach „Wiadomości” w latach 1946-1956, Toruń 2013).

Jolanta Pasterska, Uniwersytet Rzeszowski

Profesor doktor habilitowany, literaturoznawca, pracuje w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Autorka książek: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyrmanda (Rzeszów 2000), „Lepszy Polak”? Obrazy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku (Rzeszów 2008), Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (Rzeszów 2015). Redaguje serię Z Archiwum Pisarza, współredaktor i redaktor ponad trzydziestu monografii zbiorowych. Jest zastępcą reaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”.

Anna Wal, Uniwersytet Rzeszowski

Doktor habilitowany, literaturoznawca, pracuje w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują wybrane zagadnienia literatury i kultury polskiej XX i XXI wieku. Jest autorką monografii Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego (Rzeszów 2002), Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej (Rzeszów 2014), artykułów i szkiców opublikowanych w pismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych, współredaktorką książek Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia (Rzeszów 2007) oraz I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia (Rzeszów 2016).

Jan Wolski, Uniwersytet Rzeszowski

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca. Związany z Zakładem Literatury Polskiej XX Wieku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poza aktywnością naukową skoncentrowaną wokół problematyki emigracyjnej i literatury najnowszej, zajmuje się także krytyką literacką, tłumaczeniami autorów szwajcarskich, edytorstwem i sztuką książki. Autor książek monograficznych i redaktor tomów zbiorowych.

Jacek Hajduk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych, filolog klasyczny i polski, literaturoznawca. Wykładowca w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii naukowych: Parnicki, Malewska i długie trwanie (Kraków 2014) i Petroniusza sztuka narracji (Kraków 2015), książek eseistycznych: Kawafis. Świat poetycki (Kraków 2013), Fantazje mimowolnego podróżnika (Wojnowice 2016) i W rejony mroku (Wojnowice 2017), a także powieści historycznej Pliniusz Młodszy (Gdynia 2012). Przełożył z języka nowogreckiego Kanon (Wrocław 2014), za co otrzymał nominację do Poznańskiej Nagrody Literackiej im. Stanisława Barańczaka. Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Ronald Meyer, Harriman Institute, Columbia University

Doktor, profesor nadzwyczajny, kierownik studiów rusycystycznych w Harriman Institute na Columbia University (Nowy Jork, USA), tłumacz. Przełożył na język angielski m.in. utwory Czechowa, Dostojewskiego, Gogola, a także współczesną literaturę rosyjską. Redagował monografię Anny Frajlich The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age. Obecnie przygotowuje do druku wybór esejów Anny Frajlich w języku angielskim.

Published

December 2, 2018

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-873-1