Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej

Authors

Michalina Biernacka (ed)
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-2414-9745
Iwona Janowska (ed)
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0001-5133-2660

Synopsis

[…] monografia naukowa Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej pod red. Iwony Janowskiej i Michaliny Biernackiej stanowi bardzo cenną i wyjątkową pozycję, długo oczekiwaną na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Tworzy spójną i przemyślaną całość, opracowaną w sposób rzetelny i bardzo staranny. Chociaż omawiana pozycja ma charakter stricte naukowy, to zawiera wiele przydatnych wskazówek dydaktycznych, które – co jest nie do przecenienia – są silnie ugruntowane w badaniach empirycznych.

z recenzji dr hab. Anny Żurek

Zawartość tomu stanowią artykuły, których celem jest zwrócenie uwagi środowiska glottodydaktyków na indywidualne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów i rzadko w literaturze przedmiotu prezentowane zainteresowania badawcze, wynikające z aktualnie dostrzeganych potrzeb rozwijającej się dyscypliny. Zgromadzone teksty pokazują, że współcześni dydaktycy języka polskiego jako obcego nie poprzestają na rozważaniach teoretycznych, a rozmaite poglądy weryfikują, korzystając przy tym m.in. z metod czy narzędzi uznawanych za typowe choćby dla nauk ścisłych (statystyczne, korpusowe, akustyczne itp.). Opracowane wnioski z badań, przedstawione w poszczególnych artykułach, pozwalają na nowo spojrzeć na proces przyswajania i (lub) nauczania/ uczenia się polszczyzny w takich aspektach jak np.: skuteczność stosowania nowych technologii, jakość i zasadność werbalnych i niewerbalnych działań praktycznych nauczycieli (czy nawet stosowanej przez nich naukowej terminologii), właściwy dobór materiałów dydaktycznych podyktowany potrzebami określonych adresatów bądź sposoby rozwijania kompetencji językowych w grupach hetero- i homogenicznych. Istotne z punktu widzenia wielu badaczy okazały się ujęcia lapsologiczne, opisom poddano również elementy systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Ponadto analizy o charakterze jakościowym, ilościowym, a najczęściej mieszanym oraz dość rozbudowane korpusy służące eksperymentom pozwalają uznać opisywane rezultaty jako istotne dla rozwijającej się dyscypliny oraz – co szczególnie cenne – aplikatywne.

z Wprowadzenia

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
  Michalina Biernacka, Iwona Janowska
 • Od nauczania języków obcych do glottodydaktyki polonistycznej – przegląd koncepcji .......... 14
  Iwona Janowska
 • Badanie skuteczności stosowania aplikacji QuizWhizzer i genial.ly na lekcjach języka polskiego jako obcego .......... 33
  Paulina Kaźmierczak
 • Lingwistyka korpusowa w badaniach nad ewaluacją leksyki podręczników do języka polskiego jako obcego. Analiza i ocena podręcznika Polski krok po kroku 1 .......... 53
  Piotr Mirocha
 • Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w świetle badań statystycznych .......... 73
  Mariola Fiema
 • Pytania lektora podczas lekcji języka polskiego jako obcego – analiza ilościowa i jakościowa .......... 111
  Kamila Kubacka
 • Komunikacja niewerbalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowo-jakościowych .......... 135
  Mikołaj Borkowski
 • O trudnych miejscach polszczyzny dla osób z pierwszym językiem chińskim – badania interjęzyka uczących się polskiego Chińczyków .......... 155
  Monika Gworys
 • Badania kontrastywne nad aspektem polskiego czasownika a glottodydaktyka polonistyczna .......... 173
  Beata Terka
 • Błędy gramatyczne w polszczyźnie pisanej studentów ukraińskojęzycznych – korpusowe badania lapsologiczne .......... 189
  Dominika Izdebska-Długosz
 • Sposoby badania intonacji w glottodydaktyce polonistycznej na przykładzie nagrań mowy odtwarzanej studentów rosyjskojęzycznych .......... 211
  Anna Cychnerska, Emilia Kubicka
 • Badania nad kompetencją fonologiczną, ortoepiczną i ortograficzną w zakresie dźwięków odpowiadających literom ą oraz ę w grupie cudzoziemców uczących się języka polskiego .......... 229
  Agnieszka Majewska
 • Wymowa a zapis – badania jakościowo-ilościowe błędów z prac uczących się języka polskiego jako obcego w grupach wielonarodowościowych .......... 243
  Michalina Biernacka
 • Błędy grafii w pracach pisemnych studentów z Niemiec uczących się języka polskiego jako obcego w perspektywie badań ilościowych .......... 261
  Joanna Zawadka
 • O rozumieniu terminów: błąd ortograficzny, błąd graficzny, literówka przez nauczycieli języka polskiego jako obcego. Wyniki badań ankietowych .......... 273
  Iwona Dembowska-Wosik

Published

December 31, 2020

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-411-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-316-5